ระดับความอิ่มตัวทรานส์เฟอร์รินกับดัชนีการดื้อยาอีริโทรโพอิตินในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 4-5: งานวิจัยเชิงวิเคราะห์ศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง

Main Article Content

อิ่มจิต บุญอำนวย
ยศยา กุลมาศ
สมฤทัย วัขราวิวัฒน์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความอิ่มตัวทรานส์เฟอร์ริน (transferrin saturation, TSAT) กับดัชนีการดื้อยาอีริโทรโพอิติน (erythropoietin resistive index, ERI) ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง (chronic kidney disease, CKD) ระยะที่ 4-5 วิธีการ: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง (retrospective cohort analytical study) เก็บข้อมูลย้อนหลังของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 4-5 ที่มารับการตรวจรักษา ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่มีการตรวจวัด TSAT ครั้งล่าสุดในช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562 การศึกษาใช้ค่ามัธยฐานของระดับ TSAT (median TSAT) แบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วเปรียบเทียบค่า ERI ระหว่างกลุ่ม ผลการวิจัย: ผู้ป่วยที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าร่วมการศึกษา 218 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 53.7 อายุ 60.0 [IQR 50.8, 68.0] ปี เป็นผู้ป่วย CKD ในระยะที่ 4 และ 5 คิดเป็นร้อยละ 1.8 และ 98.2 ตามลำดับ มีค่ามัธยฐานของระดับฮีโมโกลบิน (Hb) 10.40 [IQR 9.60, 11.43] g/dl ค่าประมาณอัตราการกรองของไต (eGFR) 4.87 [IQR 3.61, 7.35] ml/min/1.73m2, median TSAT ร้อยละ 29.00 [IQR 21.81, 38.44] และ median ERI 12.11 [IQR 7.56, 16.21] IU/kg/week per g/dl การศึกษาแบ่งผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่มี TSAT สูงกว่าค่ามัธยฐาน (>median TSAT group) 104 คน และกลุ่มที่มี TSAT ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่ามัธยฐาน (≤median TSAT group) 114 คน ขนาดยา EPO ของผู้ป่วยในกลุ่ม >median TSAT group และ ≤median TSAT group เท่ากับ 8,000 [IQR 4,000, 8,000] IU/week และ 8,000 [IQR 7,000, 8,000] IU/week ตามลำดับ (P= 0.003) และพบว่า ผู้ป่วยในกลุ่ม >median TSAT group มี ERI ต่ำกว่ากลุ่ม ≤median TSAT group (11.54 [IQR 6.68, 14.98] IU/kg/week per g/dl และ 12.84 [IQR 8.00, 16.55] IU/kg/week per g/dl ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P= 0.042) สรุป: ระดับของ TSAT มีความสัมพันธ์กับค่า ERI ในผู้ป่วย CKD ระยะที่ 4-5 โดยพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่มีระดับ TSAT สูงกว่าค่ามัธยฐานมี ERI ที่ต่ำกว่ากลุ่มที่มีระดับ TSAT ต่ำกว่าหรือเท่ากับค่ามัธยฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Foley RN, Parfrey PS, Sarnak MJ. Epidemiology of cardiovascular disease in chronic renal disease. J Am Soc Nephrol 1998; 9 (12 Suppl): S16-23.

Babitt JL, Lin HY. Mechanisms of anemia in CKD. J Am Soc Nephrol 2012; 23: 1631.

Thanakitcharu P. Management of anemia in pre-dialysis chronic kidney disease patients. In: Kantachuvesiri S, et al, editor. Textbook of chronic kidney disease. Bangkok: Text and Journal Publi cation; 2016. p. 448-77.

Nangaku M. Chronic hypoxia and tubulointerstitial injury: a final common pathway to end-stage renal failure. J Am Soc Nephrol 2006; 17: 17-25.

Iseki K, Kohagura K. Anemia as a risk factor for chronic kidney disease. Kidney Int Suppl 2007; 107: S4-9.

Mohanram A, Zhang Z, Shahinfar S, Keane WF, Brenner BM, Toto RD. Anemia and end-stage renal disease in patients with type 2 diabetes and nephropathy. Kidney Int 2004; 66: 1131-8.

