เผยแพร่แล้ว: 2022-12-29

การพัฒนาแบบวัดคุณภาพชีวิตสำหรับนักศึกษาพยาบาล

ศุภามณ จันทร์สกุล, อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการสุขภาวะชุมชนของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

พีระนันทิ์ จีระยิ่งมงคล, พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม, พลอยประกาย ฉลาดล้น, รัชนี ครองระวะ, นงนุช เสือพูมี, อนัญญา คูอาริยะกุล

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบอาหาร และโภชนาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ณิชชา ทิพย์วรรณ, ศศิธร ชิดนายี, ศรีจันทร์ ฟูใจ, อัมภิชา นาไวย์, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ศิวพงษ์ คล่องพานิช

ปัจจัยทำนายภาระของผู้ดูแลผู้สูงอายุพาร์กินสันในแผนกผู้ป่วยนอก

นิรมัย มณีรัตน์, สุชารินี ศรีสวัสดิ์, จตุพงษ์ พันธ์พิไล, วราภรณ์ ราชเนตร, ช่อผกา หลงระเริง, เสน่ห์ ขุนแก้ว

การฆ่าตัวตายในวัยรุ่นจากการถูกกลั่นแกล้งทางไชเบอร์: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

จณิศาภ์ แนมใส, สิริกรานต์ สุทธิสมพร, สายฝน เอกวรางกูร, เกวลี วัชราทักษิณ, นาบีลา ยุมยวง, มณฑา สายธารวาณิตร์กุล, ศรีสุดา วนาลีสิน , อุษา น่วมเพชร, นิดารัตน์ ชูวิเชียร, ลักษมล ลักษณะวิมล

ความสุขและความผาสุกเชิงจิตวิทยาของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในภาคตะวันออก

พวงทอง อินใจ , กาญจนา พิบูลย์, สุมิตร คุณเจตน์, จุฑามาศ แหนจอน , มยุรี พิทักษ์ศิลป์ , วชิราภรณ์ รุจิศรีสกุล, เกศรา น้อยมานพ, ธนิดา จุลวนิชพงษ์