เผยแพร่แล้ว: 2021-12-18

การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือช่วยแยกโรคหูอักเสบ สำหรับงานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทประเทศไทย

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, พิมพ์ใจ อนันตศิริจินดา, วิสสุตา อินต๊ะเม้า, นินนาท ราชประดิษฐ์, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, ชนิดา จันทร์ทิม, ชาคริต หริมพานิช, สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล, จิตตรีพร คล้ายแท้, ขวัญชัย รัตนมณี, จินตนา พาวงศ์ (ผู้แต่ง)

27-43

ผลลัพธ์ของโปรแกรมการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ทวนธน บุญลือ, ประสิทธิชัย พูลผล, ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา, กรกต ชัยยนต์, อนุชา นิติธรรม (ผู้แต่ง)

44-53

ประสิทธิภาพของยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ในผู้ที่มีโรคผมบางแบบพันธุกรรม

ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์, ธนาพร คุ้มสว่าง (ผู้แต่ง)

54-61

การวิเคราะห์ทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ธนพงศ์ ภูผาลี, วิมาน กฤตพลวิมาน, จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ (ผู้แต่ง)

95-111

ความคาดหวังของทีมสหวิชาชีพต่อบทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง

อภิญญา โสมคำ, รจเรศ นิธิไพจิตร, สายทิพย์ สุทธิรักษา (ผู้แต่ง)

112-124

การทดสอบเครื่องมือช่วยหยอดตาในผู้ป่วยจำลองสำหรับโรคต้อหิน

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ, ประภาพรรณ สมใส, เมธาวี ชีพประสพ, เจนยุทธ ศรีหิรัญ, จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง, คณินท์ เหลืองสว่าง, ขวัญชัย รัตนมณี (ผู้แต่ง)

173-181

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมิน ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่

ประสิทธิชัย พูลผล, อภิมุข ปิตรัมย์ , อัจฉราพรรณ พรมตา, ธีราพร สุภาพันธุ์, อุไรวรรณ อกนิตย์ (ผู้แต่ง)

210-218

ผลลัพธ์ของโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น

กิตติยา ปิยะศิลป์, นิสรา ศรีสุระ, นุศราพร เกษสมบูรณ์, สุณี เลิศสินอุดม (ผู้แต่ง)

229-241