ความสอดคล้องของการสั่งใช้ยา Clopidogrel กับข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส

Main Article Content

นันทิยา เอี่ยมศิริ
วนิสา หะยีเซะ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาร้อยละของการสั่งใช้ยา clopidogrel ที่สอดคล้องกับข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในโรงพยาบาลระแงะ จังหวัดนราธิวาส และศึกษาความสัมพันธ์ของระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา aspirin ร่วมกับยา clopidogrel กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อระบบทางเดินอาหารในกลุ่มที่ได้ยาร่วมกันเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี และกลุ่มที่ได้ยาร่วมกันเป็นระยะเวลาเกิน 1 ปี วิธีการ: การวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางย้อนหลังที่เก็บข้อมูลในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่มีการสั่งใช้ยา clopidogrel จากฐานข้อมูลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในโปรแกรม HOSxP ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 ผลการวิจัย: การสั่งใช้ยา clopidogrel ร้อยละ 81.40 ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจมีความสอดคล้องตามข้อบ่งใช้ ระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยา aspirin ร่วมกับยา clopidogrel มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาต่อระบบทางเดินอาหารอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P=0.017) สรุป: การสั่งใช้ยา clopidogrel ที่สอดคล้องตามข้อบ่งใช้จะช่วยลดมูลค่าการใช้ยาโดยไม่จำเป็นของโรงพยาบาล โรงพยาบาลควรมีการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับยาเกิน 1 ปี แต่ทั้งนี้ควรพิจารณาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการใช้ยาร่วมด้วย อีกทั้งสหวิชาชีพต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางการจัดบริการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ใช้ยา clopidogrel

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. The top 10 causes of death [online]. 2018[cited May 1, 2020]. Available from: www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/th e-top-10-causes-of-death.

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. Public health statistics A.D. 2017[online]. 2018 [cited Dec10, 2019]. Available from: bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/statistics60.pdf

Kositchaiwat J. Thai acute coronary syndromes guide lines 2020. Bangkok: Heart Association of Thailand; 2020. p.15-42.

Heart Association of Thailand. Percutaneous coro nary intervention, PCI guideline [online]. 2017 [cited May 1, 2020]. Available from: www.thaiheart.org.

Levine GN, Bates ER, Bittl JA, Brindis RG, Fihn SD, Fleisher LA, et al. 2016 ACC/AHA guideline focused update on duration of dual antiplatelet therapy in patients with coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 2016; 68: 1082-115.

Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, Collet JP, Costa F, Jeppsson A, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS: The Task Force for dual antiplatelet therapy in coronary artery disease of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J. 2018; 39: 213-54.

Public Health Administration. Guidelines for drug management in the service plan: cardiology and nephrology. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2020. p.18.

Yin SH, Xu P,Wang B, Lu Y, Wu QY, Zhou ML, et al. Duration of dual antiplatelet therapy after percuta neous coronary intervention with drug-eluting stent: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2019; 365, l2222. doi: 10.1136/bmj.l2222.

National Drug Committee. Thailand national list of essential medicines 2018. Nonthaburi: Food and Drug Administration Thailand; 2018.

Elmariah S, Doros G, Bhatt DL, Yusuf S, Steinhubl SR, Liu Y, et al. Impact of clopidogrel therapy on mortality and cancer in patients with cardiovascular and cerebrovascular disease. Circ Cardiovasc Interv. 2018; 11: e005795. doi:10.1161/CIRCINTER VENTIONS.117.005795.:e005795.

Rossini R, Musumeci G, Lettieri C, Molfese M, Mihalcsik L, Mantovani P, et al. Long- term out comes in patients undergoing coronary stenting on dual oral antiplatelet treatment requiring oral anticoagulant therapy. Am J Cardiol. 2008; 102: 1618-23.

Sorensen R OJ, Charlot M, Gislason GH. Risk of bleeding related to antithrombotic treatment in cardiovascular disease. Curr Pharm Des. 2012; 18: 5362-78.

FDA Drug Safety Communication. FDA Reviews long-term antiplatelet therapy as preliminary trial data show benefits but a higher risk of non-cardiovascular death [online]. 2014 [cited May 1, 2020]. Available from: www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-drug-safety-communicati on-fda-review-finds-long-term-treatment-blood-thin ning-medicine-plavix

National Health Security Office Region 12 Songkhla. The 2018 performance Report. Songkhla: National Health Security Office Region 12 Songkhla; 2018.

Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educ Psy Measure 1970; 30: 607-10.

Kongsin N, Sappawittayakul K. Rational drug use of clopidogrel. The Southern College Network Journal of Nursing and Pubic Health 2014; 1: 17-24.

Ploylearmsang C, Teinkanitikul K, Choppradit C, Soonthorn S, Patisonthi K. Development of compu- terized decision support program on prescribing high risk CNS drugs for aging outpatients in hospitals. Academic Psychiatry and Psychology Journal 2020; 36: 200-21.

Klaypaksi A, Polnok A. Effect of computerized clinical decision support system on medication use in patients with renal impairment. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 437-51.

Chatrattanakulchai B. Incidence and related factors of upper gastrointestinal bleeding and development of pharmaceutical care practice guidelines for patients with aspirin and clopidogrel. [dissertation]. Nakhornpathom: Silpakorn University; 2017.

Saneha S, Areepium N. Incidence of gastrointestinal bleeding in Thai patients with acute coronary syndrome in concomitant use of dual antiplatelet therapy and proton pump inhibitors. Thai Journal of Pharmacy Practice 2021; 13: 242-50.