ผลลัพธ์ของโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

กิตติยา ปิยะศิลป์
นิสรา ศรีสุระ
นุศราพร เกษสมบูรณ์
สุณี เลิศสินอุดม

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการรับยาใกล้บ้าน เภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น (โครงการฯ) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในด้านการลดความแออัด ระยะเวลารอคอย และความพึงพอใจของทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ วิธีการ: การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณเพื่อประเมินโครงการฯ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ 1 ตุลาคม 2562 โดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุข ร้านยาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 50 ร้าน และเลือกใช้การดำเนินงานโมเดลที่ 1 และโมเดลที่ 2  โครงการจัดให้มีระบบบริการรับยาร้านยาใกล้บ้านในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่ได้แก่โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหืด และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การประเมินดำเนินการในระหว่าง เดือนตุลาคม 2562 – เดือน กันยายน 2563 ผลการวิจัย: ขั้นตอนการบริการในโรงพยาบาลที่มีระยะเวลาลดลง คือ การรอบัตรลดจากจาก 39 เป็น 33 นาที และการรอรับยาลดจาก 31.79 เป็น 29.29 นาที จำนวนผู้ป่วยที่ไปรับยาร้านยาใกล้บ้าน คือ 503 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.57 ของกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาจัดการปัญหาเรื่องยาได้ 54 ครั้ง ซึ่งร้อยละ 61.11 เป็นปัญหาความไม่ร่วมมือในการใช้ยา และจัดการปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ 206 ครั้ง ร้อยละ 35.92 เป็นปัญหาพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ผู้รับบริการพึงพอใจมากที่สุดในด้านลดระยะเวลาในการรอรับบริการจากห้องยา (4.90±0.32 จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมาได้แก่ ด้านการให้บริการของเภสัชกรร้านยา (4.88±0.32) เภสัชกรร้านยาพึงพอใจในด้านความพร้อมในการให้บริการของเภสัชกร (4.49±0.58 จากคะแนนเต็ม 5) รองลงมา ได้แก่ ความพึงพอใจในภาพรวม (4.32±0.63) สรุป: การดำเนินงานโครงการรับยาใกล้บ้านเภสัชกรใกล้ใจ โมเดลจังหวัดขอนแก่น ลดระยะเวลารอคอยและลดความแออัดได้ในระดับหนึ่ง ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เภสัชกรสามารถจัดการปัญหาเรื่องยาและพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมได้ จึงควรเพิ่มจำนวนผู้รับบริการและขยายผลไปในผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Sriratanaban J, Potisat S, Aungsurach Y, Tadadej C, Tomornsak S. Hospital quality indicators. 2nd ed. Nonthaburi: Design Publishing; 2000.

Boonpitak S, Ratanaviji K. Application of lean concepts for reducing waiting time: A case of outpatient department at Phrapokklao Hospital, Chanthaburi. Thaksin University Journal 2018; 21: 21-31.

Prayoonhong T, Doasodsai P. Work study and work design of an outpatient dispensing service at Phimai

Hospital, Nakornratchasima. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2008; 4: 24-35.

Areewong K. Development of outpatient pharmacy services with LEAN [online]. date unknown [cited Nov 7, 2020]. Available from: www.med.nu.ac.th./fo m/th/nuhoffice/file _document/163.

Alhamad Z. Reasons for missing appointments in general clinics of primary health care center in Riyadh Military Hospital, Saudi Arabia. Int J Med Sci Public Health 2013; 2: 258-67.

Hart, M. Improving out-patient clinic waiting times: Methodological and substantive issues. Int J Health Care Qual Assur 1995; 8: 14-22.

Dansky, K. H., & Miles, J. Patient satisfaction with ambulatory healthcare services: Waiting time and filling time. Hosp Health Serv Admin 1997; 42: 165-77.

Alam S, Osama M, Iqbal F, Sawar I. Reducing pharmacy patient waiting time. Int J Health Care Qual Assur. 2018; 31: 834-44..

Strategy and Planning Division. Public health statistics A.D.2013. Bangkok: War Veterans Organi zation of Thailand; 2013.

Bureau of Information Office of the Permanent Secretary of Ministry of Public Health. Ministry of Public Health uses 3 strategies to reduce congestion at major hospitals [online]. 2018 [cited Oct 12, 2019]. Available from: pr.moph.go.th/in dex.php?url=pr/detail/2/04/117764/.

Ministerial regulations on requesting permission and licensing of modern drugs B.E.2556. Royal Gazette No.130, Part 126A (Dec 27, 2013).

Khon Kaen Hospital. Direction and strategic plan of Khon Kaen Hospital 2019-2020 [online]. 2019. [cited May 19, 2019]. Available from: www.kkh.go. th/wp-content/uploads/2019/03/Direction and Strate gic Plan of Khon Kaen Hospital2019-2020.

World Health Organization. Monitoring the building blocks of health systems: a handbook of indicators and their measurement strategies [online]. 2010 [cited Nov 7, 2020]. Available from: www.who.int/he althinfo/systems/monitoring/en/

National Health Security Office. NHSO reveals drug reception project near home to reduce conges tion in the hospital for 10-20% [online]. 2020 [cited Aug 25, 2020]. Available from: www.nhso.go.th/new s/2865.