การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะเสี่ยงในชุมชนชนบท ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

Main Article Content

อรวรรณ อยู่สุวรรณ
นภาเพ็ญ จันทขัมมา
มุกดา หนุ่ยศรี

บทคัดย่อ

บทนำ: ผู้ป่วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์และปัญหาในการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยง 2) พัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยง 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบ ฯ


ระเบียบวิธีวิจัย: เป็นการวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาสถานการณ์ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ ฯ ระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบฯ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรม แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติผลการวิจัย: 1) การศึกษาสถานการณ์และปัญหาในการป้องกันโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยง พบว่าไม่มีการจัดกิจกรรม บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ชัดเจน บันทึกข้อมูลไม่เชื่อมโยง ไม่มีแนวปฏิบัติและคู่มือ ขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน 2) รูปแบบ ฯ ที่พัฒนามีการจัดทำแผน หน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน ข้อมูลครอบคลุม กำหนดแนวปฏิบัติทางคลินิก คู่มือ แนวทางการเยี่ยมบ้าน เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วม 3) ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมสุขภาพหลังใช้รูปแบบฯ ดีกว่าก่อนใช้รูปแบบฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


 สรุปผลการวิจัย: การมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ป่วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ และเครือข่ายชุมชน สามารถป้อง กันการเกิดโรคไตเรื้อรังได้


ข้อเสนอแนะ: สามารถใช้รูปแบบ ฯ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการป้องกันโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่มีภาวะเสี่ยงในชุมชนชนบทได้              

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization (WHO). A global brief on hypertension silent killer, global public health crisis [Internet]. 2013 [cited 2021 January 9]. Available from: http://www.who.int/cardiovascular_diseases/publications/global_brief_hypertension.

Kanjanapibulwong A, Khamwangsanga P, Kaewtha S. NCD situation report 2019, diabetes, hypertension and related risk factors. Bangkok: Publishers Graphic and Design Fonts; 2020. (in Thai).

The Nephrology Society of Thailand. Clinical practice recommendation for the evaluation and management of chronic kidney disease in adult [Internet]. 2015 [cited 2021 January 9]. Available from: http://www.nephrothai.org/ images/10-11- 2016/Final/CKD.

Bureau of Non Communicable Disease, Ministry of Public Health. Annual report 2017 [Internet]. 2012 [cited 2021 January 9]. Available from: http://thaincd.com/2016/media-detail.php?id=12986&gid=1-015-008.

Thanakijjaru P, Bunnag S, Pichaiwong W. Thailand medical services profile 2011- 2014 [Internet]. 2014 [cited 2021 January 10]. Available from: https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/report/report8.pdf.

Ingsathit A, Thakkinstian A, Chaiprasert A, Sangthawan P, Gojaseni P, Kiattisunthorn K; the Thai-SEEK Group. Prevalence and risk factors of chronic kidney disease in the Thai adult population: Thai SEEK study. Nephrol Dial Transplant 2010;25: 1567-75.

Thanakitjaru P, Bunnag S, Pichaiwong W. Thailand medical services profile 2011 – 2014. Nonthaburi: Department of Medical Services, Ministry of Public Health; 2014.

Thammathatchaaree J. World kidney day 65 [Internet]. 2022 [cited 2022 March 12]. Available from: https://www.hfocus.org/content/2022/03/24680.

Health Data Center Ministry of Public Health, Suphanburi. Information to meet the Kidney Branch Service Plan [Internet]. 2021 [cited 2021 April 10]. Available from: https://spb.hdc.moph.go.th/hdc/reports/page.php?cat_id=e71a73a 77b1474e63b71bccf727009ce (in Thai).

Wagner, EH, Austin, BT, Davis, C, Hondmarsh M, Schaefer J, Bonomi A. Improving chronic illness care: Translating evidence into action. [Internet]. 2021 [cited 2021 April 10]. Available from: http://content.healthaffairs.org/content/20/6/64.long.

Khuanphet P, Kawila R, Chaimuang A. Development of health service model for delaying kidney degeneration in chronic disease patients, health service networks of Mae Lao district, Chiang Rai province. Thai Journal of Nursing and Midwifery Practice. 2020;7(1):57-74. (in Thai).

Wajamun J, Chomnirat W. The development of guideline for caring patients With diabetic nephropathy at secondary care, Nakhonratchasima province. Journal of Nursing and Health Care 2019;1:175-84. (in Thai).