ผลของการรักษาด้วยฟ้าทะลายโจรสกัดในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง

Main Article Content

ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์
จันทพร มณีเสน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อติดตามผลการรักษาของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยในโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปอดอักเสบ วิธีการ: การวิจัยนี้เก็บข้อมูลย้อนหลังจากผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนปากน้ำชุมพรระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 โดยเป็นผู้ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และได้รับการรักษาด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจร (ความแรงเทียบเท่าสาร andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวัน) เป็นเวลา 5 วัน ผลลัพธ์การรักษาที่ศึกษา คือ การหายจากอาการของโรคและการเกิดปอดอักเสบ ผลการวิจัย: ผู้ป่วย 150 รายเป็นเพศชายร้อยละ 58 และมีอายุเฉลี่ย 33.40±9.64 ปี ร้อยละ 98.7 ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.93±4.79 กิโลกรัมต่อเมตร2 และร้อยละ 98.0 ไม่ได้รับวัคซีนต้านโรคโควิด-19 อาการแสดงที่พบมากที่สุดได้แก่ มีไข้ อาการไอ และมีน้ำมูก เมื่อผู้ป่วยได้รับสารสกัดฟ้าทะลายโจร อาการดังกล่าวบรรเทาและหายในระยะเวลา 3.9±3.3, 6.4±2.2 และ 5.4±2.8 วัน ตามลำดับ ผู้ป่วยร้อยละ 35.3 เกิดอาการปอดอักเสบ ระยะเวลาเฉลี่ยในการเกิดปอดอักเสบคือ 4.52±2.05 วัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปอดอักเสบได้แก่ การดื่มแอลกอฮอล์ [odds ratio = 2.15, 95% CI = 1.02-4.54; P = 0.044)  สรุป: ผู้ป่วยโรคโควิด-19  ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยเมื่อรักษาด้วยสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่มีความแรงเทียบเท่าสาร andrographolide 180 มิลลิกรัมต่อวันเป็นเวลา 5 วัน มีอาการทางคลินิกดีขึ้น ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาดังกล่าวร้อยละ 35.3 เกิดอาการปอดอักเสบ การดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยกลุ่มนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Coronavirus disease (COVID-19). [online]. 2021 [cited Oct 20, 2021]. Available from: www.who.int/emergencies/diseases/ no vel-coronavirus-2019.

Siriboriruk J, Prueksaritanond S. COVID-19 is public health problem worldwide, including Thailand. Burapha Journal of Medicine. 2020; 7: 89-95.

Lung Disease and Respiratory Health. Coronavirus recovery [online]. 2022 [cited Jun 1, 20 22]. Available from: www.webmd.com/lung/covid-recovery-overview

Marini J.J., Gattinoni L. Management of COVID-19 respiratory distress. JAMA 2020; 323: 2329–30. doi: 10.1001/jama.2020.6825.

Zhao D, Yao F, Wang L, Zheng L, Gao Y, Ye J. A comparative study on the clinical features of COVID-19 pneumonia to other pneumonias. Clin Infect Dis. 2020; 71: 756-61.

Yousefi B, Valizadeh S, Ghaffari H, Vahedi A, Karba laei M, Eslami M. A global treatment for coronaviruses including COVID-19. J Cell Physiol. 2020; 235: 9133-42.

Rismanbaf A. Potential treatments for COVID-19: A narrative literature review. Arch Acad Emerg Med. 2020; 8: e29.

Scavone C, Brusco S, Bertini M, Sportiello L, Rafa niello C, Zoccoli A, et al. Current pharmacological treatments for COVID‐19: What's next? Br J Pharma col. 2020; 177: 4813–24.

Roopkumdee J. Knowledge dissemination of civil defense volunteers in Nong Prue Municipality (Chonburi) in relation to using Kariyat herb for boosting. Journal of Pacific Institute of Management Science. 2020; 6: 422-27.

Chaiyasit K, Tokaew W, Boonsiri K. Medicinal plants and the communication on precautionary use of herbs during COVID-19 outbreak in Thailand. Bioact Compd Health Dis 2021; 4: 180-8.

Kongsangdao S. Antiviral drug in the research process for the treatment of Covid-19. Journal of the Department of Medical Services. 2020; 45: 5-8.

Rajagopal K, Varakumar P, Baliwada A, Byran G. Curcuma longa (turmeric) and Andrographis panicu lata against coronavirus (COVID-19): An in silico approach. Futur J Pharm Sci. 2020; 6: 104.

Sukardiman, Ervina M, Rizki Fadhil Pratama M, Poerwono H, Siswodihardjo S. The coronavirus disease 2019 main protease inhibitor from Androgra phis paniculata (Burm. f) Ness. J Adv Pharm Technol Res. 2020; 11: 15-62.

Swaminathan K, Karunakaran KN, Manoharan PJ, Vidyalakshmi S. SARS-CoV2 multiple target inhibitors from Andrographis Paniculata: An in-silico report. Eur. J. Mol. 2021; 8: 1653-85.

Lim XY, Sue Wen Chan J, Yew Chin Tan T, The PB, Mohd Abd Razak MR, Mohamad S. et al. Andrographis paniculata (Burm. F.) Wall.Ex Nees, Andrographolide, and Andrographolide analogues as SARS-CoV-2 Antivirals? A rapid review. Nat Prod Commun 2021; 16: 1-15.

Wanarat K. Department of Thai traditional and alternative medicine. Andrographis paniculate [online] . 2021 [cited Oct 20, 2021]. Available from: www. dta m.moph.go.th/index.Php/en/thai-massage-research.

Rattanaraksa D, Khempetch R, Poolwiwatchaikool U, Nimitvilai S, Loatrakul O, Srimanee P. The efficacy and safety of Andrographis paniculata extract for treatment of COVID-19 patients with mild symptoms, Nakhonpathom Hospital. Region 4-5 Medical Journal. 2021; 40: 90-102.

Department of Medical Science. Clinical practice guideline for COVID-19 [online]. 2021 [cited Oct 20, 2021]. Available from: covid19.dms.go.th/.

Faul F, Erdfelder E, Lang A-G, Buchner A. G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behav Res Methods. 2007; 39: 175-91.

Cottini M, Lombardi C, Berti A. Obesity is a major risk factor for hospitalization in community-managed COVID-19 pneumonia. Mayo Clin Proc. 2021; 96: 921-31.

Moreno-Noguez M, Rivas-Ruiz R, Roy-García IA, Pacheco-Rosas DO. Moreno-Espinosa S, Flores-Pulido AA. Risk factors associated with SARS-CoV-2 pneumonia in the pediatric population. Bol Med Hosp. Infant Mex. 2021; 78: 251-8. doi: 10.24875/BMHIM.20 000263.

Wang Z, Wang Z. Identification of risk factors for in-hospital death of COVID - 19 pneumonia – lessons from the early outbreak. BMC Infect Dis 2021; 21: 113. doi: 10.1186/s12879-021-05814-4.

Lee HW, Yoon SY, Lee JK, Park TY, Kim DK, Chung, Young E. Clinical implication and risk factor of pneumonia development in mild coronavirus disease 2019 patients. Korean J Intern Med. 2021; 36: 1–10.