การประเมินกระบวนการนำนโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Main Article Content

จันทร์จรีย์ ดอกบัว
นุศราพร เกษสมบูรณ์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินกระบวนการนำนโยบายเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ วิธีการ: การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเป็นหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลปทุมราชวงศาซึ่งเป็นสถานที่วิจัย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์จริยธรรมฯ บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลปี พ.ศ. 2557-2558 รายงานประจำปีของกลุ่มงานเภสัชกรรมปี พ.ศ.2557-2558 ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงพยาบาลและหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ นอกจากนี้ ยังมีการสังเกตการทำงานของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัย: โรงพยาบาลปทุมราชวงศาประกาศให้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นนโยบายขององค์กร และกำหนดให้คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดรับผิดชอบในการดำเนินการตามเกณฑ์ ตลอดจนยังให้มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่งถึง โรงพยาบาลกำหนดแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรและมีแนวทางเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดจัดระบบการตรวจสอบการดำเนินงานตามเกณฑ์ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก หลังการประกาศใช้เกณฑ์ดังกล่าว การจัดซื้อ-จัดหายาและเวชภัณฑ์มิใช่ยามีมูลค่าการจัดซื้อลดลงเมื่อเทียบกับแผนจัดซื้อและเทียบกับมูลค่าในปีงบประมาณที่ผ่านมา นโยบายนี้ทำให้การบริหารจัดการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาโปร่งใสและตรวจสอบได้  ผลการประเมินตามตัวชี้วัดว่าด้วยการจัดซื้อในระดับโรงพยาบาลอยู่ในระดับ 4 โรงพยาบาลยังขาดการดำเนินในส่วนของการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมฯ และการลงโทษหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม สรุป: นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่สำคัญที่สามารถดำเนินการได้ไม่ยุ่งยากในโรงพยาบาล ความสำเร็จของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกิดจากการเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก การสนับสนุนจากทีมบริหาร ความร่วมมือจากบุคคลากรหลายระดับ การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการบริหารจัดการและติดตามกำกับ ตลอดจนความเพียงพอและครบถ้วนของทรัพยากรและเทคโนโลยี โรงพยาบาลควรจัดทำและติดตามดัชนีภาพลักษณ์ความโปร่งใสซึ่งช่วยให้เกิดกระบวนการเชิดชูผู้ทำดีและควรมีการศึกษาถึงผลกระทบจากการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติและขยายผลในระดับจังหวัดและระดับเขตต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. National Committee on Drug System Development. National drug policy B.E. 2554 and strategies for drug system development B.E. 2555-2559. Nontaburi: Publising House of the Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2011.

2. National Committee on Drug System Development. Ethical criteria on drug promotion. Nontaburi: Publising House of the Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2014.

3. Subcommittee on the Promotion of Rational Drug Use. Handbook on the project “rational drug use hospital”. Nontaburi: Publising House of the Agricultural Cooperative Federation of Thailand; 2015.

4. Wall G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy analysis. Health Policy and Plan 1994; 9: 353-70.

5. Theodoulou SZ, Kofinis C. The art of the game: understanding American public policy Making. Belmont, CA: Wadsworth, 2004.