การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในภาษาอีสานที่แนะนำการใช้ ยาพ่นสูดกำหนดขนาดและการทดสอบในผู้ป่วยโรคหืด

Main Article Content

พนิดา ไชยอ้วน
จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
ปาริฉัตร เกิดจันทึก

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเป็นภาษาอีสานสำหรับแนะนำวิธีการใช้ยาพ่นสูดกำหนดขนาด (metered dose inhaler: MDI) รวมทั้งทดสอบผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้สื่อดังกล่าวในผู้ป่วยโรคหืด วิธีการ: การศึกษาแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเป็นภาษาอีสานสำหรับแนะนำวิธีการใช้ MDI โดยมีการแบ่งขั้นตอนการสาธิตเป็น 2 ส่วนคือการฝึกหายใจให้สัมพันธ์กับการพ่นสูดยาและเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดจำนวน 10 ขั้นตอน สื่อมัลติมีเดียอยู่ในรูปแบบแอนิเมชันที่ใช้เสียงดนตรีพื้นบ้านอีสานบรรเลงประกอบร่วมกับการบรรยายเสียงด้วยภาษาท้องถิ่นคือ ภาษาอีสานสำเนียงลาวกลาง และมีข้อความประกอบคำบรรยาย ในการแสดงภาพเคลื่อนไหวจะมีการชะลอ หรือแสดงซ้ำในขั้นตอนสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่ายและจดจำได้ดีขึ้น ระยะที่ 2 เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มที่วัดผลก่อนและหลัง เพื่อประเมินผลการใช้สื่อมัลติมีเดียในผู้ป่วยจำนวน 75 ราย การศึกษาประเมินความถูกต้องของเทคนิคการใช้ยาพ่นสูดก่อนและหลังการรับชมสื่อมัลติเดียทันทีในสัปดาห์ที่ 0 และ 4 สำหรับผลลัพธ์ทางคลินิกที่ติดตามได้แก่ ACT score, FEV1%Predicted และ %FEV1ผลการวิจัย: คะแนนความถูกต้องเฉลี่ยในการใช้ยาพ่นสูดหลังให้คำแนะนำโดยสื่อมัลติมีเดียและรับคำแนะนำเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (จาก 5.61±1.65 เป็น 8.81±1.09, P<0.001) แต่พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป ความถูกต้องลดลงโดยคะแนนเฉลี่ยก่อนชมสื่อและรับคำแนะนำครั้งที่ 2 ที่สัปดาห์ที่ 4 น้อยกว่าผลคะแนนเฉลี่ยภายหลังการชมสื่อและรับคำแนะนำครั้งที่ 1 (จาก 8.81±1.09 เป็น 8.09±1.76, P<0.001)  แต่เมื่อผู้เข้าร่วมวิจัยชมสื่อและได้รับคำแนะนำในครั้งที่ 2 คะแนนความถูกต้องเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้นมากกว่าภายหลังการให้คำแนะนำในครั้งที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (จาก 8.09±1.76 เป็น 8.99±0.98, P<0.001) สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางคลินิกที่พบว่า ในสัปดาห์ที่ 4 มี ค่าเฉลี่ยของ ACT score, FEV1%Predicted และ %FEV1 เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (จาก 20.27 เป็น 20.97, P<0.001; จาก 84.88±11.44 เป็น90.87±12.21, P<0.001; จาก 74.37±22.59 เป็น 77.68±20.12, P=0.003 ตามลำดับ) รวมถึงระดับการควบคุมโรคหืดที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจาก 52 ราย (ร้อยละ 69.33) เป็น 62 ราย (ร้อยละ 82.67) (P<0.001)  สรุป: สื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นชุดนี้เมื่อใช้ร่วมกับคำแนะนำสามารถเพิ่มความถูกต้องในการใช้ MDI รวมทั้งช่วยให้ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหืดที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาอีสานดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Facts about asthma [online]. 2019 [cited Mar 14, 2020]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/asthma

Asher MI, Anderson HR, Stewart AW, Crane J. Worldwide variations in the prevalence of asthma symptoms: the International Study of Asthma and Allergies in childhood (ISAAC). Eur Respir J 1998; 12: 315-35.

Silairatana S. Aerosol Therapy in Asthma. Contemporary Asthma Medicine. Bangkok: Beyond enterprise. 2019; 21: 230-254.

