การกำหนดคุณสมบัติของเครื่องมือช่วยแยกโรคหูอักเสบ สำหรับงานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทประเทศไทย

Main Article Content

ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
พิมพ์ใจ อนันตศิริจินดา
วิสสุตา อินต๊ะเม้า
นินนาท ราชประดิษฐ์
เจนยุทธ ศรีหิรัญ
ชนิดา จันทร์ทิม
ชาคริต หริมพานิช
สุรัตน์ วรรณเลิศสกุล
จิตตรีพร คล้ายแท้
ขวัญชัย รัตนมณี
จินตนา พาวงศ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบคุณสมบัติเครื่องมือช่วยแยกโรคหูอักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทประเทศไทย ระเบียบวิธีวิจัย: ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน ประกอบด้วย 1) การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และ 2) การสำรวจความคิดเห็น โดยผลลัพธ์ที่สนใจ คือ ประเด็นที่ได้สำหรับกำหนดคุณสมบัติเครื่องมือช่วยแยกโรคหูอักเสบสำหรับงานเภสัชกรรมชุมชนในบริบทประเทศไทย ผลการวิจัย: มีงานวิจัยที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและมีคุณภาพสูงจำนวน 29 ฉบับ ประเด็นสำคัญที่สกัดได้ คือ 1) ต้องวัดอุณหภูมิได้ 2) ต้องสามารถประเมินการอักเสบของเยื่อบุแก้วหูได้ 3) ต้องมีการแสดงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม และ 4) ต้องสะดวกสำหรับผู้ใช้งานและผู้ป่วย การวิจัยนี้ทำให้ได้คุณสมบัติของเครื่องมือต้นแบบ 2 ชิ้นที่มีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน เมื่อนำไปสำรวจความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า คุณสมบัติของเครื่องมือต้นแบบชนิดที่ 2 เหมาะสมมากที่สุด ประเด็นทางคลินิกที่สำคัญที่สุดในการแยกโรคหูอักเสบไม่ว่าจะเป็นชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน คือ การประเมินลักษณะสำคัญซึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะของผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับอาการแสดงของการอักเสบของหูแต่ละชั้น สรุป: ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการที่เป็นรูปธรรมในการแยกโรคนี้ในร้านยา และทำได้ยากมากเนื่องจากเภสัชกรไม่สามารถตรวจร่างกายโดยการสัมผัสตัวผู้ป่วยได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประดิษฐ์เครื่องมือต้นแบบขึ้นจริง และต้องมีการวิจัยในอาสาสมัครสุขภาพดีและผู้ป่วยต่อไป งานวิจัยครั้งนี้ทำให้ได้ข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการกำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือช่วยแยกโรคหูอักเสบ และแบบจำลองเครื่องมือต้นแบบที่พร้อมสำหรับการนำไปประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อทดลองใช้งานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Pichichero ME, Poole MD. Assessing diagnostic accuracy and tympanocentesis skills in the management of otitis media. Arch Pediatr Adolesc Med 2001; 155: 1137-42.

Sorrento A, Pichichero ME. Assessing diagnostic accuracy and tympanocentesis skills by nurse practitioners in management of otitis media. J Am Assoc Nurse Pract. 2001;13:524-9.

Pichichero M. Diagnostic accuracy of otitis media and tympanocentesis skills assessment among pedia tricians. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2003; 22: 519-24.

Block S. Diagnosing acute otitis media: it's what you see, not what you hear. IJCP. 2005;22:S3-S.

Rules of the pharmacy council. Terms and conditions of pharmacy profession [online]. 2019 [cited Feb 25, 2021]. Available from: www.pharmacycouncil .org/index.php?option=content_detail&menuid=0&itemid=1433&catid=1

Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, Roland PS, Simon GR, Kumar KA, et al. Clinical practice guideline: acute otitis externa. Otolaryngol Head Neck Surg. 2014; 150: S1-S24.

Schwartz SR, Magit AE, Rosenfeld RM, Ballachanda BB, Hackell JM, Krouse HJ, et al. Clinical practice guideline (update): earwax (cerumen impaction). Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;156:S1-S29.

Harmes K, Blackwood RA, Burrows H, Cooke JM, Van Harrison R, Passamani P. Otitis media: diagnosis and treatment. Ann Fam Med. 2013; 88: 435-40.

Leichtle A, Hoffmann T, Wigand M. Otitis media–Definition, pathogenese, klinik, diagnose und therapie. Laryngol Rhinol Otol. 2018; 97: 497-508.

Shirai N, Preciado D. Otitis media: what is new? Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2019; 27: 495-8.

Yang Z, Sun F, Zhan S. Risk on bias assessment :(2) Revised Cochrane risk of bias tool for individually randomized, parallel group trials (RoB2. 0). Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2017; 38 : 1285-91.

Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savović J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. BMJ. 2016; 355.

Brouwers MC, Kho ME, Browman GP, Burgers JS, Cluzeau F, Feder G, et al. AGREE II: advancing guideline development, reporting and evaluation in health care. CMAJ. 2010;182:E839-E42.

Spiro DM, King WD, Arnold DH, Johnston C, Baldwin S. A randomized clinical trial to assess the effects of tympanometry on the diagnosis and treatment of acute otitis media. Pediatrics. 2004; 114: 177-81.

Mousseau S, Lapointe A, Gravel J. Diagnosing acute otitis media using a smartphone otoscope; a randomized controlled trial. Am J Emerg Med. 2018; 36:1796-801.

Chan KN, Silverstein A, Bryan LN, McCracken CE, Little WK, Shane AL. Comparison of a smartphone otoscope and conventional otoscope in the diagnosis and management of acute otitis media. Clin Pediatr. 2019;58:302-6.

