ผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อทักษะทางปัญญาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอย

Main Article Content

เบญญาภา พรมพุก
นภา ทองกิจ
สายชล จันทร์วิจิตร
เสน่ห์ ขุนแก้ว

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองรูปแบบการวัดซ้ำ (Repeated Measure designs) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของนักศึกษาพยาบาลในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอย กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 52 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 26 คน เครื่องมือวิจัยสำหรับดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอย เครื่องมือวิจัยสำหรับวัดผลการวิจัย ได้แก่ แบบวัดทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และแบบประเมินทักษะทางปัญญา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำ (Repeated measurement ANOVA) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Variance) ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอยในทันที และในสัปดาห์ที่ 2 นักศึกษาพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะทางปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และ 2) ผลการสอนแบบการสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอยต่อทักษะทางปัญญาหลังสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันที ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05, .001, ตามลำดับ) โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะทางปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ากลุ่มควบคุม ( X = 49.27, 8.19 ตามลำดับ)  การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอย มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะทางปัญญาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ดังนั้นควรนำวิธีการสอนนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทฤษฎีการพยาบาลอื่นๆ รวมถึงวิชาทางการพยาบาลที่มุ่งพัฒนาทักษะทางปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj (BCNB). (2018). Documentation of course specification: concepts, Theories and Nursing Process. Phitsanulok: BCNB. (in Thai)

Boonkusol, T., Jankasame, N., & Jankasame, K. (2014). The effectiveness of Inquiry–based learning technique to enhance analytical thinking of nursing students in anatomy and physiology. In National conference: Development of new and innovation research for the AEC 4th meeting (pp. 364-375). Phuket: Phuket Rajaphat University.

Burns, N. & Grove,S. K. (2009). The practice of nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence (6th ed.). St. Louis Mo.: Saunders/Elsevier.

Chan-Chaem, N., Chauvatcharin, N., & Thavornna, L. (2015). The study of learning achievement in chemistry for grade 11 students using the inquiry cycle (5E) learning method together with the active learning method: A case study at Datdaruni School Chachoengsao Province. Journal of Education and Social Development, 11(2), 71-82. (in Thai)

Deephoo, S. (2013). The Development of learning of inquiry method (5Es) in 4000101 daily science subjects (Research report). Phetchabun: Phetchabun Rajabhat University. (in Thai)

Department of Physics and Materials Science. (2017). Document for Physics Teacher Training.

Chiang Mai: Department of Physics and Materials Science Chiang Mai University. (in Thai)

Hair, J. F., Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis. The United States of America: Person Prentice Hall.

Kantawang, S. (2018). Significant of theory. Update contemporary of nursing theories and applications 31 st January – 2 nd February 2018 at Amora Tapae Hotel Chaing Ma (pp.8-13). Faculty of Nursing, Chaing Mai University. (in Thai)

Office of Science Education National Institutes of Health. (2006). The Biological science curriculum society (BSCS) 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness. USA: Colorado Springs.

Parneesong, U., Naunkaew, J., & Liamtong, S. (2017). Leaning management using inquiry method (5E) with concept mapping technique on life and environment and environement towards analytical thinking ability and achievement for grade 10 students. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University, 11(1), 134 - 147. (in Thai)

Praboromarajchanok Institute. (2017). Learning Outcome Assessment: Thailand Qualification Framework (TQF). Bangkok: BCNB.

Patthawaro, B. & Nuangchalerm, P. (2017). The development of learning achievement and scientific thinking through inquiry cycles (5E) to promote scientific thinking for prathomsuksa 5 students. Journal of Educational Administration and Supervision, 8(3), 92-102. (in Thai)

Polit, D.F. (2010). Statistics and Data Analysis for Nursing Research (2nd ed.). Philadelphia:

Lippincott Williams and Wikins.

Roy C. (2011). Extending the Roy Adaptation Model to Meet Changing Global Needs. Nursing Science Quarterly, 24(1), 345-51.

Southammavong, S. & Tungkasamit, A. (2014). A study of third year college students’ analytical thinking skill in 703 IM 433 geographical subjects by using 5Es leraning cycle at Ban Keun Teacher Training College, Loe Pdr. Journal of Education Khon Kaen University, 73(2), 141- 147. (in Thai)

Sukwibul, M. (2009). Rating scale for research. Retrieved (2018, May 4) from

http://ms.src.ku.ac.th/shedule/file/2553/Oct/doc

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2014). Pearson new international edition: Using multivariate statistics (6th ed.). The United States of America: Pearson Education, Inc.

Thongsapaya, S., & Boonkusol, T. (2019). The effectiveness of inquire-based learning 5E teaching model in human anatomy and physiology 2 to enhance analytical thinking and satisfaction of nursing students. Journal of Public Health of Ubon Ratchathani Rajabhat University, 89(2): 89- 97.

Walker, L. O. & Avant, K. C. (2019). Strategies for theory construction in nursing (6th ed.). Manufactured in the United States of America: Pearson.

Most read articles by the same author(s)