ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม

Main Article Content

ธรัลหทัย ธรัลหทัย วิริยะสิริสกุล
ฐชานันท์ อิสริยะชัยกุล
จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์
สายทิพย์ สุทธิรักษา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมกับบริการตามปกติในผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทในเรื่องของความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้เรื่องโรค และปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา วิธีการ: แบบของการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มที่เก็บข้อมูลไปข้างหน้า ตัวอย่างเป็นผู้ป่วยนอกโรคจิตเภทในคลินิกลีลาวดี โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน 69 ราย ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่มควบคุม (37 ราย) ซึ่งได้รับบริการตามปกติ และกลุ่มทดลอง (32 ราย) ซึ่งได้รับความรู้เรื่องโรคและการรักษา บริบาลทางเภสัชกรรม ร่วมกับการโทรศัพท์ติดตามสัปดาห์ละครั้ง นาน 4 สัปดาห์ (วันที่ 7, 14, 21, และ 28) ผลการวิจัย: ขณะแรกรับ เพศ อายุ การมีผู้ดูแล ความร่วมมือในการใช้ยา ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา และปัญหาการใช้ยาในผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ยกเว้นกลุ่มควบคุมลืมรับประทานยามากกว่ากลุ่มทดลอง เมื่อสิ้นสุดการศึกษาพบว่า ความร่วมมือในการใช้ยาของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน (p=0.109) กลุ่มทดลองมีความรู้เรื่องโรคและยามากกกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) เมื่อเปรียบเทียบภายในแต่ละกลุ่มตัวอย่างพบว่า อาการไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทั้งในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม (p<0.001 และ p=0.002 ตามลำดับ) สรุป: การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกโรคจิตเภท พร้อมกับการให้ความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากยา พร้อมให้คู่มือ และติดตามผู้ป่วยทางโทรศัพท์สามารถเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคและยา และลดปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาบางประการได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Clark LK, Warman D, Lysaker PH. The relationships between schizophrenia symptom dimensions and executive functioning components. Schizophr Res 2010; 124: 169-75.

2. Dixon L. Dual diagnosis of substance abuse in schizophrenia: prevalence and impact on outcome Schizophr Res 1999; 35: S93-S100.

3. Tranulis C, Goff D, Henderson DC, Freudenreich O. Becoming adherent to antipsychotics: a qualita-tive study of treatment experienced schizophrenia patients. Psychiatr Serv 2011; 62: 888-92.

4. Higashi K, Medic G, Littlewood KJ, Diez T, Granström O, De Hert M. Medication adherence in schizophrenia: factors influencing adherence and consequences of nonadherence, a systematic literature review. Ther Adv Psychopharmacol 2013; 3: 200-18.

5. Goldner EM, Hsu L, Waraich P, Somers JM. Prevalence and incidence studies of schizophrenic disorders: A systematic review of the literature. Can J Psychiatry 2002; 47: 833-43.

6. Llorca P-M. Partial compliance in schizophrenia and the impact on patient outcomes. Psychiatry Res 2008; 161: 235-47.

7. Montes JM, Maurino J, Diez T, Saiz-Ruiz J. Telephone-based nursing strategy to improve adherence to antipsychotic treatment in schizo-phrenia: A controlled trial. Int J Psychiatry Clin Prac 2010; 14: 274-81.

8. O'Donnell C, Donohoe G, Sharkey L, Owens N, Migone M, Harries R, et al. Compliance therapy: a randomised controlled trial in schizophrenia. BMJ 2003; 327: 1-4.

9. World Health Organization. Adherence to long-term therapies. evidence for action. Geneva: World Health Organization. World Health Organization; 2003.

10. Lieberman JA, Stroup TS, McEvoy JP, Swartz MS, Rosenheck RA, Perkins DO, et al. Effectiveness of antipsychotic drugs in patients with chronic schizophrenia. N Engl J Med 2005; 353: 1209-23.

11. Sharif F, Shaygan M, Mani A. Effect of a psycho-educational intervention for family members on caregiver burdens and psychiatric symptoms in patients with schizophrenia in Shiraz, Iran. BMC Psychiatry 2012; 12: 1-9.

12. Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers; 1988.

13. Valenstein M, Kavanagh J, Lee T, Reilly P, Dalack GW, Grabowski J, et al. Using a pharmacy-based intervention to improve antipsy-chotic adherence among patients with serious mental illness. Schizophr Bull 2011; 37: 727-36.

14. Putkhao S. Factors affecting medication compliance in schizophrenic patients [master thesis]. Chaing Mai: Chaingmai University; 1998.

15. Hanrinth R. Classification for drug related problems. Thai Journal of Pharmacy Practice 2009; 1: 84-96.

16. Baitaptim C. Lives after discharge of the schizophrenic patients of Srithanya hospital [master thesis]. Bangkok: Thammasat University; 2004.

17. Breier A, Schreiber JL, Dyer J, Pickar D. National institute of mental health longitudinal study of chronic schizophrenia: Prognosis and predictors of outcome. Arc Gen Psychiatry 1991; 48: 239-46.

18. Emsley R, Chiliza B, Asmal L, Harvey BH. The nature of relapse in schizophrenia. BMC Psychiatry 2013; 13: 1-8.

19. Meyer JM. A retrospective comparison of weight, lipid, and glucose changes between risperidone and olanzapine-treated inpatients: metabolic out-comes after 1 year. J Clin Psychiatry 2002; 63: 425-33.

20. Dixon L, Weiden P, Delahanty J, Goldberg R, Postrado L, Lucksted A, et al. Prevalence and correlates of diabetes in national schizophrenia samples. Schizophr Bull 2000; 26: 903-12.

21. Felker B, Yazel J, Short D. Mortality and medical comorbidity among psychiatric patients: a review. Psychiatr Serv 1996; 47: 1356-63.

22. Davidson M. Risk of cardiovascular disease and sudden death in schizophrenia. J Clin Psychiatry 2002; 63(Suppl 9): 5-11.

23. Beebe LH, Smith K, Crye C, Addonizio C, Strunk DJ, Martin W, et al. Telenursing intervention increases psychiatric medication adherence in schizophrenia outpatients. J Am Psychiatr Nurses Assoc 2008; 14: 217-24.