Collins AJ, Ma JZ, Ebben J. Impact of hematocrit on morbidity and mortality. Semin Nephrol 2000; 20: 345-9.

Levin A. Prevalence of cardiovascular damage in early renal disease. Nephrol Dial Transplant 2001;16 Suppl 2: 7-11.

Weiner DE, Tighiouart H, Vlagopoulos PT, Griffith JL, Salem DN, Levey AS, et al. Effects of anemia and left ventricular hypertrophy on cardiovascular disease in patients with chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005; 16: 1803-10.

Group KDIGO LAW. KDIGO clinical practice guideline for anemia in chronic kidney disease. Kidney Int 2012; 2: 279-335.

Thai National Formulary 2010. Special access medicines of national list of essential medicines: Epoetin alpha [online]. 2010 [cited May 7, 2021]. Available from: 110.164.68.234/news_raja/uploade d/3Epoetinalfa.pdf

Pfeffer MA, Burdmann EA, Chen C-Y, Cooper ME , de Zeeuw D, Eckardt K-U, et al. A trial of darbe poetin alfa in type 2 diabetes and chronic kidney disease. N Engl J Med 2009; 361: 2019-32.

Szczech LA, Barnhart HX, Inrig JK, Reddan DN, Sapp S, Califf RM, et al. Secondary analysis of the CHOIR trial epoetin-alpha dose and achieved hemoglobin outcomes. Kidney Int 2008; 74: 791-8.

Fukuma S, Yamaguchi T, Hashimoto S, Nakai S, Iseki K, Tsubakihara Y, et al. Erythropoiesis-stimulating agent responsiveness and mortality in hemodialysis patients: results from a cohort study from the dialysis registry in Japan. Am J Kidney Dis 2012; 59: 108-16.

Locatelli F, Andrulli S, Memoli B, Maffei C, Del Vecchio L, Aterini S, et al. Nutritional-inflammation status and resistance to erythropoietin therapy in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2006; 21: 991-8.

Van der Putten K, Braam B, Jie KE, Gaillard CA. Mechanisms of Disease: erythropoietin resistance in patients with both heart and kidney failure. Nat Clin Pract Nephrol 2008; 4: 47-57.

Hamano T, Fujii N, Hayashi T, Yamamoto H, Iseki K, Tsubakihara Y. Thresholds of iron markers for iron deficiency erythropoiesis-finding of the Japan ese nationwide dialysis registry. Kidney Int Suppl 2015; 5: 23-32.

Del Vecchio L, Cavalli A, Locatelli F. Anemia management in patients on peritoneal dialysis. Contrib Nephrol 2012; 178: 89-94.

Macdougall IC, White C, Anker SD, Bhandari S, Farrington K, Kalra PA, et al. Intravenous iron in patients undergoing maintenance hemodialysis. N Engl J Med. 2019; 380: 447-58.

Susantitaphong P, Siribumrungwong M, Takkavatakarn K, Chongthanakorn K, Lieusuwan S, Katavetin P, et al. Effect of maintenance intravenous iron treatment on erythropoietin dose in chronic hemodialysis patients: A multicenter randomized controlled trial. Can J Kidney Health Dis. 2020; 7: 2054358120933397.

Labbé RF, Dewanji A. Iron assessment tests: transferrin receptor vis-à-vis zinc protoporphyrin. Clin Biochem 2004; 37: 165-74.

The Nephrology Society of Thailand. Clinical practice recommendation for the evaluation and management of chronic kidney disease in adults 2015. Bangkok: Nephrology Society of Thailand; 2015.

Locatelli F, Covic A, Eckardt KU, Wiecek A, Vanholder R; ERA-EDTA ERBP Advisory Board. Anaemia management in patients with chronic kidney disease: a position statement by the Anaemia Working Group of European Renal Best Practice (ERBP). Nephrol Dial Transplant. 2009; 24: 348-54.

National Collaborating Centre for Chronic Conditions. Guideline on anaemia management in chronic kidney disease [online]. 2015 [cited Jun 16, 2020]. Available from: www.nice.org.uk/guidance/ng8.

