กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิทธิการรักษาพยาบาลและเขตที่อยู่อาศัย ที่มีผลต่อการดูแลผู้สูงอายุตามบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล