การวิเคราะห์บทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

Main Article Content

มะโนตร์ นาคะวัจนะ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและเปรียบเทียบบทบาทของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องนี้ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเอกสารโดยทบทวนกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย: พระราชบัญญัติจำนวน 13 ฉบับอยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ในระดับจังหวัดมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและเภสัชกรกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ในระดับอำเภอมีสาธารณสุขอำเภอและเภสัชกรที่รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ในโรงพยาบาลชุมชนเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ สำหรับอำนาจของพนักงานเจ้าที่นั้นน่าจะปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีอำนาจในการตรวจค้นในพระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติอาหาร และพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมอำนาจในการประกาศผลการตรวจวิเคราะห์ การเรียกเก็บและการทำลายในพระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายทั้งนี้เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ สำหรับผลการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่แบ่งเป็น 2 กรณี คือการตรวจสอบเฝ้าระวังตามปกติ และการดำเนินงานในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินคดี การตรวจสอบเฝ้าระวังตามปกติในปี 2556, 2557 และ 2558 มีจำนวน 1,343, 1,258 และ1,320 ครั้ง ตามลำดับ ผลการดำเนินงานในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีในปี 2556, 2557 และ 2558 มี จำนวน 95, 86 และ 71 ครั้ง ตามลำดับ อำนาจที่มีการใช้มากที่สุด คือ อำนาจในการตรวจสอบ การเก็บตัวอย่าง และการยึดเท่านั้น สำหรับพระราชบัญญัติที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีมากที่สุดใน 3 ปีที่ผ่านมา คือ พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติสถานพยาบาล และพระราชบัญญัติยา คิดเป็นร้อยละ 37.7, 35.7 และ 26.6 ตามลำดับ การดำเนินงานในกรณีที่มีการร้องเรียนหรือการดำเนินคดีเป็นบทบาทเฉพาะกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องมาจากความไม่มั่นใจในเรื่องความรู้ ความสามารถ และปลอดภัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ สรุป: เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ ควรมีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักในกระทรวงสาธารณสุข และระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการทบทวนแก้ไขพระราชบัญญัติในเรื่องบทบาท อำนาจหน้าที่ และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ควรมีการจัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งองค์ความรู้และการฝึกปฏิบัติที่เข้มข้น จริงจัง และสามารถปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Drug Act, B.E. 2510. Royal Gazette No. 84, Part 101 special (Oct 20, 1967).

2. Food Act, B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 79 special (May 13, 1979).

3. Narcotics Act, B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 63A special (Apr 27, 1979).

4. Psychotropic Substance Act, B.E. 2518. Royal Gazette No. 92, Part 5A special (Jan 9, 1975).

5. Medical Device Act, B.E. 2551. Royal Gazette No.125, Part 43A (Mar 5, 2008).

6. Cosmetic Act B.E. 2558. Royal Gazette No. 132, Part 86A (Sep 8, 2015).

7. Hazardous Substance Act, B.E. 2535. Royal Gazette No. 109, Part 39 (Apr 6, 1992).

8. Emergency Decree on Prevention of the Use of Volatile Substances, B.E. 2533. Royal Gazette No. 107, Part 13A special (Jan 19, 1990).

9. Sanatorium Act, B.E. 2541. Royal Gazette No. 115, Part 15A (Mar 24, 1998).

10. Practice of the Art of Healing Act, B.E. 2542. Royal Gazette No. 116, Part 39A (May 18, 1999).

11. Tobacco Control Act, B.E. 2535. Royal Gazette No. 109, Part 38A (Apr 5, 1992).

12. Health Protection for Non-smoker Act, B.E. 2535. Royal Gazette No. 109, Part 40A (Apr 7, 1992).

13. Control of Alcoholic Beverage Act, B.E. 2551. Royal Gazette No. 125, Part 33A (Feb 11, 2008).

14. Consumer Protection Act, B.E. 2522. Royal Gazette No. 96, Part 79 special (May 4, 1979).

15. Srisuchart S, Tungtipongkul K, Aroonsaruengsa- wad A, Pantprayud N. Evaluation of health decen- tralization plan to local government organization [online]. 2013 [cited Apr, 4]. Available from kb.hsri .or.th/ dspace/handle/11228/3782.

16. Police College Stage of Police Idol, Bureau of Police Education. Detail on the training program for inspector [online]. 2013 [cited Apr, 5]. Available from http://www.edupol.org/eduOrganize/eLearning/commissionedOfficer/doc/inspector/01.pdf.