การทดสอบเครื่องมือช่วยหยอดตาในผู้ป่วยจำลองสำหรับโรคต้อหิน

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
ประภาพรรณ สมใส
เมธาวี ชีพประสพ
เจนยุทธ ศรีหิรัญ
จีราวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง
คณินท์ เหลืองสว่าง
ขวัญชัย รัตนมณี

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยของเครื่องมือ EDANU เปรียบเทียบกับ EDG ในห้องปฏิบัติการ วิธีวิจัย: การทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมแบบเปิด ผลการวิจัย: 1) EDANU มีประสิทธิภาพเหนือกว่าเครื่องมือ EDG ในห้องปฏิบัติการ สามารถหยอดยาลงกระพุ้งตาได้คิดเป็นร้อยละ 85 และ 50 ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) เครื่องมือทั้งสองมีความปลอดภัยในอาสาสมัครทุกรายที่ทดสอบ สรุป: EDANU มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการวิจัยในอาสาสมัครสุขภาพดีที่ถูกจำลองให้มีการมองเห็นแบบผู้ป่วยโรคต้อหินในระดับความรุนแรงน้อย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Weinreb RN, Aung T, Medeiros FA. The pathophysiology and treatment of glaucoma: a review. JAMA. 2014; 311: 1901-11.

Quaranta L, Riva I, Gerardi C, Oddone F, Floriani I, Konstas AG. Quality of life in glaucoma: a review of the literature. Adv Ther. 2016; 33: 959-81.

Wu Z, Medeiros FA. Recent developments in visual field testing for glaucoma. Curr Opin Ophthalmol. 2018; 29: 141-6.

Lai J, Choy BN, Shum JW. Management of primary angle-closure glaucoma. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2016; 5: 59-62.

Gittinger JW Jr. Management of normal tension glaucoma. Surv Ophthalmol. 2019; 64: 101.

Conlon R, Saheb H, Ahmed II. Glaucoma treatment trends: a review. Can J Ophthalmol. 2017; 52: 114-24.

Meier-Gibbons F, Berlin MS, Töteberg-Harms M. Influence of new treatment modalities on adherence in glaucoma. Curr Opin Ophthalmol. 2019; 30: 104-9.

Vélez-Gómez MC, Vásquez-Trespalacios EM. Adherence to topical treatment of glaucoma, risk and protective factors: A review. Arch Soc Esp Oftalmol. 2018; 93: 87-92.

Chiche A, Martin G, Brasnu de Cenival E, Rousseau A, Giocanti A, Fel A, Kallel S,et al. Perception du glaucome et observance thérapeutique : une étude observationnelle multicentrique [Perception of glaucoma and therapeutic adherence: A multicenter observational study]. J Fr Ophtalmol. 2017; 40: 477-86.

Fiscella R, Caplan E, Kamble P, Bunniran S, Uribe C, Chandwani H. The effect of an educational intervention on adherence to intraocular pressure-lowering medications in a large cohort of older adults with glaucoma. J Manag Care Spec Pharm. 2018; 24: 1284-94.

Sanchez FG, Mansberger SL, Newman-Casey PA. Predicting adherence with the glaucoma treatment compliance assessment tool. J Glaucoma. 2020;29:1017-24.

Newman-Casey PA, Niziol LM, Gillespie BW, Janz NK, Lichter PR, Musch DC. The association between medication adherence and visual field progression in the collaborative initial glaucoma treatment study. Ophthalmology. 2020;127:477-83.

Salman M, Andrews C, Heisler M, Darnley-Fisch D, Newman-Casey PA. Psychosocial predictors of glaucoma medication adherence among the support, educate, empower (SEE) personalized glaucoma coaching pilot study participants. Am J Ophthalmol. 2020; 216: 207-18.

Srihirun J, Poowaruttanawiwit P. The design and development of an eye drop aid for glaucoma patients. J Med Device 2021; in press.

Srihirun J, Poowaruttanawiwit P. Eye drop aid [online]. 2019 [cited Dec 9, 2020]. Available from: patentsearch.ipthailand.go.th/DIP2013/view_public_data.php?appno=11835900128

Sakiyalak D, Maneephagaphun K, Metheetrairat A, Ruangvaravate N, Kitnarong N. The effect of the Thai “Eye Drop Guide” on success rate of eye drop self-instillation by glaucoma patients. Asian Biomed. 2014;8:221-7.

Movahedinejad T, Adib-Hajbaghery M. Adherence to treatment in patients with open-angle glaucoma and its related factors. Electron Physician. 2016;8:2954-61.

Tsai JC. A comprehensive perspective on patient adherence to topical glaucoma therapy. Ophthalmology. 2009;116:S30-6.

Sleath BL, Blalock SJ, Muir KW, Carpenter DM, Lawrence SD, Giangiacomo AL, et al. Determinants of self-reported barriers to glaucoma medicine administration and adherence: a multisite study. Ann Pharmacother. 2014;48:856-62.

Waterman H, Read S, Morgan JE, Gillespie D, Nollett C, Allen D, et al. Acceptability, adherence and economic analyses of a new clinical pathway for the identification of non-responders to glaucoma eye drops: a prospective observational study. Br J Ophthalmol. 2020;104:1704-9.

Poowaruttanawiwit P, Khamma P, Wiriyapornprapas S, Sawatdiwithayayong J, Puwarattanawiwit J. A systematic review of eye drops instillation and create new method for people. Thai Journal pf Pharmacy Practice 2020; 12: 752-71.

Julious SA, Cooper CL, Campbell MJ. Estimating the sample size for a pilot randomised trial to minimise the overall trial sample size for the external pilot and main trial for a continuous outcome variable. Stat Methods Med Res. 2016;25:1057-73.