ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองของนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

อภัสริน มะโน
อัญชรี เข็มเพชร
นพรัตน์ สวนปาน

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนและพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองของนักศึกษาพยาบาล 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้อุปสรรคและการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองของนักศึกษาพยาบาล กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาพยาบาลหญิงที่กำลังศึกษาในปีที่ 3 และ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 127 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดการรับรู้การตรวจเต้านมด้วยตัวเองและแบบประเมินพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง ที่ผ่านการตรวจความเชื่อมั่นได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .82 - .98 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและสถิติ Pearson’s correlation


          ผลการวิจัยพบว่า


          1) การรับรู้ประโยชน์อยู่ในระดับสูง (X=3.67 SD = .06) การรับรู้อุปสรรคอยู่ในระดับปานกลาง (X =2.34 SD = .10) การรับรู้สมรรถนะแห่งตนอยู่ในระดับปานกลาง  (X=3.35 SD = .05) และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองของนักศึกษาพยาบาลอยู่ในระดับดี (X=3.10, SD. = .09)


          2) ปัจจัยด้านความสัมพันธ์พบว่า การรับรู้ประโยชน์ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล การรับรู้อุปสรรคมีความสัมพันธ์เชิงลบกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= -.18, p<.05) และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตัวเองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (r= .43, p<.01)


          ดังนั้นจึงควรจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษารับรู้สมรรถนะแห่งตนในการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง โดยจัดให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง  รวมถึงการหาทางช่วยลดอุปสรรคในการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง เพื่อให้นักศึกษามีความเชื่อในความสามารถในการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง อันส่งผลให้มีพฤติกรรมการตรวจเต้าด้วยตนเอง จนสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องและสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยและบุคคลใกล้ชิดได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Ahmadian, M., Carmack, S., Hamah, A. A., Kreps, G. & Saidu, M. B. (2016). Phychosocial predictors of breast self examination among female students in Malaysia: A study to Assess the roles of body image, Self efficiency and perceived barriers. The Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 17(3), 1277-84.

American Cancer Society. (2020). Breast cancer survival rates. Retrieved (2020, November 2) from https://bit.ly/2J6iQpy

Bandura, A. (1977). Social learning theory. New Jersey: Prentice Hall.

Bloom, B.S. (1975). Taxonomy of education. David McKay Company Inc., New York.

Boromarajonani college of Nursing Uttaradit. (2017). Bachelor of nursing science program revised edition 2017. (in Thai).

Chinpatanapongsa, E. & Suwanpatikorn, K. (2014). The study of relationship between perceived benefit, perceived barrier, perceived self-efficacy and breast self examination Behavior in nursing students. Journal of Public Health Nursing, 28(3), 14-29. (in Thai).

Dewi, T. K., Massar, K., Ruiter, R. A. C. & Leonardi, T. (2019). Determinants of breast self- examination practice among women in Surabaya, Indonesia: an application of the health belief model. BMC Public Health 19, 1581

Gencturk, N., Demirezen, E. & Ay, F. (2017). Health beliefs of midwifery students at Istanbul university about breast cancer and breast self-examination acknowledgements. Journal of Cancer Education, 32(4), 784-789.

Jaihow, S., Klayvised, J., Sangprajong, K. & Petsirasan, R. (2018). Health belief and breast self – exmination behavior among female students at a university in Nakhon si Thammarat. Journal of the police Nurses, 10(1), 154-163. (in Thai).

Kissal, A., Kartal, B., & Cetin, O. (2017). The determination of knowledge, applications and health beliefs of third- and fourth-grade nursing students regarding breast self-exam. The Journal of Breast Health, 13, 10-15.

Koc, G., Gulen-Savas, H., Ergol, S., Yildirim-Cetinkaya, M. & Aydin, N. (2019). Female university students' knowledge and practice of breast self-examination in Turkey. Nigerian Journal of Clinical Practice, 22(3), 410-415.

Komonwipast, N. & Pakdevong, N. (2018). Comparison of knowledge, health belief, and perceived self-efficacy between female students who performed and did not perform breast self-examination. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(4), 68-78. (in Thai).

Mayr, S., Erdfelder, E., Buchner, A., & Faul, F. (2007). A short tutorial of G Power. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 3(2), 51-59.

Nanatakaew, K., Kamkhieo, W., Sutti, P. & Sasang, U. (2016). Impact of a Promoting and educating programme on the university of Phayao’s nursing student breast self-exam knowledge and behavior. Thai Journal of Nursing Council, 31(2), 69-80. (in Thai).

National Cancer Instutitute. (2017). Cancer screening. Retrieved (2020, November 24) from

http://bit.ly/3615UdE. (in Thai).

National Cancer Instutitute. (2019). Cancer registry. Retrieved (2020, November 24) from http:// bit.ly/3615UdE. (in Thai)

National Cancer Instutitute Department of medical services ministry of public Health Thailand. (2020). Hospital-based cancer registry 2020. Bangkok: Medical Record and Data based Cancer Unit, Medical Digital Division National Cancer in stutitute. (in Thai).

Praboromarajchanok Institute. (2019). Bachelor of nursing science Program. Retrieved (2020, November 24) from www.pi.ac.th. (in Thai).

Pender, Nola J. (2015). Health promotion in nursing practice. Boston: Pearson.

Powwattana, A., Kalampakorn, S., Lagampan, S. & Rawiworrakul, T. (2018). Health promotion and disease prevention in community: anapplication of concepts and theories to practice. Bangkok: MN Comput offset Company Limited. (in Thai).

Rahaman, S. A., Marzouki, A. A., Otim, M., Khayat, N. E. H. K., Yousef, R. & Rahman, P. (2019). Awareness about Breast cancer and Breast Self Examination among Female students at the University of Sharjah: A Cross-Sectional Study (UAE). Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 20(6), 1901-1908.

Tesamut, L., Suangwan, P., Ranron, T. & Sutti, P. (2021). The effect of self-efficacy promoting program on breast self-examination behaviors. Journal of Vongchavalitkul University, 34(2), 56-70. (in Thai).

Zurick, P. (2017). Health promotion concepts, theory and innovation. Bangkok: Green life Printing Company Limited. (in Thai)