การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคง และหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ศรีวรรณ ทาวงศ์มา
พัฒนา สมาธิ

บทคัดย่อ

          ชุมชนบนพื้นที่สูงเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรหลากหลายชนเผ่า เช่น เผ่ากะเหรี่ยง ม้ง เย้า เมี่ยน ลาหู่ ลีซู และชนกลุ่มน้อย  สืบเนื่องจากการมีประชากรที่หลากหลายนั้นได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงโดยเฉพาะปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่พบในชุมชนบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ปัญหาด้านการจัดการขยะ ปัญหาด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ครัวเรือน ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การบริโภคและอุปโภค ดินเสื่อมโทรม มลพิษทางน้ำ ความไม่ปลอดภัยของผลผลิตบนพื้นที่สูง ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ เป็นหน่วยงานสังกัดสํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงทำโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนา เพื่อความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยภูเขาบนพื้นที่สูงมีการกำจัดขยะที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยบทความนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการดำเนินโครงการการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงในพื้นที่หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงและหมู่บ้านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและส่งผลให้ชุมชนที่ดำเนินโครงการ (ชุมชนบ้านนามน) ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่องให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยระดับตําบล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Academic article)

References

Hightland Health Development Center. (2013). A study of participatory learning in Thai hill tribe community development. Lampang: Center for Highland Sanitation. (in Thai)

Hightland Health Development Center. (2014). A report on the state of health and environmental health in the hill tribe Community of North 2013. Lampang: Health Center of Etnic groups, Marginal People and Migrant worker Department of Health Ministry of Public Health. (in Thai)

Maliwan, F. (2014). Factors affecting public participation in solid waste management in Ban Sa subdistrict municipality, Chae Hom District, Lampang Province. (master’s thesis). Public Administration Graduate school Chiang Mai University, Chiang Mai University. (in Thai)

Sompong, K. (2012). Knowledge, attitude and behavior in household waste management of people in Khuanlang Municipality, Hat Yai District, Songkhla province. (master’s thesis), Faculty of Political Science, Sukhothai Thammathirat Open University. (in Thai)