เผยแพร่แล้ว: 2023-06-30

บทบรรณาธิการ

ขวัญตา บุญวาศ

ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ทางสุขภาพ ของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงในบริบทชุมชนเมืองภาคใต้

กมลชนก ทองเอียด, พิไลพร สุขเจริญ , สดากาญจน์ เอี่ยมจันทร์ประทีป , จิดาภา พลรักษ์

92-101

การส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ ด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น : กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา

ธานี กล่อมใจ , กนกวรรณ เอี่ยมชัย , สมศรี สัจจะสกุลรัตน์ , ชลธิมา ปิ่นสกุล

102-111

การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะก่อนการตรวจรักษา งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

เพ็ญจันทร์ โฮมหงษ์ , พุทธวร พิลาฤทธิ์ , ศิริวรรณ สิงหศิริ , กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์

112-122

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

อติญาณ์ ศรเกษตริน, ทิพวัลย์ พราหมณ์น้อย, ผุสดี สระทอง , พิชญ์สินี มงคลศิริ

173-183

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน

กัลปังหา โชสิวสกุล, เพียงใจ ศรียอด , วรางคณา ตาปสนันท์ , นิตยา เศรษฐวรานนท์

184-194