เผยแพร่แล้ว: 2023-03-17

บทบรรณาธิการ

journal manager group bcnbangkok

ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ ในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด 19

พัชราภา ถนอมสมบัติ, ประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ , มาสริน ศุกลปักษ์ , จักรกฤษณ์ พลราชม

1-10

บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยจิตเภทที่รับการรักษาด้วยไฟฟ้าโดยใช้ยาระงับความรู้สึก

จารุวรรณ ก้านศรี, สว่างจิตต์ วสุวัต, ชุติมา มาลัย , ศศิวิมล บูรณะเรข

11-22

ปัจจัยทำนายการตัดสินใจรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของประชาชน ในเขตสุขภาพที่ 5

กมลพร แพทย์ชีพ , กันตภณ เชื้อฮ้อ, ปริญญาภรณ์ ธนะบุญปวง , นงนุช วงศ์สว่าง

23-33

การพัฒนาแบบประเมินภาวะสุขภาพสำหรับผู้ช่วยพยาบาล

ทินกร บัวชู, ทิฏฐิ ศรีวิสัย , เสน่ห์ ขุนแก้ว , ยุวดี แตรประสิทธิ์ , ณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์ , สุวารี โพธิ์ศรี

34-45

ผลของโปรแกรมดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดตรัง

พีรวิชญ์ สุวรรณเวลา , สายฝน เอกวรางกูร , นัยนา หนูนิล

68-77

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลในการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19

สุกฤตา ตะการีย์ , อรทิพา ส่องศิริ , สุสารี ประคินกิจ , รัตนาภรณ์ นิวาศานนท์ , พาจนา ดวงจันทร์

89-99

สุขภาพจิตและการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด-19 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

เสาวลักษณ์ ศรีโพธิ์ , สุพัตรา จันทร์สุวรรณ , ปวิดา โพธิ์ทอง , สุนทรี ขะชาตย์ , อุษณียาภรณ์ จันทร

100-110

ประสบการณ์การใช้เครื่องพยุงชีพที่บ้านในผู้ป่วยระยะท้าย: การวิจัยเชิงคุณภาพ

รติมา องอาจอิทธิชัย , เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์, พิมพวัลย์ บุญมงคล

122-133

วิจัยผสานวิธี: ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในยุคการระบาดของโควิด-19

อรอุมา แก้วเกิด, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, เนตรฤทัย ภูนากลม , นาฎนภา อารยะศิลปธร , รัตติยา ทองอ่อน

159-169

การพัฒนาองค์กรพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

รัชนีบูลย์ เงินวิลัย , ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ , เบญจมาส ทัศนะสุภาพ , นพรัตน์ ละครเขต

182-192

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติบทบาทโค้ช การคิดอย่างเป็นระบบเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านสุขภาพ

มกราพันธุ์ จูฑะรสก , วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ , แสงดาว จันทร์ดา, อัจฉรา ชนะบุญ , กาญจนา ดาวประเสริฐ , อณิษฐา จูฑะรสก, รุ่งอรุณ กระมุทกาญจน์

193-205