การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Main Article Content

จอมชัย คงมณีกาญจน์
ปิยะ ศิริลักษณ์
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน

บทคัดย่อ

          ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ  โดยสมบูรณ์” ในปี พ.ศ. 2573 เนื่องจากมีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงถึง 22.7% ของประชากรทั้งหมด 68.3 ล้านคน การลดขนาดของบุคคลในครอบครัวเล็กลงเป็นสาเหตุให้ผู้สูงอายุอยู่ตามลำพัง ฉะนั้นกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรวมถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยภายในบ้านที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เอื้อต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม (Accessing Environmental Care) เช่น การให้คำแนะนำ หรือการปรับปรุงทางกายภาพของบ้าน การประยุกต์ใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น รวมถึงการสร้างกรอบแนวคิดในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่เพื่อลดอันตรายและอุบัติเหตุต่างๆ การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) การพัฒนาความสามารถของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) โดยเฉพาะญาติสายตรงหรือญาติใกล้ชิดให้ตระหนักในด้านความปลอดภัยในการจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุและเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็น โดยบทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ การออกแบบเพื่อมวลชน (Universal Design) และบทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุด้านสิ่งแวดล้อม มากไปกว่านั้นบทความนี้มีเป้าประสงค์เป็นแรงผลักดันในทางนโยบาย โดยฝ่ายการเมืองทั้งภาครัฐและภาคประชาชนลงสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้สูงอายุ


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Bureau of environment health. (2015). Setting the environment suitable for the elderly. Office of the War Veterans Organization Printing House. Bangkok. (in Thai)

Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI). (2015). Situation of the Thai Elderly 2014. Amarin Printing and Publishing. Bangkok. (in Thai)

Manorath, P. (2013). Elderly living alone: the impact and social role of care. Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit Journal, 5(2), 98-103. (in Thai)

Noosorn, N. (2010). Health promotion in communities, concepts and practices. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House. (in Thai)

Siritarungsri, B. et al. (2011). Needs and effects of the elderly living alone. Journal of Gerontology and Geriatric Medicine, 12(3), 25-30. (in Thai)

WHO. (2009). 50 facts: Global health situation and trends 1955-2025. Retrieved (2011, February 18) from http://www.who.int/whr/1998/media_centre/50facts/en/para1. (in Thai)

Yodphet, S., Sombat, L., Choktanawanich, P. & Sakdaporn, T. (2009). Care model Good seniors of families and Thai rural communities. Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI). Retrived (2011, February 18) from http://bdl.handle.net/123456789/2736. (in Thai)