Mikhail A, Brown C, Williams JA, Mathrani V, Shrivastava R, Evans J, et al. Renal association clinical practice guideline on Anaemia of Chronic Kidney Disease. BMC Nephrol 2017; 18: 345.

National Institute for Health and Care Excellence. Managing anaemia in people with chronic kidney UK [online]. 2015 [cited May 7, 2020]. Available from: www.nice.org.uk/guidance/ng8/resources/chr onic-kidney-disease-managing-anaemia-pdf-10468 44101.

Thomas DW, Hinchliffe RF, Briggs C, Macdougall IC, Littlewood T, Cavill I, et al. Guideline for the laboratory diagnosis of functional iron deficiency. Br J Haematol 2013; 161: 639-48.

Lopez-Gomez JM, Portoles JM, Aljama P. Factors that condition the response to erythropoi etin in patients on hemodialysis and their relation to mortality. Kidney Int Suppl 2008; 111: S75-81.

Dignass A, Farrag K, Stein J. Limitations of serum ferritin in diagnosing iron deficiency in inflammatory conditions. Int J Chronic Dis 2018; 2018: 9394060.

Guerrero-Riscos MA, Montes-Delgado R, Seda-Guzman M, Praena-Fernandez JM. Erythropoietin resistance and survival in non-dialysis patients with stage 4-5 chronic kidney disease and heart disease. Nefrologia 2012; 32: 343-52.

Chung S, Song HC, Shin SJ, Ihm SH, Park CS, Kim HY, et al. Relationship between erythropoietin resistance index and left ventricular mass and function and cardiovascular events in patients on chronic hemodialysis. Hemodial Int 2012; 16: 181-7.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and manage ment of chronic kidney disease Kidney Int Suppl 2013; 3: 1-150.

Srinivasan R, Fredy IC, Chandrashekar S, Saravanan J, Mohanta GP, Manna PK. Assess ment of erythropoietin for treatment of anemia in chronic kidney failure- ESRD patients. Biomed Pharmacother 2016; 82: 44-8.

Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang A-G. Statis tical power analyses using G* Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009; 41: 1149-60.

Cohen J. Statistical power analysis for the behave orral sciences. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers; 1988.

World health organization (WHO). Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity Geneva [online]. 2011 [cited Feb 14, 2020). Available from: apps.who.int/ iris/bitstream/handle/10665/85839/WHO_NMH_NHD_MNM_11.1_eng.pdf?ua=1.

Agarwal R, Davis JL, Smith L. Serum albumin is strongly associated with erythropoietin sensitivity in hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2008; 3: 98-104.

Hayashi T, Joki N, Tanaka Y, Iwasaki M, Kubo S, Matsukane A, et al. Resistance to erythropoiesis-stimulating agents in pre-dialysis and post-dialysis mortality in Japanese incident hemodialysis patients. Blood Purif 2019; 47 (Suppl 2): 31-7.

Panichi V, Rosati A, Bigazzi R, Paoletti S, Mantuano E, Beati S, et al. Anaemia and resistance to erythropoiesis-stimulating agents as prognostic factors in haemodialysis patients: results from the RISCAVID study. study. Nephrol Dial Transplant 2011; 26: 2641-8.

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Anemia Work Group. KDIGO clinical practice guideline for anemia in chronic kidney disease. Kidney inter Suppl 2012; 2: 279–335.

Murillo-Ortiz B, Ramírez Emiliano J, Hernández Vázquez WI, Martínez-Garza S, Solorio-Meza S, Albarrán-Tamayo F, et al. Impact of oxidative stress in premature aging and iron overload in hemodialysis patients. Oxid Med Cell Longev. 2016; 2016: 1578235.

Lankhorst CE, Wish JB. Anemia in renal disease: diagnosis and management. Blood Rev 2010; 24: 39-47.

Mainous AG, Gill JM, Carek PJ. Elevated serum transferrin saturation and mortality. Ann Fam Med. 2004; 2: 133-8.

Kapoian T, Mara NB, Singh AK, Moran J, Rizkala AR, Geronemus R, et al. Ferric gluconate reduces epoetin requirements in hemodialysis patients with elevated ferritin. J Am Soc Nephrol 2008; 19: 372.