ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประชากรในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Main Article Content

สุกัญญา สวัสดิ์พานิช

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 วิธีการ: การศึกษานี้ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการในหน่วยบริการสุขภาพ 10 แห่งของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 817 ราย แบบสอบถามประกอบด้วยคำถามปัจจัยทั่วไป ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และด้านทัศนคติที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผลการวิจัย: อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และบุคคลที่อาศัยร่วมกันในบ้านไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจฉีดวัคซีนฯ แต่ผู้ชายฉีดวัคซีนน้อยกว่าผู้หญิง 0.67 เท่าตัว (OR= 0.67, 95%Cl: 0.52 – 0.88) ผู้ที่เชื่อในความปลอดภัยของวัคซีน ฉีดวัคซีนมากกว่าตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย 6.15 เท่า (OR= 6.15, 95%Cl: 2.85 – 13.27) สรุป: การทำให้ประชาชนตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิด-19 เพิ่มขึ้น จะต้องให้ความสำคัญกับความเชื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน โดยเฉพาะยิ่งในผู้ชาย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Worldometers. Covid-19 Coronavirus pandemic [online]. 2022 [cited Mar 8, 2022] Available from: www.worldometers.info/coronavirus/#countries.

World Health Organization. Report of coronavirus pandemic [online]. 2022 [cited Jan 20, 2022]. Available form: ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/s ituation/situation-no731-070165.pdf.

Department for Disease Control. Report of corona virus pandemic volume 731 [online]. 2022 [cited Feb 15, 2022]. Available form: ddc.moph.go.th/viralpne umonia/file /situation/situation-no731-070165.pdf.

Department for Disease Control. Guidelines for vac cination against Covid-19 in the epidemic situation in Thailand [online]. 2021 [cited Feb 15, 2022]. Available form: ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/get Files/11/1628849610213.pdf

Bangkokbiznews. The United States and Europe have a lot of covid-19 vaccinations, why is it still spreading? [online]. 2022 [cited Feb 15, 2022]. Avail- able form: www.bangkokbiznews.com/social/973949

Department for Disease Control. Progress report on Covid-19 vaccine on March 1, 2022. [online]. 2022 [cited Mar 1, 2022] Available form: ddc.moph.go.th/ vaccine-covid19.

Urairerkkul C. Health belief model, health literacy, reinforcement theory of motivation [online]. 2021 [cited Mar 1, 2022]. Available form: doh.hpc.go.th/ data/bse_manual/BC12_HealthBelieveModel.pdf

Chuenjai K, Punturaumporn B. Factors affecting the decision to vaccinate against Coronavirus (Covid-19) of the population in Bangkok [online]. 2021 [cited Mar 1, 2022]. Available form: mmm.ru.ac.th/MMM/IS /twin-9/6214154037.pdf.

Trakultaweesuk P. Factors of influence Covid-19 vaccine Intent and vaccine’s concerns among hospital staff. Journal of Research and Health Innovation Development 2021; 3: 47-57.

Ilias M, Russell K, Muhammad AR, Angi A-M, Divvy V, Abdulrahman A-M. The health belief model predicts intention to receive the Covid-19 vaccine in Saudi Arabia: Results from a cross-sectional survey. [online]. 2021 [cited Mar 1, 2022]. Available from: https://www.mdpi.com/2076-393X/9/8/864.

Centers for Disease Control and Prevention. CDC statement on pregnancy health advisory [online]. 2021 [cited Mar 1, 2022]. Available from: www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

Tuyen V D, Cheng-Y L, Sheng-C C, Yung-K H, Orkan O, Kevin D, et al. Oxford Covid-19 vaccine hesitancy in school principals: Impacts of gender, well-being, and coronavirus-related health literacy [online]. 2021 [cited Mar 1, 2022] Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8471420/ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html.

Pensri P, Charerntanyarak L. Factors associated with Influenza vaccination of the Officers operating at the point of international entry in Regional Health 8th. KKU Journal for Public Health Research 2022; 15: 14-23.

Cheuk C T, Shan Q, Xiaoming L. Factors associated with decision making on Covid-19 vaccine acceptance among college students in South Carolina [online]. 2020 [cite Mar 5, 2022]. Available from: www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.12.03 .20243543v1.full.

Krongyuth P, Khumkaew J, Sarati P, Sukaree W. Factors associated with the intension to receive Influenza vaccination among elderly people with chronic diseases Warinchamrab District, Ubon Rat chathani Province. Journal of Science and Techno logy Mahasarakham University 2018; 37: 815-22.

Wongti S. Factors affecting preventive behavior for coronavirus disease 2019 among village health volunteers, Sukhothai province [online]. 2020 [cite Mar 5, 2022]. Available from: nuir.lib.nu.ac.th/dspace /bitstream/123456789/3227/3/62060668.pdf.

Issarasongkhram M. The relation between the factors of motivations to Covid-19 prevention and access to vaccination service among elderly people. The Office of Disease Prevention and Control 10th Journal 2021; 19: 56-67.

Sanlung T, Soitong K, Thawisap K, Areesawang vong P, Lanamtieng T, Komonpaisarn W, et al. Factors associated with the uptake of Influenza vaccine among the health care workers and personal staff in Faculty of Medicine, Khon Kaen University. Srinagarind Medical Journal 2013; 28: 229-38.

Bowonlak K, Butaga P. Factors affecting the decision making on Covid-19 vaccination among population in Samutprakarn Province [online]. 2021 [cited May 1, 2022]. Available from: mmm.ru.ac.th/M MM/IS/sun18/6214070058.pdf.

Nation TV. Germany opens the world's first vaccina tion pub [online]. 2021 [cited May 1, 2022]. Available from: www.nationtv.tv/news/378832934.

Songkram P, Leioyud J, Chairat P, Phuhong-tong M, Noksakda C, Seesongkram V. Phairat S, Jackson L, Pannipa C, Mingkhuan P, Chanyarat N, Virasinee S. Demand for Covid-19 vaccine and factors relating to the readiness of health workers for the provision of vaccination service, Khon Kaen Province. Journal of Health Science 2021; 30: S199-207.