การวิเคราะห์ทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Main Article Content

ธนพงศ์ ภูผาลี
วิมาน กฤตพลวิมาน
จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อ 1) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) วิเคราะห์ปัญหากฎหมายในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ 3) เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดังกล่าว วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยทางเอกสาร โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมาย หนังสือ บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลการวิจัย: การควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มาตรการในการควบคุมการโฆษณาอาหาร คือ ห้ามโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร และผู้ใดประสงค์จะโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณอาหารจะต้องนำเสียง ภาพ ภาพยนตร์หรือข้อความที่จะโฆษณาให้ผู้อนุญาตตรวจพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะโฆษณาได้ ปัญหาของมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวในประเทศไทย คือ ยังมีความไม่ชัดเจนในการตีความของบทบัญญัติในมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ที่ห้ามการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อโดยไม่สมควร ปัญหาโฆษณาเกินจริง ปัญหาการดำเนินคดีตามกฎหมายมีความล่าช้าเนื่องจากไม่มีองค์กรเอกชนพิจารณาเนื้อหาแบบควบคุมกันเอง และปัญหาบทกำหนดโทษที่ไม่รุนแรง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายคือ ควรมีการเพิ่มเติม ปรับปรุงบทบัญญัติในการควบคุมการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สรุป: ควรจัดให้มีองค์กรเอกชนพิจารณาเนื้อหาโฆษณาก่อนยื่นขออนุญาตโฆษณาและร่วมตรวจสอบดำเนินคดี เพิ่มอัตราโทษให้รุนแรงขึ้น และในกรณีทำผิดซ้ำให้เพิ่มอัตราโทษเป็น 2 เท่าของบทกำหนดโทษเดิมที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Sripattrangkul S, leesawat J.The effects of consuming dietary supplementary products, in Lampang city municipality communities. Journal of Community Development and Life Quality 2014; 3: 277–84.

Chandrawongse M. Situation and impacts of drug and health product advertisements with legal problems on community radio broadcasts toward consumers in Chiang Mai Province [independent study]. Chiang Mai: Chiang Mai University; 2011.

Tangkiatkumja M, Boardman H, Praditpornsilpa K, Walker DM. Reasons why Thai patients with chronic kidney disease use or do not use herbal and dietary supplements. BMC Complement Altern Med 2014; 14: 473. doi: 10.1186/1472-6882-14-473.

Plengchai S. Prevalence of adverse events from drugs and heath products in patients with chronic disease at community in Selaphum, Roi-Et. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2015; 11 (Supplement): 33-42

Public Health Ministerial Declaration No. 293 in 2005 on Food supplement. Royal gazette No. 122 part 150 D special. (Dec 28, 2005).

Public Health Ministerial Declaration No. 405 in 2019 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food supplement (No.3). Royal gazette No. 136 part 113 D special. (May 7, 2019).

Public Health Ministerial Declaration No. 411 in 2019 Issued by virtue of the Food Act B.E. 2522 Re: Food supplement (No.4).Royal gazette No. 136 part 257 D special. (October 16, 2019).

Food act B.E. 2522. Royal gazette. No. 96, part 79. (13 May, 1979)

Public and Consumer Affairs Division. Finding un-authorized and exaggerated health product advertising offenders: Mass media News. Nonthaburi: Food and Drug Administration. 2013.

Foundation for Consumers. Exaggerated adver tising is top consumer problem: Information news. Bangkok; Foundation for Consumers; 2021.

Ploylearmsang C, Poophalee T, Prataepa P, Jomtha rak N. The content and legal correction of advertising food supplements and medications from radio in Banmakok community, Maha Sarakham Province. Public Health & Health Laws Journal 2018; 6: 443-57.

Rujirayunyong T. Situation of Illegal Advertising of Health Products among Local Radios in Lopburi in the Era of the National Council for Peace and Order (NCPO). Thai Journal of Pharmacy Practice 2015; 7, 187–99.

Food and Drug Administration. Thailand FDA reveals 230 singers, performers and youtubers, reviewing illegal advertising, were prosecuted [online]. 2021. [cited Feb 26, 2021]. Available from www.hfocus.org/content/2021/01/20976.