Dechichai P, Kongcharoen J, Suwannateep N, Ruangchuay S, Pongsopa J. The Pooled prevalence of allergic disease in thai children: Meta-Analysis. Advance Science. 2017; 17: 78-98

Lindgren S, Bake B, Larsson S. Clinical consequences of inadequate inhalation technique in asthma therapy. Eur J Respir Dis. 1987; 70: 93-8.

Melani AS, Bonavia M, Cilenti V, Cinti C, Lodi M, Martucci P, et al. Inhaler mishandling remains common in real life and is associated with reduced disease control. Respir Med. 2011; 105: 930-8. doi: 10.1016/j.rmed.2011.01.005.

Giraud V, Roche N. Misuse of corticosteroid metered-dose inhaler is associated with decreased asthma stability. Eur Respir J 2002; 19: 246-51.

Plaza V, Sanchis J. Medical personnel and patient skill in the use of metered dose inhalers: a multicentric study. CESEA Group. Respiration. 1998; 65: 195-8. doi: 10.1159/000029259. PMID: 9670301.

Lavorini F, Magnan A, Dubus JC, Voshaar T, Corbetta L, Broeders M et al. Effect of incorrect use of dry powder inhalers on management of patients with asthma and COPD. Respir Med. 2008; 102: 593-604. doi: 10.1016/j.rmed.2007.11.003.

Nannini LJ, Poole P, Milan SJ, Kesterton. A. Combined corticosteroid and long-acting beta(2)-agonist in one inhaler versus inhaled corticosteroids alone for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 8: CD006826.

Bosnic-Anticevich SZ, Sinha H, So S, Reddel HK. Metered-dose inhaler technique: the effect of two educational interventions delivered in community pharmacy over time. J Asthma. 2010; 47: 251-6. doi: 10.3109/02770900903580843. PMID: 20394511.

Basheti IA, Armour CL, Bosnic-Anticevich SZ, Reddel HK. Evaluation of a novel educational strategy, including inhaler-based reminder labels, to improve asthma inhaler technique. Patient Educ Couns. 2008; 72: 26–33.

Bosnic-Anticevich S, Callan C, Chrystyn H, Lavorini F, Nikolaou V, Kritikos V, et al. Inhaler technique mastery and maintenance in healthcare profess- sionals trained on different devices. J Asthma. 2018; 55: 79-88. doi: 10.1080/02770903.2017.1310 227.

Klankwamdee T, Choopunyalerd K, Lertsinudom S. Pharmaceutical care in asthma and chronic obstructive pulmonary disease clinic: Descriptive study for determination of full time equivalent workload. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2021; 13: 603-10.

Normansell R, Kew KM, Mathioudakis AG. Inter- ventions to improve inhaler technique for people with asthma. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 3 :CD 012286. doi: 10.1002/14651858.CD012286.pub2.

Takita K, Kondo R, Horiguchi T. Effectiveness of training patients using DVD in the accurate use of inhalers for the treatment of bronchial asthma. Allergol Int. 2017; 66: 545-9. doi: 10.1016/j.alit.2017 .02.006.

Chanthao R. The breath of Thai dialect (Isan). Journal of Graduate Study in Humanities and Social Sciences. 2007; 24: 12-24.

Pharmacy Council of Thailand. Skills guide based on professional competency criteria of professional pharmacy (core competency) 2019. Nonthaburi: HR Print and Training; 2019.

National Asthma Council Australia. (2016). Inhaler technique for people with asthma or COPD. Melbourne: NAC. Available from: www.nationalasth ma.org.au/living-with-asthma/resources/health-profe ssionals/information-paper/hp-inhaler-technique-for-people-with-asthma-or-copd

Prueang K. Media research and teaching innovation. Bankok: Srinakarinwirot University. 2519; p 134-41.

Arsanok M. Development, efficiency and effective ness of innovation for self-learning model. Journal of Educational Technology and Communications. 2018 ; 1: 9-18.

Belachew SA, Tilahun F, Ketsela T, Achaw Ayele A, Kassie Netere A, Getnet Mersha A, et al. Compe tence in metered dose inhaler technique among community pharmacy professionals in Gondar town, Northwest Ethiopia: Knowledge and skill gap analysis. PLoS One. 2017; 12: e0188360. doi: 10.1371/journal.pone.0188360.

