ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง

Main Article Content

พัชร์สิริ ศรีเวียง
กษมา ภูสีสด

บทคัดย่อ

      การศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดลำปาง จำนวน 240 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล ความรู้และความตระหนัก แรงสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ มีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Statulator แบบ Two sample comparison of proportion มีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย KR-20 และ Cronbach’s Alpha coefficient มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ ไคสแคร์ และสถิติการถดถอยโลจิสติก


      จากการศึกษาพบว่า 1)  ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ความตระหนักเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ (p-value =.028) สภาพอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ (p-value =.002) ทำ พ.ร.บ. รถประจำปี (p-value = .037)    ส่วนปัจจัยทางกายภาพไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสถิติ 2) ปัจจัยเกี่ยวกับคณะที่กำลังศึกษา (p-value = .010) ประสบการณ์การขับขี่รถจักรยานยนต์ (p-value = .004) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุในการขับขี่รถจักรยานยนต์  3) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ได้แก่ อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (95%CI = 1.17-3.77) ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่  2 (95%CI = 2.00-10.72) และชั้นปีที่ 3 (95%CI = 1.81-10.02) มีประสบการณ์เคยขับขี่รถจักรยานยนต์ (95%CI = 1.45-10.55) ขับขี่หรือโดยสารนาน (95%CI = 1.40-5.72) และบ่อยครั้ง (95%CI = 1.17-3.64) และใช้รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี (95%CI = 1.03-3.35)  ดังนั้นจึงควรมีการทำแผนแก้ไขลักษณะทางกายภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ มีการอบรมให้ความรู้กับผู้ขับขี่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย และมีการตรวจสอบสภาพรถจักรยานยนต์เป็นประจำทุกปี และมีกระบวนการกำหนดนโนบายและสร้างระบบเครือข่ายภาครัฐและประชาชน รวมทั้งชุมชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการวางระบบในการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน


  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Akaateba MA, & Amoh-Gyimah R. (2013). Driver attitude towards traffic safety violations and risk taking behaviour in Kumasi: the gender and age dimension. International Journal of Traffic and Transportation Engineering, 3, 479–494.

Best John. (1977) Research in education. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Bloom B. (1971) Mastery learning. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Boonruksa, P., Muksikapong, P., Maturachon, T., & Siwapornrak, R. (2012). Factors related to motorcycle accidents among students of Suranaree University of Technology. Department of Occupational Health and Safety, Institute of Public Health, Suranaree University of Technology: Nakhonratchasima. (in Thai).

Chaiyawan, P., & Klungboonklong, P. (2015). In-depth traffic accident investigation: The upper part of northeastern region of Thailand: Case studies of the pick-up truck involved accidents. ATRANS SYMPOSIUM: Young researcher’s forum 2015. (in Thai).

Chumpawadee, U., Homchampa, P., Thongkrajai, P., Suwanimitr, A., & Chadbunchachai, W. (2015). Factors related to motorcycle accident risk behavior among university students in northeastern Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(4), 805-821.

Das, S., Brimley, BK., Lindheimer, TE., & Zupancich, M. (2018). Association of reduced visibility with crash outcomes. International Association of Traffic and Safety Sciences, 42(3), 143-51.

Division of Non-Communicable Disease, Department of Disease Control of Thailand. (2016). Preventing traffic injuries. Retrieved (2018, July 27) from: http://www.thaincd.com/2016/mission5. (in Thai).

Green, lW., Kreuter, MW. (2005). Health program planning: An educational and ecological approach. 4th ed. New York: Emily Barrosse.

Hennessy et al. (1999). Factors influencing the optimal control-to-case ratio in matched case- control Studies. American Journal of Epidemiology, 149(2), 195-197.

Hu, L., Bao, X., Wu, H., & Wu, W. (2020). A Study on correlation of traffic accident tendency with driver characters using in-depth traffic accident data. Journal of Advanced Transportation, 2020.

Kanchanapen, E., Luathep, P., & Taneerananon, P. (2012). Crash Investigation of Public Transport: A Case Study of Southern Thailand. ATRANS symposium student chapter session August 24-25, 2012 Bangkok Thailand, 118-26. (in Thai).

Khampong. J., Satiennam, T., & Satiennam, W. (2015). A study of relation between speed of vehicles and traffic accident and road characteristics. The 20th National Convention on Civil Engineering. 8-10 July 2015, Chonburi, Thailand. (in Thai).

Lakhan, R., Pa,l R., Baluja, A., Moscote-Salazar, LR,, & Agrawal, A. (2020). Important aspects of human behavior in road traffic accidents. Indian Journal of Neurotrauma, 17, 85-99.

Laokiat, L. & Srimeechai, S. (2018). Factors related to fatigue among tram-drivers in a universityin Pathumthani Province. Journal of Safety and Health, 11(1), 15-26. (in Thai).

Laksanakit, C. (2014). Motorcycle defects on motorcycle safety in Thailand. Journal of Society for Transportation and Traffic Studies, 5(1), 1-15.

Li, DH., Liu, Q., Yuan, W., & Liu. HX. (2010). Relationship between fatigue driving and traffic accident. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 10, 104-119.

Onmek, N., Kongcharoen, J., Tonklang, A. & Aembut, A, (2020). A Causal relationship model of psychological factorsRelating to unsafe driving behaviors in Phuket. The Public Health Journal of Burapha University. 15(2), 13-24. (in Thai).

Ploenhad, J. (2019). Guideline for reducing truck accidents, transport era 4.0: Case study Nakhon Chaisri District, Nakhon Pathom Province. EAU Heritage Journal Social Science and Humanities. 9(1),179-92. (in Thai).

Rattanachote, W. & Siriyong, S. (2010). Road safety management system and black spot improvement: A case study of Nakhon in – Kanchanaphisek Interchange. Naresuan University Engineering Journal, 5, 85-91. (in Thai).

Road Safety Thailand Road Safety Policy Foundation. (2019). The prospective realty of vulnerable road users (VRU). Triple group, Bangkok. (in Thai).

Ruankham ,W. & Noosorn, N. (2019). Motorcycle accidents in Thailand: epidemiology perspective. HCU Journal of Health Science, 23, 146-160. (in Thai).

Suwannatemi, S. (2018). Traffic accident during new year festival in old town municipality, Kabinburi District, Prachinburi Province 2018. Human Resource Development Institute for Disaster Prevention and Mitigation, Department of Disaster Prevention and Mitigation. (in Thai).

Szymkowiak, A., Melovic, B., Dabic, M., Jeganathan, K. & Singh, G. (2021). Information technologyand Gen Z: The role of teachers, the internet, and technology in the education of young people. Technology in Society. 65, 101565.

Thasai, K., Musigapong, P. & Pundee, R. (2021). Factors affecting risk behaviors influencing motorcycle accident among senior high school students. Journal of Safety and Health, 14(1), 50-67. (in Thai).

Thummaraksa, T., Laptavee, B. & Kanlerd, A. (2016) Factors related to Severity of injuried from traffic accidents at Trauma and Emergency Ward. Thammasat University Hospital. Thammasat University Hospital Journal Online, 1(1), 13-25. (in Thai).

Ua-Kit, N. & Pensri, L. (2019). Utilization of the PRECEDE MODEL in health promotion, 12(1), 38-48. (in Thai).

Weng, J. & Meng, Q. (2012). Effects of environment, vehicle and driver characteristics on risky driving behavior at work zones. Safety Science, 50, 1034-1042.

World Health Organization (WHO). (2015). Global status report on road safety 2015. Scan media co-operation, Bangkok. (in Thai).