กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ต่อทักษะทางปัญญาและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลในเรื่องรูปแบบการปรับตัวของรอย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล