การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ สังคมไทยต้องเปลี่ยนแปลง

Main Article Content

จีรภัทร์ รัตนชมภู
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

บทคัดย่อ

          บุหรี่เป็นสารเสพติดที่ถูกกฎหมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ว่าการสูบบุหรี่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง องค์การอนามัยโลกได้มีการสร้างกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบหรือ Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) เพื่อให้แต่ละประเทศนำไปประยุกต์ใช้ในการควบคุมยาสูบ การดำเนินงานควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยเฉพาะกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ ซึ่งทั่วโลกยกย่องประเทศไทยว่ามีกฎหมายที่ดีที่สุด แต่ยังมีผู้สูบรายใหม่หรือนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชน จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ในปี 2560 พบว่า ประชากรไทยเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุ 18 – 19 ปี และมีอายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ 16 ปี การเกิดนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนมีหลายสาเหตุ กล่าวคือ ตนเอง เพื่อน ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเยาวชนซึ่งสังคมไทยต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง ครอบคลุมสาเหตุของการเกิดนักสูบหน้าใหม่  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบาย กฎหมาย และมาตรการต่างๆในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงระดับสังคมและวัฒนธรรมในการป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ และการเปลี่ยนแปลงระดับบุคคลในการป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นความท้าทายอย่างมากของประเทศไทย แต่เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และสามารถป้องกันการเกิดนักสูบหน้าใหม่ได้อย่างยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Academic Service Centre Burapha University. (2015). The third hand smoke more dangerous than you think. Retrieved (2018, May 09) from http://www.uniserv.buu.ac.th (in Thai)

Academic development group Tobacco Control Bureau. Ministry of Public Health (2016) Strategic plan National Tobacco Control to sustainable development. :N.P. (in Thai)

Bureau of Tobacco Control (2015). Tobacco consumption international survey: N.P. (in Thai)

Chidnayee, S. & Yottavee, W. (2018) Factors Related with Smoking Behaviors of Youth at Uttaradit. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 10(1), 83 – 93. (in Thai)

Gorini, G. et al. (2014). Effectiveness of a school-based multi-component smoking prevention intervention: The LdP cluster randomized controlled trial. Preventive Medicine: N.P.

Health link. (2015). The harmful effects of second-hand smoke. British Columbia: N.P.

Matsee, C. & Waratwichit. C. (2017) Promotion of health literacy: from concept to practice. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 9(2), 96 –111. (in Thai)

Mental Health Center 4. (2017). Drugs: Thailand youth need to know but do not try. Retrieved (2018, May 09) from http://www.mhcr4.go.th/doc-13.html ( in Thai )

Pittayarangsarid, S. (2018). Thailand tobacco consumption statistics report in 2018. Bangkok. Charoen dee Mankong Publisher. ( in Thai )

Pittayarangsarid, S. (2017). 25 years summarize Thailand tobacco consumption control report since 1990 to 2017. Bangkok.Charoen dee Mankong Publisher. ( in Thai )

Pittayarangsarid, S. et al. (2017). Five sides of surveillance situation to control tobacco consumption report. Bangkok. Charoen dee Mankong Publisher. ( in Thai )

Puettipinyo, C. (2015). Comprehensive tobacco control laws and policies. Public Health & Health Laws Journal, 3, 254 - 271 ( in Thai )

Sopontammarak, A. (2015). Thailand youth drugs prevention in term of tobacco addicted protechtion. Retrieved (2018, May 09) from http://www.thaihealth.or.th (in Thai )

Thai encyclopedia for youth (2004). The effect of tobacco smoking. Retrieved (2018, May 09) from http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/ ( in Thai )

Thai Health Promotion Foundation (2017). Tobacco can control by community base. Bangkok. Cokoon and Core. ( in Thai )

The Research and Knowledge Management Center for Tobacco Control (2015). Fact document about the new tobacco product control act of legislation: N.P. ( in Thai )