ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่

Main Article Content

โยษิตา จรัสรัตนไพบูลย์
ลัดดาวัลย์ แดงเถิน
ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรม  ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ จำนวน 226 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางวัฒนธรรมและแบบสอบถามสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ


            ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.76, SD = .51) 2) ปัจจัยด้านความเป็นมาชาติพันธุ์วรรณนา ด้านภาษา ด้านการเมืองและกฎหมาย ด้านเครือญาติและสังคม และด้านบริบทสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะทางวัฒนธรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลแพร่ คิดเป็นร้อยละ 57.2 (R2 = .572, p <.01)


            ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ผู้บริหารควรมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณาที่มีให้แก่พยาบาล  มีล่ามแปลภาษาท้องถิ่น ส่งเสริมพยาบาลให้เกิดการเรียนรู้ในภาษาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า หรือภาษาชนเผ่า เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการจัดสถานที่หรือมุมเล็กๆ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถทำกิจกรรมทางศาสนา และมีป้ายบอกทางที่มีความหลากหลายภาษา เพื่อช่วยในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Campinha-Bacote, J. (2002). The process of cultural competence in the delivery of health care services: A model of care. Journal of Transcultural Nursing, 13(3), 181-184.

Choncharoen, H., Kongvattananon, P., & Thongbi, W. (2018). Factors related to trans cultural nursing competence of nurse practitioners working with Muslim. The Journal of Faculty of Nursing, 26(1), 69-78. (in Thai)

Chutip, P. & Angsurot, Y. (2016). Development of a cross-cultural nursing competency assessment model of professional nurses, private hospitals. Journal of Nursing and Health Care, 34(1), 170-178. (in Thai)

Department of medical informatics, Phrae Hospital. (2017). Patients statistical report. Phrae: Phrae Hospital. (in Thai)

Department of Nursing, Phrae Hospital. (2017). Annual report, Phrae Hospital. Phrae: Phrae Hospital. (in Thai)

Foreign worker Administration Office.(2018). Foreign labor statistics. Retrieved (2018, June 12) from https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/b0c58c35c751036a367eb 273732aeae2.pdf. (in Thai)

Jeffreys, M.R. (2010). Teaching cultural competence in nursing and health care: Inquiry, action, and innovation. (2nd ed). New York: Springer Publisher.

Jung-Won. (2017). Structural equation modeling of cultural competence of nurses caring for foreign patients. Asian Nursing Research, 11(1), 65-73.

Kangsarakit, S. & Moolsart, S. (2015). Factors predicting cultural competency of professional nurse: a case study at an international private hospital. EAU Heritage Journal Science and Technology, 9(2), 99-110. (in Thai)

Leekamnerdthai, M & Cheevakasemsook, A.(2015). Cultural competence of professional nurses at Pathumthani hospital. Journal of Health Science Research,9(2), 32-38. (in Thai)

Leininger, M.M. (2002). Cultural care theory: A major contribution to advance transcultural nursing knowledge and practice. Journal of transcultural Nursing, 13, 189-192.

Leininger, M. M., & McFarland, M. R. (2006). Culture care diversity and universality: a worldwide nursing theory. 2nd ed. Sudbury, MA: Jones and Bartlett.

Nursing and Midwifery Council Thailand. (2009). Competency of nursing and midwifery professionals. Nonthaburi: SiriYot Printing. (in Thai)

Office of the Permanent Secretary for Defense. (2018). Thai heritage treasury. Retrieved (2018, December 2) from http://www.thaiheritage.net/nation/oldcity/prae0.htm.(in Thai)

Pantharakit, N. (2016). Building understanding between religions. Suratthani Rajabhat Journal, 3(1), 1-33. (in Thai)

Phromsaap, K. (2010). Cultural competencies of nurses in providing health services in diverse cultural areas: three southern border provinces of Thailand. (master’s thesis). Prince of Songkla University, Songkla. (in Thai)

Rueangworaboon, S. & Prabmeecha. S. (2018). Global competency of nursing profession: The imperative essentials. Nakhon Phanom University Journal, 8, 262-268. (in Thai)

Runghiran, S. (2011). Factors influencing job performance of professional nurses in community hospitals Pathum Thani Province. Academic Journal of Eastern Asia University, 6(1), 109-120. (in Thai)

Youwattana, P., & Prachusilpa, G. (2017). Relationship between personal factors working environment Change leadership of head nurses and cross-nursing nursing competencies of professional nurses, private hospitals, Bangkok Metropolis. Journal of The Royal Thai Army Nurses Royal, 18(2), 175-184. (in Thai)