เผยแพร่แล้ว: 2019-02-01

คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

บุษรา วาจาจำเริญ, ณัฏฐิญา ค้าผล, สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย (ผู้แต่ง)

230-236

ผลการให้บริบาลทางเภสัชกรรมตามแนวทางการรักษา ผู้ป่วยไมเกรนในร้านยามหาวิทยาลัย: การศึกษานำร่อง

ปรางทิพย์ ล้อดงบัง, รณิดา เดชะ, วัลยา สุนทรา, สุดา นันกลาง, รจเรศ หาญรินทร์, สายทิพย์ สุทธิรักษา (ผู้แต่ง)

249-260

การใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

ณัฐธิดา สุขสาย, ณัฐพร รัฐบำรุง, พักตร์วิภา สุวรรณพรหม, หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล (ผู้แต่ง)

282-294

ความชุกของผู้ป่วยที่มีโอกาสได้รับยาพาราเซตามอลเกินขนาดการรักษา จากการสั่งใช้ยาของโรงพยาบาลขนาด 250 เตียงแห่งหนึ่งในภาคใต้

อังคณา ช่วยชัย, อลิสา แซ่ตัน, ณิชากร อภิรมย์รักษ์, นนทรี ขวัญทอง, วรรณวิภา แก้วมณี (ผู้แต่ง)

303-308

การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายที่ต่อคุณภาพของยาในท้องตลาด: กรณีศึกษาการละลายของยาเม็ด norfloxacin

กนกวรรณ มุจรินทร์, ภิรากรณ์ ศรีมงคล, นุศราพร เกษสมบูรณ์, วรสุดา ยูงทอง (ผู้แต่ง)

371-376

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม

ธรัลหทัย ธรัลหทัย วิริยะสิริสกุล, ฐชานันท์ อิสริยะชัยกุล, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์, สายทิพย์ สุทธิรักษา (ผู้แต่ง)

377-387

ความชุกของการมีสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักจากตลาด และห้างสรรพสินค้าในอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ธนพงศ์ ภูผาลี, อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร, สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล, มาลี สุปันตี (ผู้แต่ง)

399-409

การเข้าถึงกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ของเภสัชกรในประเทศไทย

จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์, ณัฏฐ์อริญ เดชะศิริพงษ์ (ผู้แต่ง)

423-434