การวิเคราะห์ข้อกำหนดท้องถิ่นในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ออกตาม กฎหมายการสาธารณสุขเพื่อควบคุมสถานประกอบการภายใต้กฎหมายอาหารและยา

Main Article Content

อรพินท์ พุ่มภัทรชาติ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อวิเคราะห์ข้อกำหนดท้องถิ่นในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุมสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้กฎหมายอาหารและยา วิธีการ: ผู้วิจัยศึกษาข้อกำหนดพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ควบคุมดูแลสถานประกอบการประเภทเดียวกันที่ควบคุมโดยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  และศึกษาขอบเขตของข้อกำหนดท้องถิ่นของเทศบาลเมือง 1 แห่ง และเทศบาลตำบล 6 แห่ง ในอำเภอสันกำแพงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการควบคุมดูแลสถานประกอบการเหล่านั้น ผู้วิจัยวิเคราะห์และหาความเชื่อมโยงของกฎหมายอันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ผลการวิจัย: กฎหมายที่ให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่นในการอนุญาตและตรวจสถานประกอบการที่ทับซ้อนกับกฎหมายอาหารและยา คือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หมวดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เทศบาล 6 แห่งในอำเภอสันกำแพงออกเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ยังไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีผลบังคับใช้ เทศบาล 1 แห่ง ยังไม่ได้ออกเทศบัญญัติ เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลทั้ง 6 แห่ง มีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งทำให้สามารถออกเงื่อนไขให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพิ่มเติมได้ สรุป: เทศบาลควรออกหรือปรับปรุงแก้ไขเทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ข้อกำหนดเพิ่มเติมควรให้สถานที่ผลิตอาหารและสถานที่ผลิตยาต้องผ่านการตรวจอนุญาตจากกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ราชการส่วนท้องถิ่นทุกแห่งควรดำเนินการออกข้อกำหนดของท้องถิ่นในเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในทุกกิจการที่กำหนดในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Public Health Law Administration Center, Department of Health, Ministry of Public Health. Guidelines for the implementation of Public Health Act B.E. 2535 [online]. 2012 [cited Dec 12, 2015]. Available from: laws.anamai.moph.go.th/main.php? filename=e_book00001.

2. Public Health Ministerial Declaration in 2015 on businesses detrimental to health. Royal Gazette No.132, Part 165E special (July 17, 2015).

3. Food Bureau, Food and Drug Administration. Food Act B.E.2522, ministerial rules, declaration of the Ministry of Public Health, and other related laws. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2012.

4. Division of Public Relations and Advertisement Control, Food and Drug Administration. Food Production According to GMP Criteria [online]. 2545 [cited Dec 12, 2015]. Available from: www1. fda.moph.go.th/consumer/csmb/csmb2545.nsf/aa9 8b95101fdb3f680256759002b9119/d9f5f9f414da1 db6c7256ccc000dfb6f?OpenDocument.

5. Drug Act B.E. 2510. Royal Gazette No.84, Part 101 special (Oct 20, 1967).

6. Public Health Ministerial Declaration in 2011 on the stipulation of good manufacturing practice for modern medicines in accordance with drug law. Royal Gazette No. 128, Part 75D special (Jul 7, 2011).

7. Municipal Law of Tambon Ton Pao B.E. 2543 on businesses detrimental to health.

8. Municipal Law of Tambon On Tai B.E. 2554 on businesses detrimental to health.

9. Municipal Law of Tambon Sun Klang B.E. 2556 on businesses detrimental to health.

10. Minicipal Law of Tambon Mae Pu Kha B.E. 2553 on businesses detrimental to health.

11.Municipal Law of Tambon Sankampaeng B.E. 2552 on businesses detrimental to health.

12. Municipal Law of Tambon Buak Khang B.E. 2553 on businesses detrimental to health.

13. Rongdet D. Problems in enactment of municipal laws [independent study]. Nonthaburi: Sukhothai Thammathirat Open University; 2012.