Adnan M, Karim S, Khan S, Al Wabel N. Critical errors found during metered dose inhaler technique demonstration by Pharmacists. Saudi Pharm J. 2016; 24: 625. doi:10.1016/j.jsps.2015.03.019

National Asthma Education and Prevention Program : Expert Panel Report III: Guidelines for the diagno- sis and management of asthma [online]. 2019 [cited Aug 10, 2020]. Available from: www.nhlbi.nih.gov/ guidelines/asthma/asthgdln.html

Thoracic Society of Thailand. Guideline for the diagnosis and management of asthma for adult. Bankok: Beyond enterprise; 2019.

The Global Initiative for asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention 2019 update [online]. 2019 [cited Aug 10, 2020]. Available from: ginasthma.org/wp-content/uploads/2 019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf

Khiawwan S. Development of a teaching service system for using inhaled bronchodilators in patients with respiratory disease. Ramathibodi Nursing Journal 2019; 25: 130-47.

Pinyochotetiwong C, Jiraganwasan N. Obesity in asthma: Contemporary asthma medicine. Bangkok: Beyond Enterprise; 2019.

Phimarn W, Rattanachotpanit T, Pilalai K, Horadee P, Treephop W, Photijug N. Outcome of pharmacist counseling with multimedia in adult asthmatic patients. The 5th Annual Pharmacy Research Conference of 2013 “Pharmacy Profession: Moving Forward to ASEAN Harmonization”; 2013 Feb 16-17; Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Thailand; 2013. P.95-9.

Punsa S, Srichada P, Siwabawornwattana A et al. Improved clinical outcomes in asthmatic and COPD inhaler users with multimedia-acquired pharmacy counseling. Journal of Health Science. 2016; 25: 436-45.

Mulhall AM, Zafar MA, Record S, Channell H, Panos RJ. A Tablet-Based multimedia education tool improves provider and subject knowledge of inhaler use techniques. Respir care. 2017; 62: 163-71.

Luedphanithit N. Outcomes of pharmaceutical care in patients with chronic asthma at Dokkhamtai Hospital. Journal of Heath Science. 2014; 23: 37-44.

Dampat K, Thammajariyapohn P, Thapia W, Piempreecha T, Piempreecha S. Results of development and testing of video for the instruction of metered dose inhaler (MDI) use in Karen Language for patients with chronic obstructive pulmonary disease at Thasongyang hospital. Thai Journal of Pharmacy Practice. 2020; 13(2): 486-496.

Chanthao R. Code-mixing between central Thai and northeastern Thai of the students in Khon Kaen province [dissertation]. Nakhonpathom. Mahidol University; 2002.

Abegaz TM, Shegena EA, Gessie NF, Gebreyohannes EA, Seid MA. Correction to: Barriers to and competency with the use of metered dose inhaler and its impact on disease control among adult asthmatic patients in Ethiopia. BMC Pulm Med. 2020; 20: 95. doi: 10.1186/s12890-020-1122-1.

Kitsasom S. Code-switching between central and northeastern Thai dialects by promotional broadcas- ters in Loei [dissertation]. Nakhonpathom. Silpakorn University; 2013.

Amornphisittikool P. Effectiveness of pharmacy counseling with video demonstrating the use of inhaler in asthma patients at Mahasarakham Hospital [dissertation]. Mahasarakham: Mahasara kham University; 2007.

Klijn SL, Hiligsmann M, Evers SMAA, Román-Rodríguez M, van der Molen T, van Boven JFM. Effectiveness and success factors of educational inhaler technique interventions in asthma & COPD patients: a systematic review. NPJ Prim Care Respir Med. 2017; 27: 24. doi: 10.1038/s41533-017-0022-1.

Park HJ, Byun MK, Kwon JW, Kim WK, Nahm DH, Lee MG, et al. Video education versus face-to-face education on inhaler technique for patients with well-controlled or partly-controlled asthma: A phase IV, open-label, non-inferiority, multicenter, randomized, controlled trial. PLoS One. 2018; 13: e0197358. doi: 10.1371/journal.pone.0197358.

Usmani OS, Lavorini F, Marshall J, Dunlop WCN, Heron L, Farrington E, et al. Critical inhaler errors in asthma and COPD: a systematic review of impact on health outcomes. Respir Res. 2018; 19: 10. doi: 10.1186/s12931-017-0710-y.