ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลในหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

Main Article Content

สำราญ คำมี
นิตยา เพ็ญศิรินภา
พรทิพย์ กีระพงษ์

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงทำนาย (Predictive research) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล (2) ระดับแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก และ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลในหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 234 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามหอผู้ป่วย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) เจตคติต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล 3) ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพพยาบาล 4) การรับรู้ทักษะพื้นฐานต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล 5) การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 6) อุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล 7) การได้รับการนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล และ 8) การปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลในหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาระหว่าง .67-1.00 มีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคเท่ากับ .79, .76, .91, .86, .72, .90, และ .98 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน


          ผลการวิจัยพบว่า (1) พยาบาลวิชาชีพมีระดับการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลในหอผู้ป่วยในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (2) แรงจูงใจภายใน ได้แก่ เจตคติต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล ความยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพพยาบาลและทักษะพื้นฐานในการทำงานอยู่ในระดับสูงทั้งหมด สำหรับแรงจูงใจภายนอก ได้แก่ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมและการได้รับการนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดับสูง ส่วนอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง และ (3) ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลในหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติพบว่า  มีจำนวน 3  ตัวแปรเรียงลำดับอิทธิพลจากมากไปน้อยได้แก่ ทักษะพื้นฐานในการทำงาน เจตคติต่อการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลและการได้รับการนิเทศเกี่ยวกับกระบวนการพยาบาล ตามลำดับ โดยสามารถร่วมกันทำนายการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาลในหอผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ ได้ร้อยละ 39.90

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Aussawapronwiput, W. (2016). Standards of nursing care: nursing process and professional ethics. Public Health & Health Laws Journal, 2(3), 393-400.

Busmongkhol, T. (2012). The building of nursing standards by Mason’s approach. College of Asian Scholars Journal, 2(1), 28-39. (in Thai).

Chalermwannapong, S., & Singchongchai, P. (1999). Factors influencing the use of nursing process by nurse in university hospitals. Songkla: Faculty of Nursing, Prince of Songkla University. (in Thai).

Daengthoen, L. (2007). The influential factors in the application of the nursing process, at Mae Sot hospital in Tak province. (Master’s thesis). Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai).

Harnyoot, O. (2014). Nursing process and implications. Journal of The Royal Thai Army Nurses, 15(3), 137-143. (in Thai).

Health Administration Division, The Permanent Secretary Ministry of Public Health, Ministry of Public Health. (2016). Operation manual: health service (promotion, prevention, treatment, rehabilitate, and consumer protection). Samut Sakhon: Born to Be Publishing. (in Thai).

Kittherawutthiwong, N. (2017). Public health research: from principle to practice. Phitsanulok:Naresuan University Printing. (in Thai).

Kusoom, W., Hengyotmark, A., Siricharoenwong, K., Tongsong, L., & Sawangsuk, S. (2011). Nursingprocess and nursing diagnosis: application to clinical practice (2nd Ed.). Bangkok: BophitPrinting. (in Thai).

Mangchandeeudom, K. (2006). Factors affecting the use of nursing process by profession nurses in the northeast regional hospitals, Ministry of Public Health. (Master’s thesis). Khon kaen University. (in Thai).

Meecharoen, W., Narahong, W., Waseroengsonti, M., Thosuwan, A., Chakrapisal, S., Phatipatarakul, P., & Cheuatong, S. (2010). Predicting factors of the nursing process utilization by nurses in Saraburi hospital. Ramathibodi Nursing Journal, 16(3), 406-420. (in Thai).

Mongkhonvanit, J. (2013). Administration of educational organization and personnel (2nd Ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai).

Punthasee, P. (2011). Nursing process & functional pattern: application in clinical practice (7th Ed.). Bangkok: Pimaksorn Publishing. (in Thai).

Pitukpakorn, L. (2010). Factors affecting the performance of nursing process among professional nurse at community hospital in Kanchanaburi province. (Master’s thesis). Silpakorn University. (in Thai).

Rovinelli, R.J., & Hambleton, R.K. (1977). On the use of content specialists in the assessment of Criterion - referenced test item validity. Dutch Journal of Educational Research, (2), 49-60.

Sahamaethapat, N., lolekha, S., Boonthong, T., Pitaknitinan, K., Jarasjarungkiat, T., Chaipinyo, K., & viriyayudhakorn, S. (2015). Announcement of right and procedure for patients. Retrieved (2020, November 9) form http://www.mtc.or.th/file_news/file1_18.pdf.

Santawaja, C. (2010). Basic concept, theory, and nursing process (6th Ed.). Nonthaburi: Academic Project, Praboromrajchanok Institute. (in Thai).

Tana, P., Sangumpai, K., & Trakulsithichoke. (2017). Effects of clinical supervision on the application of nursing process in caring of diabetic patients and nurses satisfaction. Journal of Nursing and Health Care, 35(4), 52-60. (in Thai).

The Healthcare Accreditations Institute, (2003). Patient safety: concept and practice. Nonthaburi: Pimluck. (in Thai).

Wanthanatas. R. (2016). Factors affecting professional nurses’ performance based on the Nursing process at Nakhonpathom hospital, Nakhonpathom province. Nursing Journal of the Ministry of Public Health, 26(2), 103-115. (in Thai).