การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์ของอาจารย์พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

Main Article Content

ดวงดาว เทพทองคำ
อนุชา กอนพ่วง

บทคัดย่อ

          วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย เพื่อศึกษาผลการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์ของอาจารย์พยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ จำนวน 15 คน โดยการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง วิธีการวิจัยเป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบความร่วมมือทางเทคนิควิธี (Technical Action Research) มี 4 ระยะคือ 1) การสร้างรูปแบบฯ 2) การวางแผนนำไปปฏิบัติ 3) การปฏิบัติ  2 วงจร 10 ขั้นตอน 4) การพัฒนารูปแบบฯ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์  แบบบันทึกการทำแผนปฏิบัติการ กระบวนการสุนทรียสนทนา แบบบันทึกผลการเรียนรู้ เครื่องบันทึกเสียง และแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์ของอาจารย์พยาบาล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีสามเส้า (Triangulation) 


ผลการวิจัย พบว่า


1.  การสร้างรูปแบบภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์ของอาจารย์พยาบาลฯ มี 4 องค์ประกอบคือ 1) การตั้งหลักและทัศนคติ 2) การเข้าถึงและการนำไปใช้ 3) การปฏิบัติและพัฒนา 4) ความคาดหวังและเป้าหมาย


2.  การวางแผนการปฏิบัติ ได้ “คู่มือการพัฒนาภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์ของอาจารย์พยาบาล


3.  การปฏิบัติ อาจารย์พยาบาลมีการพัฒนาภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นเมื่อมีองค์ประกอบภายในตนครบ 3 มิติ คือ 1) ความเข้าใจในมนุษย์ 2) การเข้าถึงหัวใจความเป็นมนุษย์ 3) การพัฒนาการตระหนักรู้ในตนเองด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่อง


4.  การพัฒนารูปแบบฯ มี 4 องค์ประกอบ คือ 1) การตั้งหลักและทัศนคติ 2) การเข้าถึงและการนำไปใช้ 3) การปฏิบัติและพัฒนา 4)  ผลของการปฏิบัติ


          ข้อเสนอแนะ คือ อาจารย์พยาบาลนำการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำหัวใจความเป็นมนุษย์ของอาจารย์พยาบาล สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการสอน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

1) Anderson, R. & Braud, W. (2011). Transforming self and others through research. New York. State University of New York Press.

2) Dalai, L. (2015). Reflections on truth, love and happiness. Bangkok: Samlada, Ltd. (in Thai).

3) Fritz, S., & Sorgel, P.(2017). Recentering leadership around the human person-Introducing a framework for humanistic leadership (Master’s thesis). Sweden: Jonkoping University

4) Harris, P.R. (2009). Toward Human Emergence: A human philosophy for the future. Massachusetts: HRD press

5) Jutarasaga, M. et al. (2011). The construction of public health system in professional nursing under humanized health care: Cooperation among colleges to health care service for communities: Khonkaen. Klungnana Vitthaya, Ltd. press. (in Thai).

6) Nawsuwan, K. et al. (2015). Strategies to develop the nursing students’ identity in nursing colleges, Ministry of Public Health. Hatyai Journal, 13(2),117-132. (in Thai).

7) Palmer,P.J.(2013). The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life. Bangkok. Parbpim, Ltd., Part. (in Thai).

8) Panich, V. (2015). Transformation learning. Bangkok: S.R. printing mass product. (in Thai).

9) Pengchan, P. (2015). The prayer begins at 0 km. Bangkok: Sukkhapabjai PUB. (in Thai).

10) Praboromarajchanok Institute. (2018). Annual report 2007. Nontaburi: Praboromarajchanok Institute Office of the Permanent Secretary. (in Thai).

11) Standard report group of Ministry of Public Health. (2018). New case rates of hypertension per population. Retrieved March 20, 2018, from https://hdcservice.moph.go.th. (in Thai).

12) Wasee, P. (2018). In 2019: Two big things that government should to do for decrease suffering of Thai people. Doctor Who Magazine locals, 40(469) (in Thai)

13) Wieringa, R. (2012). Technical action research. Retrieved June 13, 2018, from http://www.caise2012.univ.gda.pl/data/tutorial%20Roel%20Wieringa.pdf

14) Wilber, K. (2007). Integral spirituality. Colorado: Shambhala publication.

15) Wuthirakhachorn, N. (2017). Industry Undate :Private hospital business. Retrieved July 1, 2018, From https://www.gsb.or.th/getattachment/87cb606a. (in Thai).