ประสิทธิภาพของยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ในผู้ที่มีโรคผมบางแบบพันธุกรรม

Main Article Content

ณัฐวัฒน์ วิไลเจริญพัฒน์
ธนาพร คุ้มสว่าง

บทคัดย่อ

เส้นผมที่งอกปกคลุมหนังศีรษะของมนุษย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของชั้นหนังกำพร้า ตามธรรมชาติเส้นผมจะมีการหลุดร่วงและงอกใหม่อยู่เสมอ กระบวนการหลุดร่วงและงอกใหม่ของเส้นผมมักมีหลากหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปริมาณสารอาหาร พันธุกรรม เป็นต้น ปัญหาผมร่วงและผมบางอย่างฉับพลันที่พบได้บ่อยทั้งในเพศชายและเพศหญิง มักมีสาเหตุจากพันธุกรรมหรือเรียกว่าโรคผมบางแบบพันธุกรรม (androgenetic alopecia) ภาวะผมร่วงและผมบางชนิดนี้เกิดจากพันธุกรรมและฮอร์โมนแอนโดรเจน แนวทางการรักษาผมร่วงและผมบางในปัจจุบันมีทั้งการใช้ยา หวีเลเซอร์ รวมไปถึงการปลูกถ่ายเส้นผม บทความนี้มุ่งเน้นที่การรักษาด้วยยาเป็นหลัก ยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาในการรักษาผมบางแบบพันธุกรรม ได้แก่ ยา finasteride ชนิดรับประทานและยาทาเฉพาะที่ minoxidil เนื่องจากยา finasteride ชนิดรับประทานมีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก เช่น เวียนศีรษะ ความผิดปกติของการแข็งตัวของอวัยวะเพศ เป็นต้น จึงมีการศึกษาการใช้ยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ซึ่งมีหลายการศึกษาที่พบว่า การใช้ยา finasteride รูปแบบยาทาเฉพาะที่ช่วยรักษาผมบางผมร่วงได้ และสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา finasteride รูปแบบยารับประทานลงได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Schlake T. Determination of hair structure and shape. Semi Cell Dev Biol 2007; 18: 267-73.

Wolfram LJ. Human hair: a unique physicochemical composite. J Am Acad Dermatol 2003; 48: S106–114.

Thaichinda S. Alopecia. Songkla Med J 2008; 26: 587-99.

Buffoli B, Rinaldi F, Labanca M, Sorbellini E, Trink A, Guanziroli E et al. The human hair: from anatomy to physiology. Int J Dermatol 2014, 53: 331–41.

Jaruwijitratana S. Patient with alopecia [online]. date unknown [cited Feb 9, 2021]. Available from: med.mahidol.ac.th/med/sites/default/files/public/pdf/medicinebook1/Ptn-Alopecia.pdf.

Suwajo P, Pungrasmi P, Panchaprateep R, Haetanurak S. Hair transplantation. Chula Med J 2017; 61: 51 – 71.

Bernardez C, Molina-Ruiz AM, Requena L. Histologic features of alopecias-part I: nonscarring alopecias. Actas Dermosifiliogr 2015; 106 :158–67.

Dhariwala MY, Ravikumar P. An overview of herbal alternatives in androgenetic alopecia. J Cosmet Dermatol. 2019; 18: 966-75.

Lolli F, Pallotti F, Rossi A, Fortuna MC, Caro G, Lenzi A, Sansone A, Lombardo F. Androgenetic alopecia: a review. Endocrine. 2017; 57: 9-17.

Feinstein RP. Androgenetic alopecia treatment & management [online]. date unknown [cited Feb 11, 2021]. Available from: emedicine.medscape.com/ article/1070167-treatment.

Rossi A, Cantisani C, Melis L, Iorio A, Scali E, Calvieri S. Minoxidil use in dermatology, side effects and recent patents. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2012; 6:130–6.

Mella JM, Perret MC, Manzotti M, Catalano HN, Guyatt G. Efficacy and safety of finasteride therapy for androgenetic alopecia: a systematic review. Arch Dermatol. 2010; 146: 1141-50.

Lee WS, Lee HJ, Choi GS, Cheong WK, Chow SK, Gabriel MT, et al. Guidelines for management of androgenetic alopecia based on BASP classifi cation–the Asian consensus committee guideline. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013; 27: 1026–34.

Varothai S, Bergfeld WF. Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment update. Am J Clin Dermatol 2014; 15: 217-30.

Zito PM, Bistas KG, Syed K. Finasteride [online]. 2020 [cited Feb 11, 2021]. Available from: www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513329/.

Finasteride. In: Micromedex® Healthcare Series [database on the Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson Micromedex; 2020 [cited Feb 2, 2021]. Available form: www.thomsonhc.com. Subscription required to view

Khan MZU, Khan SA, Ubaid M, Shah A, Kousar R, Murtaza G. Finasteride topical delivery systems for androgenetic alopecia. Curr Drug Deliv. 2018; 15:1100–1.

Mazzarella GF, Loconsole GF, Cammisa GA, Mastrolonardo GM, Vena G. Topical finasteride in the treatment of androgenic alopecia. Preliminary evaluations after a 16-month therapy course. J of Derm Tr. 1997; 8: 189–92.

Hajheydari Z, Akbari J, Saeedi M, Shokoohi L. Comparing the therapeutic effects of finasteride gel and tablet in treatment of the androgenetic alopecia. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2009; 75: 47-51.

Caserini M, Radicioni M, Leuratti C, Terragni E, Iorizzo M, Palmieri R. A novel finasteride 0.25% topical solution for androgenetic alopecia: pharmacokinetics and effects on plasma androgen levels in healthy male volunteers. Int J Clin Pharmacol Ther. 2014; 52: 842-9.

Caserini M, Radicioni M, Leuratti C, Terragni E, Iorizzo M, Palmieri R. Effects of a novel finasteride 0.25% topical solution on scalp and serum dihydrotestosterone in healthy men with androgenetic alopecia. Int J Clin Pharmacol Ther. 2016; 54: 19-27.

Tanglertsampan C Efficacy and safety of 3% minoxidil versus combined 3% minoxidil/0.1% finasteride in male pattern hair loss: a randomized, double-blind, comparative study. J Med Assoc Thai. 2012; 95: 1312–6.

Pharmacy Department, Siriraj hospital. Siriraj drug list [online] 2020. [cited 2021 Apr 17]. Available form: pis.si/sipharmmaster/druglist/dl_login.aspx.

Wichayapreecha P, Yingngam N, Charoenthai N, Rungseevijitprapa W. Development of finasteride proniosomes for transfollicular delivery. In: Anon, eds. Meeting at pharmacy profession: Moving forward to ASEAN harmonization: Proceedings of the 5th Annual Northeast Pharmacy Research Conference. 2013, Feb 16-17; Khon Kaen, Thailand; 2013. p.180-5.