ความต้องการพัฒนาสมรรถนะทางเทคนิคในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน จังหวัดบุรีรัมย์

Main Article Content

อุษณีย์ อนุวรรตวรกุล

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความรู้ในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในจังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนศึกษาถึงระดับสมรรถนะทางเทคนิคในงานด้านนี้ที่เจ้าหน้าที่รายงานว่ามี และระดับสมรรถนะที่เจ้าหน้าที่คาดหวัง วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบหรือรับมอบหมายงานคุ้มครองผู้บริโภคใน รพ.สต. ทุกแห่ง (226 แห่ง) ในจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามซึ่งวัดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความรู้ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ความคิดเห็นต่อระดับสมรรถนะทางเทคนิคของตนในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนระดับสมรรรถนะที่ตัวอย่างคาดหวังอยากจะมี แบบสอบถามถูกส่งทางไปรษณีย์ไปสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อกระจายให้ตัวอย่างตลอดจนการเก็บแบบสอบถามคืน ผลการวิจัย: ตัวอย่าง 186 รายตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 82.3) ตัวอย่างยังมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับอาหารในเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บนมพลาสเจอร์ไรส์ (ตอบถูกร้อยละ 53.2 ของตัวอย่าง)  ปริมาณสารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร (ตอบถูกร้อยละ 22.0 ของตัวอย่าง)  และบทลงโทษของการผลิตหรือจำหน่ายอาหารที่ไม่บริสุทธิ์  (ตอบถูกร้อยละ 14.5 ของตัวอย่าง) สำหรับความรู้ด้านยาในประเด็นฉลากยามีตัวอย่างเพียงร้อยละ 52.7 ที่มีความรู้ถูกต้อง  ความรู้ด้านเครื่องสำอาง 2 ประเด็นที่ตัวอย่างมีความรู้น้อยกว่าร้อยละ 60 คือ การแสดงเลขจดแจ้งบนฉลากเครื่องสำอาง (ตอบถูกร้อยละ 57.0 ของตัวอย่าง) และตัวอย่างเพียงร้อยละ 8.1 ทราบว่า การโฆษณาเครื่องสำอางไม่ต้องขออนุญาตจาก อย.  สำหรับความรู้ในการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภควัดที่เจ้าหน้าที่ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ 55 คือ การใช้ชุดทดสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ตอบถูกร้อยละ 53.8) และการแสดงเครื่องหมาย อย. บนฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ร้อยละ 13.4)  ตัวอย่างประเมินตนเองว่ามีสมรรถนะน้อยในเรื่องการดำเนินคดี (การยึด อายัด ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดกฎหมาย และการประมวลหลักฐานเพื่อดำเนินคดี) และในเรื่องการดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น) ตัวอย่างรายงานว่าอยากมีสมรรถนะทั้งหมดที่สำรวจในระดับที่สูง (มากกว่า 4.0 จากคะแนนเต็ม 5) สมรรถนะที่ตัวอย่างต้องการให้พัฒนามากที่สุด (มีความแตกต่างมากระหว่างระดับสมรรถนะที่มีและที่ต้องการ) คือ สมรรถนะในการดำเนินคดีและในเรื่องการดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ (การสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น) สรุป : เจ้าหน้าที่ใน รพ.สต. ของจังหวัดบุรีรัมย์  ยังต้องการการพัฒนาสมรรถนะในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ดังนั้นจึงควรจัดหลักสูตรการอบรมที่สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Bureau of Policy and Strategy, Office of Permanent Secretary of Ministry of Public Health. Handbook on the management in sub-district health promoting hospitals [online]. 2012 [cited Feb 9, 2016]. Available from: hph.moph.go.th/modules/ Books/pdffile /b1293010020.pdf.

2. Jaisa-ard R, Kanjanarach T. Needs for competency improvement in pharmacy service at a primary care level. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 10: 69-79.

3. Chomphookhao C. The roles of health officers in health promoting tambon hospitals at kalasin province. Research and Development Health System Journal 2012; 5: 98-107.

4. Division of Consumer Protection, Buiram Public Health Office. Handbook on consumer protection in primary care unit at sub-district health promoting hospitals. Buiram: Buiram Public Health Office; 2011.

5. Food and Drug Administration. Handbook for sub-district health promoting hospital on “Consume safely, Healthy Thais” [online]. 2010 [cited Feb 9, 2016]. Available from: elib.fda.moph.go.th/fulltext2/ word/17057/1.pdf

6. Wihok E. Law enforcement of public health officers according to the psychotropic substances act B.E. 2518: a post marketing control [master thesis]. Nakonpratum: Silpakorn University; 2013.