ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง

Main Article Content

อติญาณ์ ศรเกษตริน
ทิพวัลย์ พราหมณ์น้อย
ผุสดี สระทอง
พิชญ์สินี มงคลศิริ

บทคัดย่อ

บทนำ: โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุสำคัญนำมาสู่ภาวะทุพพลภาพและเสียชีวิต การวิจัยนี้เสนอแนวคิดทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนในการพัฒนาสมรรถนะของ อสม. ซึ่งเป็นผู้นำด้านสุขภาพในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการพัฒนาความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 112 ราย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 56 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลอง ดำเนินการวิจัยโดยใช้โปรแกรมการพัฒนาความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง กิจกรรมกลุ่มบอกเล่าประสบการณ์และสะท้อนคิด สร้างทัศนคติที่ดี และครั้งที่ 2 เป็นกิจกรรมเพิ่มความสามารถในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา Paired T test และ Independent-T test


ผลการวิจัย: ค่าเฉลี่ยความรู้และทัศนคติในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครประจำหมู่บ้านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


สรุปผล: โปรแกรมการพัฒนาความรู้และทัศนคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สามารถส่งเสริมศักยภาพของ อสม. ในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาสู่สุขภาวะที่ดี 


ข้อเสนอแนะ: หน่วยบริการสุขภาพควรนำโปรแกรมการพัฒนาความรู้และทัศนคติของ อสม. เพื่อการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Guzik A, Bushnell C. Stroke epidemiology and risk factor management. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology 2017;23(1):15-39.

Feigin VL, Brainin M, Norrving B, Martins S, Sacco RL, Hacke W, et al. World Stroke Organization (WSO): Global Stroke Fact Sheet 2022. International Journal of Stroke 2022;17(1):18–29.

Division of Non Communicable Diseases. Mortality and morbidity statistics of non-communicable diseases (NCD). [Internet]. 2022 [cited 2022 Dec 1]. Available from: http://www.thaincd.com/ 2016/mission/documents-detail.php?id=14480&tid=32&gid=1-020. (in Thai).

Phetchaburi Provincial Health Office. Non-Communicable Diseases (NCD) [Internet]. 2022 [cited 2022 Oct 15]. Available from https://pbi.hdc.moph.go.th/hdc/main/index.php.

Division of Non Communicable Diseases. National Non-Communicable Disease Prevention and Control Strategic Plan 5 Year (2017-2021). Nonthaburi: Emotion Art company; 2558. (in Thai)

Jarupisitpaiboon C, Premmasawat N, Pesungnoen A, Rungnoei N, Dankul P. Guidelines for Potential Development of Village Health Volunteers to Prevent Stroke in a Risk Group. Nursing Journal of the Ministry of Public Health 2020;30(3): 74-89. (in Thai)

Yanti N, Sirirat C. Factors Associated with Behaviors of Stroke Prevention among Village Health Volunteers, in a Sub-District, Sam Chuk District, Suphanburi Province. Journal of Safety and Health 2018;11(2): 23-32. (in Thai)

Sithisart W, Tetjativaddhana P, Kitreerautiwong. Factors related to the performance of village health volunteers in non-communicable disease control. Journal of Health Science Research 2015; 9(1): 25-31 (in Thai)

Tachapun C, Rattanapunya S, Jaitai S. Effect of Empowerment Program of the Village Health Volunteers to Implementation of Community Health Education in Papai Municipality, Sansai District, Chiang Mai Province [thesis]. Chiang Mai: Chiang Mai Rajabhat University; 2018. (in Thai).

Nutchanart N, Petcharak S, Chaovalit S. Competencies Development of the Village Health Volunteers of Suphanburi Province. Journal of MCU Peace studies 2018;6(2): 768-79. (in Thai)

Khuanloy P, Piyabunditkul L. Effectiveness of Village Health Volunteer’s Competency Development Program for Stroke Prevention Among Hypertensive Patients in Sa Pradu Subdistrict Wichian Buri District Phetchabun Province. Romphruek Journal 2021;39(3): 101-25. (in Thai)

Chiangpiew N, Boonchieng W, Aungwattana S. Effects of Participatory Learning Regarding Stroke Prevention on Knowledge and Self-efficacy among Village Health Volunteers. Nursing Journal 2018;45(1):87-99. (in Thai)

Phinyo P, Phinyo K, Janhauna S, Aphiphatkan W, Sayawat T, Akkarsetsakull A. The Effectiveness of Self-Efficacy Enhancement Program on Knowledge, Attitudes and Behaviors of the Village Health Volunteers Providing the Long Term Care for the Elders, Khon Kaen province. Songkllanagarind Journal of Nursing 2017;37(3): 109-120 (in Thai)

Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W. H. Freeman; 1997.

Polit DF, Beck CT. Nursing research: generating and assessing evidence for nursing practice. 10th. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins; 2017.

Kraikaew S, Suwanual P, Sopa S, Phrakhruthirathamphimo. The Role of The Village Health Volunteers of Promoting Public Health Khun Thale Sub-District Mueang District Suratthani Province. Journal of MCU Nakhondhat 2020; 7(12): 69-81.

Thipsungwan K, Sribenchamas N, Lamluk P. Effects of the Development Competency Program of Volunteer for Taking Care of the Elderly in Community. Humanities and Social Sciences Journal of Graduate School, Pibulsongkram Rajabhat University 2018; 12(1): 275-91. (in Thai)

Kim K, Choi JS, Choi E, Nieman CL, Joo JH, Lin FR, et al. Effects of community-based health worker interventions to improve chronic disease management and care among vulnerable populations: A systematic review. American journal of public health 2016;106(4):3-28.

Inpant S, Sorndee S, Khongruangrat Y, Wangmun W, Juntarasuk C, Hemchanan N, et al. Empowerment Program to Develop Competency on Knowledge and Performance in Community of Village Health Volunteers (VHVs). Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin 2020; 10(1):43-53.