การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับการประเมิน ความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่

Main Article Content

ประสิทธิชัย พูลผล
อภิมุข ปิตรัมย์
อัจฉราพรรณ พรมตา
ธีราพร สุภาพันธุ์
อุไรวรรณ อกนิตย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนมือถือระบบแอนดรอยด์สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน วิธีการ: การศึกษาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ “รู้ทันท้องเสีย” ให้ประกอบด้วย 4 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 1) การประเมินอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 2) ความรู้และคำแนะนำในการปฏิบัติตัว 3) การประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา และ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ หลังจากนั้น ผู้วิจัยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ไปใช้งาน รวมถึงใช้ประเมินโรคอุจจาระร่วงในผู้ใหญ่ในร้านยา การศึกษาติดตามผลการใช้งานและความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมิน ผลการวิจัย: ผู้เข้าร่วมการศึกษาประกอบด้วยประชาชนทั่วไปจำนวน 129 คน และเภสัชกรประจำร้านยาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 12 คน  ประชาชนและเภสัชกรพึงพอใจต่อโปรแกรมประยุกต์ โดยค่าเฉลี่ย 4.46±0.66 และ 4.56±0.61 จากคะแนนเต็ม 5) สรุป: โปรแกรมประยุกต์ “รู้ทันท้องเสีย” เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยประเมินอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่และช่วยให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรค รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

อุไรวรรณ อกนิตย์, กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Division of Pharmacy Practice

Area of expertise: Internal medicine, HIV/AIDs

References

GBD 2016 Diarrhoeal Disease Collaborators. Estimates of the global, regional, and national morbidity, mortality, and aetiologies of diarrhoea in 195 countries: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet Infect Dis 2018; 18: 1211–28.

Department of Disease Control of Thailand. Guide lines for the treatment of acute diarrhea in adults. 2nd ed. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2003.

Khuntisuk P. Correct and proper use of antibiotics. Journal of Hematology and Transfusion Medicine 2011; 21: 193-5.

Antimicrobial Resistance Coordination and Integra tion Committee. Landscape of antimicrobial resistance situation and action in Thailand. Bangkok: Aksorn Graphic and Design; 2015.

Thavornwattanayong W, Tangkiatkamjai M, Meesa watsom P, Sribunruang T, Yossombat K, Mang khang K, et al. Rational drug use in community pharmacy: RDU Pharmacy. Bangkok: RDU Pharmacy Committee; 2017: 35-41.

Mindphop. Application software. [online]. 2017 [cited March 20, 2019]. Available from: www.mindphp. com/คู่มือ/73-คืออะไร/4985-application-soft ware.html

Nantajiraphong N, Thongrod W, Prawatiyothin T. Application development to help assess strep throat of HCU on the iOS operating system. Apheit Journal (Science and Technology) 2017; 6: 36-44.

Global Statcounter. Mobile operating system market share Thailand. 2019 [cited Mar 20, 2019]. Available from: gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/thailand.