ความชุกของภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่มาตรวจสุขภาพใน โรงพยาบาลสุไหงโก-ลกและความรู้ที่เกี่ยวข้องในผู้มีภาวะดังกล่าว

Main Article Content

ธัตรชัย ธารณ์ชัยเตชาวุฒิ
สุทธิพร ภัทรชยากุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวัดความชุกของภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่เข้ารับบริการการตรวจสุขภาพเชิงรุกในโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก และความรู้เกี่ยวกับภาวะก่อนเบาหวาน ภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่พบ วิธีการ: การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางที่เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยการใช้แบบสอบถามปลายปิด ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกทั้งหมด ผลการวิจัย: ความชุกของภาวะก่อนเบาหวานในผู้ที่มาตรวจร่างกายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คือ ร้อยละ 7.03 ผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานที่ได้รับการประเมินความรู้เป็นชายมากกว่าหญิง มีอายุระหว่าง 25-61 ปี ประกอบอาชีพข้าราชการทั้งหมด การศึกษาพบความชุกของภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานคิดเป็นร้อยละ 28.13 และร้อยละ 51.56 ตามลำดับ ความรู้เกี่ยวกับภาวะก่อนเบาหวานของผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 6.28±2.37 จากคะแนนเต็ม 13 คะแนน ส่วนความรู้เรื่องภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 2.77±1.28 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน สรุป: ผู้เข้ารับริการคลินิกสุขภาพเชิงรุกทั้งหมดมีภาวะก่อนเบาหวานร้อยละ 7.03 ผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวานนี้มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนร่วมด้วยร้อยละ 28.13 และร้อยละ 51.56 ตามลำดับ ตัวอย่างกลุ่มนี้มีระดับความรู้ที่เกี่ยวข้องน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม โรงพยาบาลควรนำผลดังกล่าวไปวางแผนพัฒนาระบบการให้บริการเพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้มีภาวะก่อนเบาหวาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

American Diabetes Association. Introduction: Standards of medical care in diabetes—2021. Diabetes Care. 2021; 44: S1-2.

Thai People's Health Survey Office. Health status. In: Aekprakon V, editor. Thai National Health Examination Survey, NHES V. Nonthaburi: Aksorn Graphic And Design; 2016. p. 134-41.

Thai People's Health Survey Office. Health status: Diabetes. In: Aekprakon V, editor. Thai National Health Examination Survey, NHES IV in 2008-2009. Nonthaburi: The Graphic System; 2016. p. 140-1.

Mahat RK, Singh N, Arora M, Rathore V. Health risks and interventions in prediabetes: a review. Diabetes Metab Syndr 2019; 13: 2803-11.

Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes statistics report, 2020: estimates of diabetes and its burden in the United States. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services; 2020.

Boyle JP, Thompson TJ, Gregg EW, Barker LE, Williamson DF. Projection of the year 2050 burden of diabetes in the U.S. adult population: dynamic modeling of incidence, mortality, and prediabetes prevalence. Popul Health Metr 2010; 8):1-12.

Lindstrom J, Louheranta A, Mannelin M, Rastas M, Salminen V, Eriksson J, et al. the Finnish Diabetes Prevention Study (DPS): lifestyle intervention and 3-year results on diet and physical activity. Diabetes care 2003; 26: 3230-6.

Geiss LS, James C, Gregg EW, Albright A, Williamson DF, Cowie CC. Diabetes risk reduction behaviors among U.S. adults with prediabetes. Am J Prev Med 2010; 38: 403-9.

Jangwang S, Pittayapinune T, Chutipattana N. Factors related to self-care behavior for prevention of diabetes mellitus and hypertension among population groups at risk. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health 2016;3:110-28.

Ngentip T. The effects of knowledge and experience sharing for eating behavior modification of type 2 diabetic patients in Kamalasai Hospital Kalasin Province. J Nutr Assoc Thailand 2010;45:175-85.

Thumpenjit S. The application of self-efficacy theory and health belief model to modify non - insulin dependent diabetes mellitus patients’ behaviors at Sakolnakorn hospital in Sakolnakorn [dissertation]. Nakon Phathom: Mahidol University; 1998.

Jirawatkun A. Biostatistics of health sciences research. Khon Kaen: Khon Kaen University; 2004.

Munnoi P. Knowledge and dietary behavior including exercise of diabetes risk groups of the area responsible in Public Health Office, Ban Fang District, Khon Kaen Province. Khon Kaen: Health Center 7; 2013.

Phimarn W, Pianchana P, Limpikanchakovit P, Suranart K, Supapanichsakul S, Narkgoen A, et al. Thai community pharmacist involvement in weight management in primary care to improve patient's outcomes. Int J Clin Pharm 2013; 35:1208-17.

George D, Mallery P. SPSS for Windows step by step: a simple guide and reference, 11.0 update. 4th ed. Boston: Allyn & Bacon; 2003.

Chaipornsupaisan W, Aekplakorn W, Premgamone A, Thanamun B, Chaikittiporn, Chongsuvivatwong V, et al. Diabetes mellitus and its risk factors in the Thai population: The Third National Health examination survey in 2004. Journal of Health Systems Research 2007; 1: 299-312.

Banklang A, Muktabhan B. Diabetes prevention attitude among government and state enterprise employees with prediabetes in Muang District, Khon Kaen Province. Journal of the Office of DPC 6 Khon Kaen; 2011; 18: 38-46.

Aekplakorn W, Tantayotai V, Numsangkul S, Sripho W, Tatsato N, Burapasiriwat T, et al. Detecting prediabetes and diabetes: agreement between fasting plasma glucose and oral glucose tolerance test in Thai adults. J Diabetes Res 2015; 2015: :396505. doi: 10.1155/2015/396505.

Balagopal P, Kamalamma N, Patel TG, Misra R. A community-based diabetes prevention and management education. Diabetes Care 2008; 31: 1097-104.

Khan T, Wozniak GD, Kirley K. An assessment of medical students’ knowledge of prediabetes and diabetes prevention. BMC Med Educ 2019; 19: 285.

Department of Health. Diet & physical activity clinic (DPAC). Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2018.