ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคลินิกเบาหวาน

ผู้แต่ง

  • กัลปังหา โชสิวสกุล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
  • เพียงใจ ศรียอด โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทย์ยานทน์
  • วรางคณา ตาปสนันท์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทย์ยานนท์
  • นิตยา เศรษฐวรานนท์ โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทย์ยานนท์

คำสำคัญ:

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์, แผลที่เท้า , ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2

บทคัดย่อ

บทนำ:  การเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้เป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อนำไปสู่การสูญเสียเท้า และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติ  

วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ในคลินิกเบาหวาน

ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงสำรวจแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยเบาหวาน อายุระหว่าง 40-70 ปี ที่มีระดับ HbA1C ตั้งแต่ 8% ที่มารับบริการที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 350 คน เลือกด้วยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2)พฤติกรรมการดูแลเท้า และ3)ประเมินเท้าจากแบบประเมินด้วยการดูเท้า คลำชีพจร และทดสอบความรู้สึกที่เท้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดแผลที่เท้าทดสอบด้วยสถิติไคสแคว์

ผลการวิจัย การเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ มีความสัมพันธ์กับปัจัยดังต่อไปนี้ การสูญเสียความรู้สึกที่เท้า เท้ามีหนังหนาแข็ง และส้นเท้าแตก (p<0.01)  รองลงมาคือดัชนีมวลกาย การสูบบุหรี่ การไหลเวียนที่เท้าลดลง ลักษณะเท้าผิดรูป และพฤติกรรมการดูแลเท้า (p<0.5) 

สรุป การเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานมีความสัมพันธ์กับหลายปัจจัย การป้องกันก่อนการเกิดแผลที่เท้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยลดปัญหาการถูกตัดเท้า ทั้งนี้ผู้ป่วยเบาหวานควรมีส่วนร่วมดูแลเท้าของตนเอง

ข้อเสนอแนะ  ทีมสหสาขาวิชาชีพที่รับผิดชอบคลินิกเบาหวาน ควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงการเกิดแผลที่เท้าเท้า ตลอดจนการให้คำชี้แนะด้านสุขอนามัยการดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยง

Downloads

Download data is not yet available.

References

International Diabetes Federation. IDF DIABETES ATLAS Ninth edition 2021. [internet]. 2021 [cited 2023 March 11];1-141. Available from: https://diabetesatlas.org/idfawp/resource-files/2021/07/IDF_Atlas_10th_Edition_2021.pdf.

Ratsarn C. Current situation and cooperation to reform diabetes care in Thailand. [Internet]. 2021 [cited 2023 March 11];1-20. Available from:https://www.novonordisk.com/content/dam/Denmark/HQ/sustainable business/performance-on-tbl/more-about-how-we-work/Creating%20shared%20value/PDF/Thailand%20Blueprint%20for%20Change_2017_TH.pdf

Farmaki P, Damaskos C, Garmpis N, Garmpi A, Savvanis S, Diamantis E. Complications of the Type 2 Diabetes Mellitus. Curr Cardiol Rev. [Internet]. 2020 [cited 2023 March 11];249-251. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7903505/

Anthanon P. Foot Complications in Diabetic Patients.CIM Journal.1-5 [Internet]. 2018 July [cited 2023 Aug 11] . Available from: https://cimjournal.com/confer-update/foot-diabetic/

Habibu RA, Uloko AE, Gezawa ID, Ramalan MA, Muhammad FY, Abubakar UI, et al. Health-related quality of life of persons with diabetic foot ulcers in a cosmopolitan city in northwestern Nigeria. Annals of African medicine. [Internet]. 2020 [cited 2023 May 20];1-15. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9671181/

Lin C, Liu J, Sun H. Risk factors for lower extremity amputation in patients with diabetic foot ulcers: A meta-analysis. PLoS One. [Internet]. 2020 [cited 2013 May 20];1-15. Available from:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32936828/

Samrannet , W., Thamduangsri, P., & Chansri, P. The Nurse’s Role in Preventing Diabetic Foot Ulcers. Journal of Nursing, Siam University. 2020;21(40):71-82. (in Thai).

Thiratarapong W, Srisawasdi G. Epidemiology and Direct Costs of Diabetes Related Lower Extremity Amputations at Siriraj hospital. ASEAN J Rehabil Med.2008;18(22):65-69. (in Thai).

Khatichop N. Factors Influencing Daily Foot Behaviors Among Diabetic Persons with Peripheral Neuropathy Comminity. [Thesis for Master of Nursing Science] Chiang Mai: Chiang Mai University; 2017.(in Thai).

