ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตที่อยู่อาศัย ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Main Article Content

กิตติพร เนาว์สุวรรณ
นภชา สิงห์วีรธรรม

บทคัดย่อ

          การวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดูแลผู้สูงอายุตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม และศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตที่อยู่อาศัยที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 1,910 คน ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามการดำเนินงานตามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้ค่า IOC ระหว่าง .67 - 1.00 ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค เท่ากับ .97 และ .88 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณสองทาง (Two-way MANOVA) ผลการศึกษาพบว่า


1) การดูแลผู้สูงอายุตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  X = 2.04, SD=.87) และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 1.93, SD=.64) เช่นกัน


2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตที่อยู่อาศัยมีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ .01 ตามลำดับ


          องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจัดสวัสดิการด้านรักษาพยาบาลให้ผู้สูงอายุตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุและการส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมให้ผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งที่อาศัยในเขตเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Boonrith, B. (2013). Southern insurgency in the three border provinces, local people identity and government official Behavior. Kasem Bundit Journal, 14(2), 46-58. (in Thai)

Charoenwong, S., Kongkun, P., Chansangra, N., Sriwan, P. (2018). A situation of care and a need of long-term care for dependent elders in a Rural Muslim Community, Southern Thailand. The Southern College Network Journal of Nursing and Public Health, 5(2), 231 – 246. (in Thai)

Chockworgul, S., (2012). The development policy for quality of life of the elderly in the local administration organization in the Northeaster provinces. Journal of political science and low Kalasin Rajabhat University, 1(1), 145-165. (in Thai)

Department of Provincial Administration, Ministry of Interior. (2019). Elderly Statistics. Retrived March 27, 2020 from older@dop.mail.go.th. (in Thai)

Government Gazette. (2010). The elderly act (No. 2) 2010. Book 127, Section 56 A, Page 3, dated 15 September 2010. (in Thai)

Jitmontri, N. (2011). Elderly: trends and elder care issues. in The Art and Science of Gerontological Nursing. Tongcharean, V. (Editor). Bangkok: Faculty of Nursing Mahidol University. (in Thai)

Lintaratanasirikul, K. (2011). The use of analysis of variance polynomial variables in educational research. Retrieved (2020, January 1) from https://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/1_16_151.pdf. (in Thai)

MauK, L. K. (2014). Gerontological Nursing Competencies for Care. Massachusetts: Courier Companies.

National Statistical Office. (2014). Statistics of the elderly in Thailand. Bangkok: Ministry of Digital Economy and Society. (in Thai)

Nawsuwan, K. & Suwanraj, M. (2019). Current problems and care needs of older adults living in local administrative organization responsibility area in the lower southern of Thailand. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 11(2), 118 – 132. (in Thai)

Nawsuwan, K., Dulyakasem, U., Kaewkrachok, T., Singweratham, N. (2019). Social activities participation of the social-bound elder in seven provinces of lower southern region of Thailand. The Journal of Baromarajonani College of Nusing, Nakhonratchasima. 25(2), 181-193. (in Thai)

Numjaidee, R., (2014). Choice of benefits use at point-of-services by patients with Thai health insurance. Academic service journal Prince of Songkla University, 25(2), 74-82. (in Thai)

Puti, S. (2019). Relationship between health beliefs and accessibility to health services for non-communicable diseases among the five southern border provinces, Thailand. Songklanagarind Journal of Nursing, 38(4), 114-127. (in Thai)

Ratnatilaka Na Bhuket, P. (2013). From problems to policy: a case study of the elderly in southern border provinces. Rom Phruek Journal Krirk University, 31(3), 1-26. (in Thai)

Singchungchai, P. (2006). Principles and use of multiple variable analysis statistics for nursing research. (3rd ed). Songkhla: Chanmaung. (in Thai)

Sudsomboon, S., Thammaporn, W., Puttasukkee, T., Chaimay, P., (2016). Role of local government organization for elderly care. Journal of southern technology, 9(1), 121-127. (in Thai)

Tangcharoensatien, V., Witthayapipopsakul, W., Panichkriangkrai, W., Patcharanarumol, W., Mills, A.,. (2018) Health system development in Thailand: solid platform for successful implementation of universal health coverage. The Lancet, 391(10126), 1205-1223.

Thakanmark, K., Thakanmark, K., Anatathanachai P., (2016) Model of administration of local administration organization for the development of life quality of the ageing in Lopburi Province. Journal of MCU social science review. 5(3), 187-202. (in Thai)

Vorapongsathorn, S. (2015). Research in health education. Bangkok: Vitoon Binding & Printing. (in Thai)