ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

Main Article Content

เกศราภรณ์ อุดกันทา
เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล

บทคัดย่อ

บทนำ: การมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยของผู้ป่วย เป็นการลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วยขณะอยู่ในโรงพยาบาล


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาการรับรู้ของพยาบาลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย และศึกษาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพยาบาลเกี่ยวกับการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัย


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์เชิงทำนาย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่จำนวน 142 คน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวน 50 คน รวม 192 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประสบการณ์การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยตามการรับรู้ของพยาบาล แบบสอบถามความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการดูแลที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยมีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.96, 0.96, 0.94 และ 0.95 ตามลำดับ วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยายและสถิติถดถอย


ผลการวิจัย: การรับรู้ของพยาบาลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.77 และปัจจัยทำนาย ได้แก่ ความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพยาบาลในการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง สามารถร่วมกันอธิบายความผันแปรของการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยได้ร้อยละ 25.90 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 แต่มีเพียงทัศนคติของพยาบาลในการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเท่านั้นที่สามารถทำนายการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยในการสร้างความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ .509


สรุปผล: ทัศนคติด้านบวกของพยาบาลในการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางช่วยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัย


ข้อเสนอแนะ: นำข้อมูลให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมทัศนคติของพยาบาลในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยขณะนอนโรงพยาบาล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Supachutikul A. HA update 2016. Nonthaburi: The healthcare accreditation institute; 2016. (in Thai).

Vincent C. Patient safety. London: BMJ Book; 2010.

Thiangchanya P, Peeravud J, Thanapattaraporn M, Ramkeaw K. Nurses’ role in enhancing patient engagement in safety. Songklanagarind Journal of Nursing 2016;36(3):247-60. (in Thai).

Kao H-F S, Hung C-C, Lee B-O, Tsai S-L, O Moreno. Patient participation in healthcare activities: Nurses' and patients' perspectives in Taiwan. Nursing Health Sciences 2021;24:44-53.

Hwang, Kim, Chin. Patient participation in patient safety and its relationships with nurses’ patient-centered care competency, teamwork, and safety climate. Asian Nursing Research 2019;13:130-6.

Yubonpunt P. The participation of the patient to create safety in health services. Academic Services Journal 2016;27(3):127-38. (in Thai).

Davis RE, Sevdalis N, Jacklin R, Vincent CA. Patient participation in patient safety: what factors influence patient participation and engagement?. Journal compilation 2007;10: 259-67.

Klieman S. Human centered nursing: the foundation of quality care. Portland: Scitech Book News; 2008.

Tabachnick BG, Fidell LS. Using multivariate statistics. 5th ed. New york: Allyn and Bacon; 2007.

Polit D, Hungler B. Nursing research: Principle and method. 6th ed. Philadelphia: Lippincott; 1999.

Esslin PE. Psychometric evaluation of the knowledge, skills, and attitudes – part I: patient-centered care scale (KSAI-PCCS): a pilot study. [doctoral’s thesis]. The University of Hawai’i at MaNOA; 2016.

Kannasoot P.Statistics for behavioral science research. 3rd ed. Bangkok: Chulalongkorn University;2000. (in Thai).

The Healthcare Accreditation Institute (Public Organization). Patients safety goals: SIMPLE Thailand 2018. Nonthaburi: The Healthcare Accreditation Institute;2018. (in Thai).

The Joint Commission. Speak up [Internet]. 2016 [Cited 2022 Jan 21]. Available from: http://www.jointcommission.org/assets/1/6/speakup.pdf

Thailand Nursing and Midwifery Council. Nursing standard. Thailand Nursing and Midwifery Council;2019.P.30-6.

Jain V. 3D Model of attitude. International of Advanced Research in Management and Social Sciences 2014;3(3):1-12.

Tobiano G, Bucknall T, Marshall A, Guinane J, Chaboyer W. Patients' perceptions of participation in nursing care on medical wards. Scandinavian Journal of Caring Sciences 2016; 30(2).