ลักษณะของการฝ่าฝืนจรรณยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม และการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม

Main Article Content

ศิริพร ปั่นพุด

บทคัดย่อ

                วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาลักษณะของการฝ่าฝืนจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมและความสอดคล้องในการใช้ดุลพินิจตัดสินลงโทษของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วิธีการ: ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบันทึกคำสั่งสภาเภสัชกรรมที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในวาระ 7 (พ.ศ.2556-2558) ตัดสินลงโทษผู้ฝ่าฝืนจรรยาบรรรณวิชาชีพจำนวน 108 คดี หลังจากนั้น วิเคราะห์เนื้อหาในเรื่องการกระทำผิดและการลงโทษ ผลการวิจัย: ผู้กระทำผิดส่วนใหญ่ (ร้อยละ 17.6) มีอาชีพหลัก คือ การค้าขายหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว สาขาในวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีการฝ่าฝินจรรยาบรรณมากที่สุดคือ ผู้ที่ทำงานในร้านยา (ร้อยละ 35.2 ของการกระทำผิด) โดยเป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ (ร้อยละ 76.9 ของผู้กระทำผิดทั้งหมด) คดีที่พบมากที่สุดเกี่ยวข้องกับกฎหมายยา (ร้อยละ 81.5 ของคดีทั้งหมด) โดยผิดในกรณีไม่อยู่ปฏิบัติการตามเวลาที่แจ้งไว้ (ร้อยละ 60.2 ของการกระทำผิดทั้งหมด) และมักเป็นกระทำผิดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรมในข้อ 1 (การเคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง) ข้อ 2 (การไม่ทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ) และข้อ 6 (การรักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับที่ดีที่สุด) มากที่สุด (ร้อยละ 95.4 ของการกระทำผิดทั้งหมด) นอกจากนี้ ยังพบกระทำผิดข้อบังคับว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ข้อ 5.1 (จำหน่าย จ่ายหรือส่งมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และยาเสพติดให้โทษด้วยตนเอง) (ร้อยละ 1.9 ของการกระทำผิด) การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกรณีสั่งพักใช้ใบอนุญาตฯ มีระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตส่วนใหญ่ คือ 12 เดือน (ร้อยละ 50.0 ของการพักใช้ใบอนุญาตทั้งหมด) ส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมที่มีข้อหาเดียวกันแต่ตัดสินลงโทษไม่เหมือนกัน เกิดเนื่องจากองค์ประกอบแห่งคดีที่ไม่เหมือนกัน เช่น พฤติการณ์ความรุนแรงของการกระทำความผิดหรือการยอมรับสารภาพ เป็นต้น สรุป: ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่กระทำผิดส่วนใหญ่มักเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายยา โดยไม่อยู่ปฏิบัติการตามเวลาที่แจ้งไว้ ซึ่งจะถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 12 เดือน มาตรฐานในการลงโทษของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมมีความสม่ำเสมอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Pharmacy Profession Act, B.E. 2537. Royal Gazette No. 111, Part 28A (Jun 30, 1993).

2. Juarong S. Summary of the verdicts on the cases of violation of codes of ethics among pharmacy professionals in 2013. Newsletters of Pharmacy Council 2014; 17: 7.

3. Juarong S. Summary of the verdicts on the cases of violation of codes of ethics among pharmacy professionals in 2014. Newsletters of Pharmacy Council 2015;18: 6.

4. Juarong S. Summary of the verdicts on the cases of violation of codes of ethics among pharmacy professionals in 2015. Newsletters of Pharmacy Council 2016; 19: 6.

5. Phanthumetamat N, Wongruttanachai A. Ethics case studies of pharmacy profession, Thailand. Naresuan Phayao Journal 2013; 6: 135-45.