Hall-Stoodley L, Hu FZ, Gieseke A, Nistico L, Nguyen D, Hayes J, et al. Direct detection of bacterial biofilms on the middle-ear mucosa of children with chronic otitis media. JAMA. 2006; 296: 202-11.

Shaikh N, Hoberman A, Paradise JL, Wald ER, Switze GE, Kurs-Lasky M, et al. Development and preliminary evaluation of a parent-reported out come instrument for clinical trials in acute otitis media. J Pediatr Infect Dis. 2009; 28: 5-8.

Helenius KK, Laine MK, Tähtinen PA, Lahti E, Ruohola A. Tympanometry in discrimination of otoscopic diagnoses in young ambulatory children. J Pediatr Infect Dis. 2012;31:1003-6.

Uitti JM, Laine MK, Tähtinen PA, Ruuskanen O, Ruohola A. Symptoms and otoscopic signs in bilateral and unilateral acute otitis media. Pediatrics. 2013; 131: e398-e405.

Hoberman A, Ruohola A, Shaikh N, Tähtinen PA, Paradise JL. Acute otitis media in children younger than 2 years. JAMA pediatrics. 2013; 167: 1171-2.

Richards JR, Gaylor KA, Pilgrim AJ. Comparison of traditional otoscope to iPhone otoscope in the pediatric ED. Am J Emerg Med. 2015;33:1089-92.

Monroy GL, Shelton RL, Nolan RM, Nguyen CT, Novak MA, Hill MC, et al. Noninvasive depth‐resolved optical measurements of the tympanic membrane and middle ear for differentiating otitis media. Laryngoscope. 2015;125:E276-E82.

Soeda T, Uemura S, Park S-J, Jang Y, Lee S, Cho J-M, et al. Incidence and clinical significance of poststent optical coherence tomography findings: one-year follow-up study from a multicenter registry. Circulation. 2015;132:1020-9.

Cha D, Pae C, Seong S-B, Choi JY, Park H-J. Automated diagnosis of ear disease using ensemble deep learning with a big otoendoscopy image database. EBioMedicine. 2019;45:606-14.

Zubair M, Saqulain G, Jawaid A. Effectiveness of Tympanic Thermometry for diagnosing Acute Otitis Media. J Islamabad Med Dent College. 2019; 8: 74-8.

Sundvall P-D, Papachristodoulou CE, Nordeman L. Diagnostic methods for acute otitis media in 1 to 12 year old children: A cross sectional study in primary health care. BMC Fam Pract 2019; 20: 1-8.

Preciado D, Nolan RM, Joshi R, Krakovsky GM, Zhang A, Pudik NA, et al. Otitis media middle ear effusion identification and characterization using an optical coherence tomography otoscope. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2020;162:367-74.

Djalilian HR, Ridgway J, Majestic Tam AS, Chen Z, Wong BJ. Imaging the human tympanic membrane using optical coherence tomography in vivo. Otol Neurotol. 2008;29:1091.

Nguyen CT, Jung W, Kim J, Chaney EJ, Novak M, Stewart CN, et al. Noninvasive in vivo optical detection of biofilm in the human middle ear. PNAS. 2012;109:9529-34.

Valdez TA, Spegazzini N, Pandey R, Longo K, Grindle C, Peterson D, et al. Multi-color reflec tance imaging of middle ear pathology in vivo. Anal Bioanal Chem. 2015;407:3277-83.

Park K, Cho NH, Jeon M, Lee SH, Jang JH, Boppart SA, et al. Optical assessment of the in vivo tympanic membrane status using a handheld optical coherence tomography-based otoscope. Acta Otolaryngol 2018;138:367-74.

Yim JJ, Singh SP, Xia A, Kashfi-Sadabad R, Tholen M, Huland DM, et al. Short-Wave Infrared Fluorescence Chemical Sensor for Detection of Otitis Media. ACS sensors. 2020;5:3411-9.

Media AAoPSoMoAO. Diagnosis and management of acute otitis media. Pediatrics. 2004; 113: 1451-65.

Siddiq S, Grainger J. The diagnosis and manage ment of acute otitis media: American Academy of Pediatrics Guidelines 2013. Archives of disease in childhood. 2015; 100: 193-7.

Prentice P. American Academy of Otolaryngology: head and neck surgery foundation clinical practice guideline on acute otitis externa 2014. Archives of disease in childhood. 2015; 100: 197.

Rosenfeld RM, Schwartz SR, Cannon CR, Roland PS, Simon GR, Kumar KA, et al. Clinical practice guideline: acute otitis externa executive summary. Otolaryngology--Head and Neck Surgery. 2014; 150: 161-8.

Ito M, Takahashi H, Iino Y, Kojima H, Hashimoto S, Kamide Y, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of otitis media with effusion (OME) in children in Japan, 2015. Auris Nasus Larynx. 2017; 44: 501-8.

Simon F, Haggard M, Rosenfeld R, Jia H, Peer S, Calmels M-N, et al. International consensus (ICON) on management of otitis media with effusion in children. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis. 2018; 135: S33-S9.

Hayashi T, Kitamura K, Hashimoto S, Hotomi M, Kojima H, Kudo F, et al. Clinical practice guidelines for the diagnosis and management of acute otitis media in children—2018 update. Auris Nasus Larynx. 2020; 47: 493-526.

Association of Pediatric Respiratory Diseases and Critical Care Medicine, Royal College of Pediatricians of Thailand. The Thai Society of Pediatric Respiratory and Critical Care [online]. 2019 [cited Feb 25, 2021]. Available from: www. thaipediatrics.org/Media/media-20190906151602. pdf