ประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

Main Article Content

เสน่ห์ ขุนแก้ว
อลิษา ขุนแก้ว
ทิฏฐิ ศรีวิสัย
เชษฐา แก้วพรม
ลักษณา พงษ์ภุมมา

บทคัดย่อ

          การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติในสาขาการพยาบาลนั้น เป็นการจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทักษะการพยาบาลต่าง ๆ การขึ้นฝึกปฏิบัติงานบนคลินิกมีหลายประเด็นที่อาจจะเป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์และ วิธีการปรับตัว/วิธีการรับมือกับปัญหาในการขึ้นฝึกปฏิบัติการบนคลินิกของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพเชิงพรรณนา (Descriptive qualitative research) ผู้ให้ข้อมูลคือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ที่ผ่านการที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 มาแล้ว 1-3 เดือน จำนวน 9 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic analysis) ผลการวิจัยพบ 1 ประเด็นหลัก คือ การปรับตัวและการรับมือกับปัญหาในขณะขึ้นฝึกปฏิบัติ และ 4 ประเด็นย่อย การปรับตัวและการรับมือขณะขึ้นฝึก 4 ระยะ คือ 1) ระยะตื่นตัว 2) ระยะท่วมท้น 3) ระยะปรับเปลี่ยน 4) ระยะเรียนรู้และพบปัจจัยส่งเสริมการปรับตัว คือ ทัศคติ ความรู้ สัมพันธภาพภายในกลุ่ม อาจารย์นิเทศและครูพี่เลี้ยง ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่อาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ และยังสามารถช่วยให้นักศึกษาสามารถเก็บประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในอนาคตได้


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Adcharaphan Wongnoi, Pacharin Nintachan & Sopin Sangon. (2021). The relationship of resilence, practice problems on the ward and social support to stress among nursing students. The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health, 35(2), 73-94. (in Thai).

Boromarajonani Nursing College, Uttaradit. (2017). Program structure of bachelor of nursing science program, ministry of public health: Praboromarajchanok Institute. (in Thai).

Boromarajonani Nursing College, Uttaradit. (2019). Self assesment report (SAR) academic level Borommarajonani Nursing College, Uttaradit, Praboromarajchanok Institute, Ministry of Public Health. (in Thai).

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.

Homsombut, Y., Aphateeraphong, W., Khakhuen, S. & Oungsakul, L. (2019). Stress management of the first practice among nursing students. Journal of Health Science Boromarajonani Nursing College, Sunpasithiprasong, 2(3), 48-62. (in Thai).

Houghton, C. E. (2014). ‘Newcomer adaptation’: a lens through which to understand how nursing students fit in with the real world of practice. Journal of clinical nursing, 23(15-16), 2367-2375.

Fukfon, K., Sriwichai, P., Chairinkhom, S, & Tanyapansin, P. (2018). Stress and factors related to stress of nursing students regardingthe first clinical nursing practice. Journal of Nursing and health research, 19(1), 161-168. (in Thai).

Khamwong, W., Plangpongpan, S., Yamboonruang, T. (2016). The relationships between levels of stress, causes of stress and stress management in nursing students of nursing colleges under the jurisdiction of Praboromarajchanok Institute for Health Workforce Development. Journal of Health Science Research, 10(1), 78-87. (in Thai).

Lamsupasit, S. (2019). Theories and techniques in behavior modification. (9th Ed). Bangkok: Chulalongon University. (in Thai).

Laugaland, K., Kaldestad, K., Espeland, E., McCormack, B., Akerjordet, K., & Aase, I. (2021). Nursing students’ experience with clinical placement in nursing homes: a focus group study. BMC nursing, 20(1), 1-13.

Lertsakornsiri, M. (2015). The stress, stress management of nursing students during practice in the labor room. Kuakarun Journal of Nursing, 22(1), 7-15. (in Thai).

Mezirow, J. (2003). Transformative learning as discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58–63.

Pathojaruwat, T., Boontoi, T, Matchim, Y. (2018). Nursing students’ experience in an intensive and emergency care practicum. Thai Journal of Nursing Council, 33(4), 75-92. (in Thai).

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2014). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. Lippincott Williams & Wilkins.

Praveda Kamdaeng. (2021). Supervision in clinical practice regrading expectations of nursing students. Journal of Nurses Association of Thailand Northern Office, 27(1), 17-28. (in Thai).

Sonpaveerawong, J., Dammee, M., Nimsuwa, J., Mad-a-dam, C., Laiadkan, S., & Sopon, S. (2016). Stress, stress management and the need to supports nursing students. Journal of Nursing and Education, 9(3), 36-50. (in Thai).

Svastdi-Xuto, P. & Wangsukpisan, A. (2019). Transition experience of nursing students’ clinical initial practice. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University, 27(3), 32-42. (in Thai).

Talerd, W., & Rungruang, K. (2016). A study of practical problem on the ward from nurse student opinion in Boromarajanani College of Nursing, Surin. Journal of Nursing and Education, 9(3), 112-124. (in Thai).