เผยแพร่แล้ว: 2020-06-26

ผลของรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิกด้วยวิธี OSCEs: ต่อผลสัมฤทธิ์ วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ของนักศึกษาพยาบาล

เพลินตา พิพัฒน์สมบัติ , ฐิตาพร เขียนวงษ์ , เรณู ขวัญยืน , ชญานิศ ชอบอรุณสิทธิ , ลัดดาวัลย์ เตชางกูร , ธีระชล สาตสิน

ผลของการใช้การเรียนการสอนตามแนวคิดการฝึกหัดทางปัญญาต่อความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล

ศศิธร ชิดนายี , ศุทธินี วัฒนกูล , ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ , วราภรณ์ ยศทวี , อนัญญา คูอาริยะกุล

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ในอาการเจ็บคอ บาดแผลสะอาด และท้องเสีย

อรุณรัตน์ พรมมา , เสาวลักษณ์ เนตรชัง , นัยนา แก้วคง , ไพทูรย์ มาผิว , นิศารัตน์ นาคทั่ง

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่

โยษิตา จรัสรัตนไพบูลย์ , ลัดดาวัลย์ แดงเถิน , ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์

การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

โรชินี อุปรา, เอกชัย กันธะวงศ์ , ชลธิชา อมาตยคง, วรรณภา กาวิละ , ชลกนก ธนาภควัตกุล

การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลง

จีรภัทร์ รัตนชมภู , ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ

จอมชัย คงมณีกาญจน์, ปิยะ ศิริลักษณ์ , ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน