การพัฒนายากระตุ้นการบีบตัวหัวใจใหม่สำหรับรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

Main Article Content

ธร อำนวยผลวิวัฒน์

บทคัดย่อ

ยากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจเป็นยาช่วยชีวิตที่สำคัญในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน เนื่องจากตัวยาจะช่วยเพิ่มแรงบีบตัวของหัวใจในผู้ป่วยที่มีสภาวะการไหลเวียนโลหิตต่ำ (hypoperfusion) และช่วยลดโอกาสการเกิดอวัยวะส่วนปลายถูกทำลาย การออกฤทธิ์ของยาขึ้นกับความสามารถในการจับกับตัวรับที่หลอดเลือดหรือหัวใจ ยากลุ่มนี้มีอาการไม่พึงประสงค์ที่แตกต่างกัน ยากลุ่ม adrenergic agonists เดิมพบอาการไม่พึงประสงค์ได้มาก เช่นหัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ หัวใจขาดเลือด เป็นต้น  ดังนั้นจึงมีการพัฒนายากระตุ้นการบีบตัวของหัวใจกลุ่มใหม่ที่ไม่จับกับตัวรับ adrenergic เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ของยากลุ่มเดิม  ได้แก่ ยากลุ่ม phosphodiesterase III inhibitors คือยา milrinone และ amrinone และยากลุ่ม calcium sensitizer คือยา levosimendan ยากลุ่มใหม่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น  ปัจจุบันมีการนำยากลุ่มใหม่นี้มาใช้เป็นทางเลือกในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Phrommintikul A, Buakhamsri A, Janwanishstaporn S, Sanguanwong S, Suvachittanont N. Heart Failure Council of Thailand (HFCT) 2019 Heart failure guideline: Acute heart failure. J Med Assoc Thai 2019; 102: 373-9.

Li L, Liu R, Jiang C, Du X, Huffman M, Lam C, et al. Assessing the evidence-practice gap for heart failure in China: the Heart Failure Registry of Patient Outcomes (HERO) study design and baseline characteristics. Eur J Heart Fail 2020; 22: 646-60.

Moleerergpoom W, Hengrussamee K, Piyayotai D, Jintapakorn W, Sukhum P, Kunjara-Na-Ayudhya R, et al. Predictors of in-hospital mortality in acute decompensated heart failure (Thai ADHERE). J Med Assoc Thai 2013; 96: 157-64.

Ponikowski P, Voors A, Anker S, Bueno H, Cleland J, Coats A, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart Fail 2016; 18: 891-975.

Maack C, Eschenhagen T, Hamdani N, Heinzel F, Lyon A, Manstein D, et al. Treatments targeting inotropy. Eur Heart J 2019; 40: 3626-44.

Overgaad C, Dzavík V. Inotropes and vasopressors. Circulation 2008; 118: 1047-56.

Pharmaceutical and Therapeutic Committee Siriraj Hospital. High alert drugs. 4nd ed. Bangkok: Siriraj Hospital; 2017.

Bistola V, Chioncel O. Inotropes in acute heart failure. Continuing Cardiol Educ. 2017; 3: 107–16. doi: 10.1002/cce2.59.

Tacon C, McCaffrey J, Delaney A. Dobutamine for patients with severe heart failure: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Intensive Care Med 2012; 38: 359-67.

Lowes D, Tsvetkova T, Eichhorn E, Gilbert E, Bristow M. Milrinone versus dobutamine in heart failure subjects treated chronically with carvedilol. Int J Cardio 2001; 81: 141-49.

Cuffe M, Califf R, Adams K, Benza R, Bourge R, Colucci W, et al. Outcomes of a prospective trial of intravenous milrinone for exacerbations of chronic heart failure-OPTIME-CHF. JAMA 2002; 287: 1541-47.

Antila S, Sundberg S, Lehtonen L. Clinical pharmacology of levosimendan. Clin Pharmacoki net 2007; 46: 535-52.

Follath F, Cleland J, Just H, Papp J, Scholz H, Peuhkurinen K,et al. Efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobuta mine in severe lowoutput heart failure (the LIDO study): a randomised double-blind trial. Lancet 2002; 360: 196–202.

Mebazaa A, Nieminen M, Packer M, Cohen-Solal A, Kleber F, Pocock S, et al. Levosimendan vs dobutamine for patients with acute decompensated heart failure: the SURVIVE randomized trial. JAMA 2007 297: 1883–91.

Packer M, Colucci W, Fisher L, Massie B, Teerlink J, Young J,et al. Effect of levosimendan on the short-term clinical course of patients with acutely decompensated heart failure. JACC Heart Fail 2013; 1: 103-11.

Harjola VP, Giannakoulas G, von Lewinski D, Matskeplishvili S, Mebazaa A, Papp Z, et al. Use of levosimendan in acute heart failure. Eur Heart J Suppl. 2018; 20(Suppl I): I2-I10.

Bistola V, Arfaras-Melainis A, Polyzogopoulou E, Ikonomidis I, Parissis J. Inotropes in acute heart failure: from guidelines to practical use: Therapeutic options and clinical practice. Card Fail Rev. 2019; 4: 133-9.

Tomasoni D, Adamo M, Anker MS, von Haehling S, Coats AJS, Metra M. Heart failure in the last year: progress and perspective. ESC Heart Fail 2020; 7: 3505–30.