Chaisuwan W, Suthitham N, Hmuntha S, et alPrevalence of Diabetic Foot Ulcers and Related Factors in Diabetes Patients at Out-Patient Department Somdech Phra Pinklao Hospital. Royal Thai Navy Medical Journal 2016;41(1):1-15. (in Thai).

Phra Samut Chedi Sawatyanon Hospital. Register of diabetic patients who underwent finger and leg amputations in a diabetes clinic.(2016-2019) 1-30. (in Thai).

Wang A, Lv G, Cheng X, Ma X, Wang W, Gui J, et al. Guidelines on multidisciplinary approaches for the prevention and management of diabetic foot disease (2020 edition). Burns Trauma. [Internet]. 2020 Sep [cited 2023 Aug 81-52]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7336185/pdf/tkaa017.pdf

Charles Zaiontz . Effect Size for Chi-square Test. [Internet].2023 Sep [cited 2023 May 15];1-10. Available from: https://real-statistics.com/chi-square-and-f-distributions/effect-size-chi-square.

Schaper NC, van Netten JJ, Apelqvist J, Bus SA, Fitridge R, Game F, Monteiro-Soares M, Senneville E; IWGDF Editorial Board. Practical guidelines on the prevention and management of diabetes-related foot disease (IWGDF 2023 update).[Internet]. 2023 May [cited 2023 Aug 8] Available from: https://iwgdfguidelines.org/wp-content/uploads/2023/07/IWGDF-Guidelines-2023.pdf

Khamchata L ,Dumrongpakapakorn P, Theeranut A. Metabolic Syndrome: Dangerous signs required management. Srinagarind Med J 2018; 33(4): 386-95. (in Thai).

Bedilu D, Woldemichael K, Nemera G. Prevalence and Factors Influencing Diabetic Foot Ulcer among Diabetic Patients Attending Arbaminch Hospital, South Ethiopia. J Diabetes Metab. [Internet]. 2018 [cited 2023 May 15]1-7. Available from: https://www.iomcworld.com/open-access/prevalence-and-factors-influencing-diabetic-foot-ulcer-among-diabetic-patients-2155-6156.1000322.pdf

Liu M, Zhang W, Yan Z, Yuan X. Smoking increases the risk of diabetic foot amputation: A meta-analysis. Exp Ther Med. [Internet]. 2018 [cited 2023 May 15] 1680-1685. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5774386/

Choeisuwan V ,Puruttham N , Mwanta S. Prevalence of Diabetic Foot Ulcers and Related Factors in Diabetes Patients at Out-Patient Department, Somdech Phra Pinklao Hospital. Royal Thai Navy Medical Journal 2016;43 (1):1-16.(in Thai).

Goodall RJ, Ellauzi J, Tan MKH, Onida S, Davies AH, Shalhoub J. A Systematic Review of the Impact of Foot Care Education on Self Efficacy and Self Care in Patients With Diabetes. Eur J Vasc Endovasc Surg. Internet]. 2020 [cited 2023 May 15];282-292. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32660807/

Raja JM, Maturana MA, Kayali S, Khouzam A, Efeovbokhan N. Diabetic foot ulcer: A comprehensive review of pathophysiology and management modalities. World J Clin Cases. 2023 Mar 16;11(8):1684-1693. [Internet]. 23 Mar [cited 2023 Aug 10 ].Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10037283/

Nongmaithem M, Bawa AP, Pithwa AK, Bhatia SK, Singh G, Gooptu S. A study of risk factors and foot care behavior among diabetics. J Family Med Prim Care. [Internet]. 2016 Sep [cited 2023 May 15] 399–403.Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27843849/

Sloan, G., Selvarajah, D. & Tesfaye, S. Pathogenesis, diagnosis and clinical management of diabetic sensorimotor peripheral neuropathy. Nat Rev Endocrinol. [Internet]. 2021 Jul [cited 2023 May 15] 400–420. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27843849/

Zhong A, Li G, Wang D, Sun Y, Zou X, Li B. The risks and external effects of diabetic foot ulcer on diabetic patients: A hospital-based survey in Wuhan area, China. Wound Repair Regen. [Internet]. 2017 Sep; [cited 2023 May 17]; 858-863. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27843849/

Moungkum S , Srisopa P,Kunsongkeit W, Ponpinij P, et al. Factors Influencing Microvascular Complications among Persons with Type 2 Diabetes. The Journal of Faculty of Nursing Burapha University 2020;28(2)74-84. (in Thai).

Tang UH, Zügner R, Lisovskaja V, Karlsson J, Hagberg K, Tranberg R. Foot deformities, function in the lower extremities, and plantar pressure in patients with diabetes at high risk to develop foot ulcers. Diabet Foot Ankle. [Internet]1-16. 2015 [cited 2023 May 20];1-16 Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26087865/

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-08-28