Poophalee T, Papawarin P, Wongsa W, Srisaknok T. A survey of illegal weight-loss dietary supple ments advertisement at one online shopping website. Thai Bulletin of Pharmaceutical Sciences 2021; 16: 31-43.

Chaisumritchoke ST. Management of drug adver tising to public. Ya-wipak 2011; 3: 3-7.

Vittayarat K, Lerkiatbundit S, Chaisumritchoke ST. Process of health advertising among the operators of local radios: a qualitative approach. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 68-92.

Phudthikarn K, Lochid-amnuay S. Factors related to practice regarding health product advertisement among directors of radio stations and radio host: A case study of the fifth health region area. Thai Journal of Pharmacy Practice 2019; 11: 764-74.

Department of Research and Information. Future food legislation: Functional food under United State of America: Dietary Supplement Health and Education Act of 1994. Bangkok: National Food Institute, 2008

Villafranco JE, Lustigman AB. Regulation of dietary supplement advertising: Current claims of interest to the Federal Trade Commission and National Advertising Division. Food Drug Law J 2007; 62: 709-25.

The Office Home of UK Legislation. Consumer protection from unfair trading regulations 2008 [online]. 2008. [cited July 18, 2020]. Available from www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1277/regulation/19.

The Office Home of UK Legislation. Food safety act 1990 [online]. 1990. [cited July 18, 2020] Available from www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/16/content s.

The Advertising Standards Authority Ltd. Advertising codes [online] 2020. [cited July 18, 2020]. Available from www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising -codes/broadcast-code.html.

HFG Law & Intellectual Property. Advertising law of the People's Republic of China (2015) [online]. 2015 [cited July 18, 2020]. Available from www.hfgip.com/sites/default/files/law/advertising_ law_16.02.2016.pdf.

HFG Law & Intellectual Property. Food safety law of the People's Republic of China (2015) [online]. 2015 [cited July 18, 2020]. Available from www.hf gip.com/sites/default/files/law/food_safety-16.02.20 16.pdf.

Singapore Statues Online. Medicines act 1978 [online]. 1978 [cited July 18, 2020]. Available from sso.agc.gov.sg/SL/MA1975-RG2?DocDate=2000 0131.

Health Sciences Authority (HSA). Advertisement and promotion of medicinal product [online]. 2020 [cited July 18, 2020]. Available from www.hsa. gov.sg/health-supplements/advertisements-and-pro motions-of-medicinal-products.

Ministry of Justice, Japan. Food Sanitation 1947 [online]. 2020. [cited July 18, 2020]. Available from www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?re=&vm=2&id=12.28.

Global Regulatory Solution and Service. Health food regulatory service in Japan [online]. 2020. [cited July 18, 2020]. Available from www.freyrsolutions .com/health-foods-regulatory-services-japan.

Dechmanee S, Lerkiatbundit S, Chaisumritchoke ST. Restriction in law enforcement for illegal health product advertisings in business service radios from the perspectives of the officers in provincial public health officers. Thai Journal of Pharmacy Practice 2020; 12: 92-113.

Suwanmanee O. Lerkiatbundit S. Illegal advertisings of products classified as drugs by law among local radios. Thai Journal of Pharmacy Practice 2011; 3: 41-56.

Wongboonnak R. Analysis of laws regarding information and communication technology on the advertising viokating health products laws. Thai Journal of Pharmacy Practice 2016; 8: 217-27.

Jaichuen N, Phulkerd S, Thamarungsi T. Evolution of advertising regulations of food and beverages with high sugar, fat, and sodium in Thailand and foreign countries. Journal of Health Systems Research 2015; 9: 80-97.

Rakroi N. The possibility for substituting state regulation with self-regulation in context of Thailand [independent study]. Bangkok: Thailand National Defense College; 2019.

Tongmeeakom P. Media learning. Bangkok: Ministry of Culture; 2016

Ananto S, Thong-in S. Professional media ethic. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University, 2013.

Namjak T, Prodthong P. Legal measures for consumer protection on food advertising campaign. Executive Journal 2014; 34: 51-9.