การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

ศศิธร เอื้ออนันต์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษากระบวนการทำงานและวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนเอกสารรายงานการประชุม หนังสือราชการและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหารเวชภัณฑ์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นวิเคราะห์การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2558 ด้วยกรอบแนวคิดโครงสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ ผลการวิจัย: ผู้เกี่ยวข้องกับงานบริหารเวชภัณฑ์ของจังหวัดขอนแก่นมีหลายองค์กร  คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรหลักที่ทำหน้าที่ตามนโยบายและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง องค์กรอื่นที่ทำงานในเรื่องนี้ได้แก่ คณะทำงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพของวิชาชีพต่างๆ (พบส.วิชาชีพ)  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลจังหวัดขอนแก่น  การวิเคราะห์บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ พบว่ายังดำเนินการไม่ครบถ้วนตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ คณะกรรมการฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย การจัดซื้อร่วม และติดตามผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการเท่านั้น  นอกจากนี้โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการดำเนินการยังไม่มีประสิทธิภาพ ทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบาย การสื่อสารกับหน่วยงานระดับปฎิบัติ  อีกทั้งคณะกรรมการฯ ยังไม่มีบทบาทในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัญหา และการประเมินผลงาน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ยังมีบทบาทน้อยมากในการดำเนินงานบริหารเวชภัณฑ์มิใช่ยา และยังขาดบทบาทในการส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลด้านยาและเวชภัณฑ์  สรุป: คณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ควรเร่งรัดพัฒนาความเข็มแข็งโดยทบทวนโครงสร้าง พัฒนาสิ่งสนับสนุนการดำเนินงาน กำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดในจังหวัดขอนแก่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. World Health Organization. Management of drugs at healh centre level: Training manual [online]. 2004 [cited Dec 9, 2015]. Available from: apps.who.int/ medicinedocs/pdf/s7919e/s7919e.pdf.

2. Ministry of Public Health. Improving the efficiency of medical supply management system. Bangkok: Publishing House of the War Veterans Organiza- tion; 1999.

3. Bureau of Inspection and Evaluation. Documents on the explanation of inspection and evaluation withรื the Ministry of Public Health.Nonthaburi: Ministry of Public Health; 2014.

4. World Health Organization and Management Sciences for Health. Drug and therapeutics commit- tees: A practical guide [online]. 2003 [cited Dec 9, 2015]. Available from: apps.who.int/medicinedocs /pdf/s4882e/s4882e.pdf.

5. Ministry of Public Health. Medical supply manage- ment manual. Nonthaburi: Ministry of Public Health; 1987.

6. Khon Kaen Province Order of 3435/2557 on Appointment of Khon Kaen medical supply manage- ment committees. (Sep 15, 2014).

7. Bureau of Inspection and Evaluation. Report on the result of audit and official inspection within the 7th health region of Ministry of Public during 2013-2015.

8. Donabedian A, Visnjic A, Velickovic V, Jovic S. The quality of care: how can it be assessed? JAMA 1988; 260: 1743-8.

9. Visnjic A, Velickovic V, Jovic S. Measures for improving the quality of health care. Scientific Journal of the Faculty of Medicine in Nis 2012; 29: 53-8.

10. Medical Supply Management Committees of Khon Kaen. Khon Kaen Drug lists, B.E. 2551. Khon Kaen: Khon Kaen Public Health Office; 2008.

11. Medical Supply Management Committees of Khon Kaen. Drug lists for primary care unit within Khon Kaen, B.E. 2553. Khon Kaen: Khon Kaen Public Health Office; 2010.

12. Medical Supply Management Committees of Khon Kaen. Minutes of Medical Supply Management Committees of Khon Kaen, B.E. 2556-2558. Khon Kaen: Khon Kaen Public Health Office.

13. Official letter number 0228.07.2/4214 from the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health on Measures for drug management within hospitals and supervision, B.E. 2555. (Apr 20, 2012).

14. Medical Supply Management Committees of Khon Kaen. Manual of supervision and official inspection at district level with Khon Kaen, B.E. 2556-2558. . Khon Kaen: Khon Kaen Public Health Office; 2013.
15. Health Consumer Protection Department. Operation plan for funding the activities during fiscal year of B.E.2556-2558. Khon Kaen Public Health Office.

16. Medical Supply Management Committees of Khon Kaen. Drug and non-drug medical supply lists in Suk Sala within Khon Kaen, B.E. 2557. Khon Kaen: Khon Kaen Public Health Office; 2014.

17. Regulations of the Office of Prime Minister on procurement, B.E. 1992 and its addendum. [online]. 2000 [cited Dec 9, 2015]. Available from: www.opm .go.th/webservice/content/MainFrameNPS.asp.

18. Sudchada P, Umnuaypornlert A, Kitikannakorn N, A survey of practical policies to promote rational drug use (RDU) of pharmacy and therapeutics committee (PTC) in Thailand. Srinagarind Medical Journal 2012; 27: 157-166.

19. Bureau of Health Administration. Draft on the manual of strengthening of the capability of Pharmacy and Therapeutics Committees within public health organization. Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health; 2015.