ทุกข์-สุขของผู้สูงวัยที่ต้องพึ่งพาครอบครัว: การศึกษาเชิงคุณภาพในบริบทสังคมวัฒนธรรมภาคเหนือประเทศไทย

Main Article Content

ถวัลย์ เนียมทรัพย์
บุศรินทร์ ผัดวัง
ดารุณี จงอุดมการณ์

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายทุกข์-สุขของผู้สูงวัยที่ต้องพึ่งพาครอบครัวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุกข์-สุขของผู้สูงวัยตามบริบทสังคมวัฒนธรรม ด้วยวิธีวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาแบบเจาะจง ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพาครอบครัวและมีประสบการณ์ในการดูแลสมาชิกเจ็บป่วยเรื้อรังในครอบครัวจำนวน 27 คน ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย วิเคราะห์การเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต การสนทนากลุ่ม การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และบันทึกภาคสนาม ความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ทำการตรวจสอบแบบสามเส้า ยืนยันความเที่ยงตรงของข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล


          ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 1) ทุกข์-สุขของผู้สูงวัยที่ต้องพึ่งพาครอบครัว และ 2) ปัจจัยเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับทุกข์-สุขของผู้สูงวัยที่ต้องพึ่งพาครอบครัว  ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานต่อสหวิชาชีพในการออกแบบพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งการให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research articles)

References

Anderson, J. & Eppard, J. (1998). van Kaam's method revisted. Qualitative Health Research, 8(3), 399-403.

Annual Report (2016). Information and communication technology. Lampang: Lampang Luang Health Service Center.

Artsanthia, J. & Kampraw, P. (2014). Modality of care for the older adults in community. Journal of the Royal Thai Army Nurses, 15(3), 123-127. (in Thai)

Bureau of Mental Health development. Department of Mental Health. (2015). Guidelines for social and psychological care of the elderly to prevent mental health problems. 4th ed. Bangkok: Agricultural Cooperative Assembly of Thailand Limited.

Colaizzi, PF. (1978). Psychological research as the phenomenological views it. In R. S. Valle & M. King (Eds.), Existential-phenomenological alternatives for psychology. New York: Oxford Press.

Coopersmith, S. (1981). The antecedents of self-esteem. (2 nd ed). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists press.

Creswell, J.W. (2007). Qualitative inquiry & research design: choosing among five approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.

Churat, V., Sawangdee, Y.& Arunraksombat, S. (2012). Factors influencing the risk of mental health problems among Thai elderly. Thai Population Journal, 12(3), 87-109. (in Thai)

Gray, RS., Rukumnuaykit, P., Kittisuksathit, S.& Thongthai, V. (2008). Inner happiness among Thai elderly. The Journal of Cross-Cultural Gerontology, 23(3), 211-224.

Jennifer, J.D. (2016). Retiring the Generation Gap: How employees young and old can find common ground. Center for Creative Leadership. Global Human Resources, SC Johnson.

Jongudomkarn, D. et al. (2017). Perceptions of the Thai family well-Being: A qualitative study. Journal of Nursing Science & Health, 40(1), 14-27. (in Thai)

Jumpaklai, A., Tangcholtip, K. & Pluemchalern, S. (2018). Well-being in Thailand: Dream or reality? Nakhonpathom: Institute for Population and Social Research, Mahidol University.

National Statistical Office. (2014). The 2014 survey of the older persons in Thailand. Ministry of Information and Communication Technology. Social Statistics Bureau. Bangkok: Text and Journal Publication.

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 9th ed. Lippincott, Williams & Wilkins, Philadelphia.

Praditsathaporn, C., Janthanasote, P., Amnartsatsue, K. & Sansern, R. (2012). Way of Buddhist life insight from Thai older adults: Mental well-being. Journal of Public Health Nursing, 26 (3), 69-79 (in Thai)

Seaman, Megan M., (2015).Caring for the caregiver: exploration of sibling connection and social support in relationships of adult siblings caring for aging parents with dementia. (phD thesis). Philosophy the Faculty of the Graduate School at the University of North Carolina at Greensboro.

Wongwijan, N. & Sontirat, S. (2013). Attitude toward aging, self-care, aocial akills and well-being of the elderly in Amphoe Kabin Buri’s the elderly club, Prachin Buri Province. Journal of Social Sciences and Humanities, 39(2), 66-79. (in Thai)

Wongsaree, C. & Chaleoykitt, S. (2019). Nursing care for the older adult with depression: Family-centered Care. Royal Thai Army Medical Journal, 72(1), 69-77 (in Thai)