การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

Main Article Content

มณุเชษฐ์ มะโนธรรม

บทคัดย่อ

          บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน   ทักษะสำคัญในการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนคือ กระบวนการวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญและมักมีปัญหาในการนำไปปฏิบัติจริงในชุมชน การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพชุมชนยังเป็นหัวใจสำคัญ    ของการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การระบุปัญหา 2) การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา และ 3) การศึกษาสาเหตุของปัญหาสุขภาพชุมชน ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ของปัญหาในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วย การตาย ความพิการจากโรคหรือปัญหาสุขภาพที่มีวิธีป้องกันได้ รวมทั้งมุ่งหวังให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชนด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Charoenkul, C. (2008). Integrated rural health development. Khorat Thai Rung Kit Printing House, Nakhon Ratchasima. (in Thai).

Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. (1981). Rural development participation: Concept and measures for project design implementation and evaluation. Rural Development Committee Center for International Studies. Cornell University, United States of America.

Fongsri, C. (1999). The dengue fever preventing operation by public health volunteers and dengue fever preventing practices of the population in Tambon Bong Ton, Doi Tao District, Chiang Mai Province. (Master’s thesis). Chiang Mai University, Chiang Mai. (in Thai)

Luckanaphichonchat, T. (2008). Social management for urban community empowerment. Retrieved from http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=656

Manotham, M., Koychusakun, P., & Muangmool, J. (2020). Community health diagnosis and problem solving using community participation in Nang Lae Sub-District, Chiang Rai province. HCU Journal of Health Science, 24(1), 111-121. (in Thai).

Pender, N.J. (1996). Health promotion in nursing practice. Stamford, CT: Appleton & Lange.

Phanthasi, P. (2009). Nursing process and health pattern: Clinical application. (2nd ed.). PimAksorn, Bangkok. (in Thai).

Ponsen, K., Silawan, T., Pacheun, O., & Khansakorn, N. (2016). Community health problems identification and synthesis through participatory learning process. The Public Health Journal of Burapha University, 11(2), 22-32. (in Thai).

Saowakhon, S. (1994). Community diagnosis for public health planning and management. Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai).

Sarakarn, P. (2008). Application of statistics for community diagnosis. Department of Biostatistics and Demography, Faculty of Public Health, Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai).

Sopchokchai, O. (1994). Manual of brainstorming for village development. Bangkok. (in Thai).

Tunchai, M. (2011). Community health diagnosis. In handout for epidemiology and disease control course. Unit 7. School of Health Sciences, Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi. (in Thai).

Wasee, P. (2011). New perspective and management in community health system. Sahamitr Printing and Publishing, Bangkok. (in Thai).

Winijkul, S. (2007). Community health: Diagnosis and solution process. (3rd ed.). Funny Publishing, Bangkok. (in Thai).