แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี: วิจัยแบบผสมผสาน

Main Article Content

ปาณิสรา ส่งวัฒนายุทธ
สรัลรัตน์ พลอินทร์
ชนาภา สมใจ

บทคัดย่อ

บทนำ: อัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสัญลักษณ์ในการเป็นตัวตนของพยาบาลเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในวิชาชีพพยาบาล


วัตถุประสงค์การวิจัย: 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิต


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นวิจัยผสมผสานแบบขั้นตอนเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 363 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย: พบว่า


1. คะแนนเฉลี่ยอัตลักษณ์ของบัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับมาก (M= 4.29, SD= 0.40) ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน และบัณฑิตเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตโดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน ปัจจัยได้แก่ เจตคติต่อวิชาชีพพยาบาล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ รูปแบบการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมในการเรียน มีความสัมพันธ์กับอัตลักษณ์ของบัณฑิต (r= .663, .654, .572 และ .371 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


2. แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตควรมี 1) กำหนดนโยบายวางบันไดบูรณาการรายชั้นปีและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) จัดการเรียนการสอนตามยุคสมัยของนักศึกษาสู่ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 3) จัดกิจกรรมวิทยาลัยคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างความภาคภูมิใจต่อวิชาชีพ 4) ส่งเสริมครูต้นแบบ 5) จัดวัฒนธรรมองค์กรสร้างความสุข และการจัดการความรู้


สรุปผล: ผลการวิจัยนำไปพัฒนาแนวทางในการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล


ข้อเสนอแนะ: ควรมีการพัฒนาอัตลักษณ์ของบัณฑิตพยาบาล โดยมีการส่งเสริมเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับรุ่นพี่รุ่นน้อง  และการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เรียนรู้ในชุมชนและสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพสู่ชุมชนที่แท้จริง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Pornrungroj C. Student identity school identity. Bangkok: Sino Publishing Ann Packaging; 2014. (in Thai)

Ponharn N, Intharakasem S, Sinthusir P. An assessment of graduate according to identity of Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Phanom. Journal of Education Research, Faculty of Education, Srinakhonrinwirot University 2014;8(2):104-112. (in Thai)

Thongsom P, Janpet A, Siriporn L, Hanbenjapong C. Graduated identity development process of colleges under Praboromaratchanok Institute Jurisdiction, Ministry of Public Health. Journal of Health Science 2020;29(3):547-560. (in Thai)

Khomtanet S, Saedkong P, Prombooth R, Tupsai T, Thitiyanviroj B, Butudom A, Klungklang, RA. Quality evaluation of the graduates, Boromarajonani College of Nursing, Khon Kaen. Journal of Curriculum and Instruction, Sakon Nakhon Rajabhat University 2020;12(34):133-144. (in Thai)

Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi province. Manual of nursing students of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi province. Phetchaburi province;2021. (in Thai).

Songwatthanayuth P, Kitsawat S, Sirichot K, Boonlua S. Factors related the characteristics of graduates framework for higher education among nursing students in Prachomklao college of nursing, Phetchaburi province. Journal of Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi Province 2018;1(1):57-69.

Wanichbancha K. Statistical analysis: Statistics for administration and research. 16th ed. Bangkok: Printing House of Chulalongkorn University; 2016. (in Thai)

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. 2nd ed. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates;1988.

Graneheim UH, Lundman B. Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 2004;24(2): 105-112.

Khonhkhoontot P, Jarupisitpaiboon C, Gaewgoontol N, Pramasawat N, Pha-Ngam M. Opinions of stakeholders on the qualities and identities of novice nurses graduated from Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima in the academic year 2018. Journal of Health Science 2020;29(6):1086-1094. (in Thai)

Sitisart W, Teankhow S. Quality and identity of nursing graduates from Boromarajonani College of Nursing Buddhachinaraj. Journal of Nursing, Siam University 2017;18(34):49-61. (in Thai)

Ploysuwan C, Pidej K, Posr S, Puengching T. Factors affecting to learning achievement motivation of nursing students, Faculty of Nursing, Huachiew Chalermprakiet University. Journal of Nursing and Health Education 2020;13(1):97-113. (in Thai)

Silva TA, Freitas GF. Primary socialization in the process of professional choice and identity of nurses: A Dubarian approach. Rev Bras Enferm 2021;74(2):e20200293.

Nawsuwan K, Wisalaporn S, Sattayarak WS. Strategies to develop the nursing students’identity in nursing colleges, Ministry of public health. Hatyai Journal 2015;13(2):117-132. (in Thai)

Lertlum L, Tanasansutee C, Panawatthanapisuit S, Bumrungsri C. Development of a simulation-based learning model. The Southern College Network Journal of Nursing of Public Health 2019;6(Special):43-57. (in Thai)

Zakari NM, Hamadi HN, Audi GR, Hamadi W. Impact of simulation on nursing student’s competency: A perspective qualitative study in Saudi Arabia.International Journal of Nursing Education 2017;2(9):75-80.

Leaudnakrob N. The development of blended learning model by transformative learning to enhance critical thinking ability of nursing student [doctoral’s thesis]. Pitsanulok: Naresuan University;2017. (in Thai)

Santwanpas N, Wanngamwiset S, Pratanvorapanya W, Kooariyakul A. The driving model of a moral college: A case study of Boromarajonani college of nursing, Nonthaburi. JOPN 2020;12(1):197-209. (in Thai)

Sawaain R, Wilairat W, Maruekhi S, Rukwong M, Buaparot W. Building inspiration from the master teacher for self – development of professional teachers in the three southern border provinces. Faculty of Humanities and Social Sciences. Yala Rajabhat University;2019. (in Thai)

Kuarriyakul A, Yottawee V, Intichol N, Noltong W, Inpanoa W. Attitude toward the nursing profession of nursing students of Boromarajonani College of Nursing, Uttaradit. Journal of Health Science Research 2012;6(1):18-26. (in Thai)

Pheetarakorn P. Development of an integrated learning instructional model by using knowledge management process for community development of nursing student in nursing colleges under the Praboromarajchanok institute [doctoral’s thesis]. Nakhon Pathom: Silpakorn University;2015. (in Thai)