ผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตตามแนวทางวิถีพุทธในผู้สูงอายุ

Main Article Content

เกษร เกตุชู
ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental research ) ชนิด 1 กลุ่ม (one group pretest-posttest design) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตตามแนวทางวิถีพุทธต่อความสุขในผู้สูงอายุ ณ เขตอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุจำนวน 44 คน ระยะเวลาทดลองใช้โปรแกรมจำนวน 6 สัปดาห์ เครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตร่วมกับหลักธรรมอาณาปานสติ ดังนี้ 1) เส้นทางสร้างสุข 2) ก่อสุข 3) ระหว่างทางสุข 4) ส่งเสริมสุข 5) ก้าวผ่านสุข และ 6) ความสุขที่แท้จริง ประเมินผลความสุขของผู้สูงอายุโดยใช้แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHI-15) ที่ใช้ประเมินผลความสุขของผู้สูงอายุ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบคะแนนความสุขระหว่างก่อนและหลังได้รับโปรแกรมในสัปดาห์ที่ 7 และสัปดาห์ที่ 10 ใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเมื่อมีการวัดซ้ำ (One-way repeated measures ANOVA)


          ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุขก่อนเริ่มโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตตามแนวทางวิถีพุทธ สิ้นสุดโปรแกรมในสัปดาห์ที่ 7 และหลังโปรแกรมในสัปดาห์ที่ 10 (  X = 48.02,  X = 50.75, X  = 52.73 ตามลำดับ) และหลังการเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตตามแนวทางวิถีพุทธในผู้สูงอายุมีค่าเฉลี่ยความสุขเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Ahlskog, J. E., Geda, Y. E., Graff-Radford, N. R. & Petersen, R. C. (2011). Physical exercise as a preventive or disease-modifying treatment of dementia and brain aging. In Mayo Clinic Proceedings, 86 (9), 876-884.

Bannaruji., B. (2018). Paticcasamuppada: a stepping on the complete realization of the buddha and its implementation for solving social problems. Journal of MCU Palisueksabuddhaghosa Review, 4(1), 1-16. (in Thai).

Burns, N. & Grove, S. K. (2009). The practice of nursing research: Appraisal, synthesis, and generation of evidence (sixth edition). Saunders Elsevier.

Desuwanna, W. & Harirakthamrong, J. (2020). The anapanasati practice with influences dharma practice achievement leading to public sustainable development. Academic Journal for the Humanities and social sciences Dhonburi Rajabhat University, 3 (1), 7-22. (in Thai).

Khanthong, P., Sooktho., S. Thatasook., J. Uttarak., J. Sriwong., N. Phunnarat., S. Laohawirot., H. & Sribuathet., J. (2017). Happiness and life satisfaction of elderly in Nong Khon subdistrict, Ubon Ratchathani Province. Journal of Traditional Thai Medical Research, 3(2), 7- 15. (inThai).

Limpawattana, P. & Manjavong, M. (2020). Mild cognitive impairment. KKU Journal of Medicine, 6 (1), 25-35. (in Thai).

Makapol, J. (2018). The study of approaches to promote work for happiness of the older people in ASEAN. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 11(1), 1467-1486. (in Thai).

Mongkol, A., Huttapanom, W., Chetchotisakd, P., Chalookul, W. & Punyoyai, L. (2002). Thai Happiness Indicators (THI-15). Retrieved (2020, December 8) from https://www.dmh.go.th/test/qtnew/ (in Thai).

Namkrachang, S., Somrat, L. & Dechakhamphu, A. (2017). The effectiveness of program for developing five dimensions of happiness in elderly: a case study of elderly in Krawan Sub-district, Khunhan District, Srisaket Province. The National and International Graduate Research Conference 2017. (pp. 699-709). Khon Kaen: Graduate School Khon Kaen University. (in Thai)

Netwong, T. & Thirawan, R. (2019). The effect of the promotion health program to enhance mind healthy life for elderly following the main buddhist. Journal of Ratchasuda College for Research and Development of Persons with Disabilities, 15 (1), 50-62. (in Thai).

Panyachotikun, A., Satkong, S. & Sriwisit, S. (2017). Effects of SKT medication therapy for lowering blood pressure level of patients with hypertension in Sikao Hospital, Trang Province. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 4 (2), 245-255. (in Thai).

Pattarapornpairoj, W., Chantamolee, S., Suwan, P. & Hoonnirun, P. (2020). Development of a buddhist health care model for the elderly in Ranong Province. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 21 (1), 157-166. (in Thai).

Pegthong, D., Rakwong, D., Seasahet, N., Puntusah, A., Woradat S. & Chaimay, B. (2020). Health promotion among elderly people in community: stress and stress management approaches. Academic Journal of Community Public Health, 6 (1), 1-11.

Phrakru Bhavanasangvorakit Vi. (2019). A development of holistic well-being for the elderly based on buddhist psychology. Journal of MCU Nakhondhat, 6(7), 3414-3423. (in Thai).

Phrakru Wisut Sachaporn. (2015). An application of buddhadhamma for diabetes treatment of buddhist monks in Wangsapung district, Loei Province. Dhammathas Academic Journal, 15(2), 9-17. (in Thai).

Ponprasit, P., Wiwattanapantuwong, J. & Tuicomepee, A. (2021). Music and mental well-being of older adults. KKU Research Journal of Humanities and Social Sciences (Graduate Studies), 9 (1), 91-103. (in Thai).

Praditsathaporn, C., Chandanasotthi, P., Amnatsatsue, K. & Sunsern, R. (2012). Way of buddhist life insight from Thai older adults: Mental well-being. Journal of Public Health Nursing, 26(1), 69-79. (in Thai).

Punthunon., W. & Buddharaksa., P. (2020). Relations of the five aggregates towards medication. Journal of MCU Buddhist Review, 4 (1), 116-130. (in Thai).

Ruedej, R., Nimit-arnun, N. & Roojanavech, S. (2018). The effects of buddhist meditation therapy program on life happiness of the elderly with hypertension at a community in Phetchaburi Province. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 19 (Special), 289-298. (in Thai).

Sombutboon, J., Prakas, N. & Eiu-Seeyok, B. (2019). Happiness of Thai elderly in Thailand 4.0. Journal of Phrapokklao Nursing College, 30 (2), 219-228. (in Thai).

Tantiphiwattanasakul, P. & Sitalapinan A. (2011). Provincial happiness building guide. Bangkok: Creative Guru Company Limited. (in Thai).

Ukranan, P. et al. (2015). Development and psychometric property testing of Thai geriatric mental health assessment. The Journal of the Psychiatric Association of Thailand, 60 (1), 35-48. (in Thai).

Watana, S. (2016). Concept of elderly care in theravada buddhism. Academic Journal of Humanities and Social Sciences Burapha Universisty, 24 (44), 173-193. (in Thai).

Wongpanarak, N. & Chaleoykitti, S. (2014). Depression: a significant mental health problem of elderly. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15 (3), 24-31. (in Thai).

World Health Organization. (2017). Mental health of older adults. Retrieved (2019, December 15) from https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-of-older-adults.