ผลของโปรแกรมการใช้แอพพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการบริโภค และการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน

Main Article Content

ศุภลักษณ์ ศรีธัญญา
ประไพ กิตติบุญถวัลย์
ญาณินี โดดสกุล

บทคัดย่อ

บทนำ: ภาวะน้ำหนักเกินในเด็ก เป็นความท้าทายในการจัดการสุขภาพระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็ก ครอบครัวและสังคมในทุกมิติทั้งด้านร่างกาย ด้านจิตใจและอารมณ์ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการใช้แอพพลิเคชันไลน์ต่อพฤติกรรมการบริโภคและการทำกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนตอนปลายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน


ระเบียบวิธีวิจัย: การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม วัดก่อนและหลังทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ เด็กวัยเรียนตอนปลายอายุ 10 - 12 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ที่กำลังศึกษาในโรงเรียน จังหวัดสระบุรี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ และสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเข้ากลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 35 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ และกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้เป็นโปรแกรมการใช้แอพพลิเคชันไลน์ แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการทำกิจกรรมทางกาย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติทดสอบที


ผลการวิจัย: กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการทำกิจกรรมทางกายสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p < .01) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(p < .01)


สรุปผล: พยาบาลสามารถนำโปรแกรมการใช้แอพพลิเคชันไลน์ไปใช้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกินมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการทำกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมต่อไป


ข้อเสนอแนะ: ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาเพื่อติดตามความคงอยู่ของพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการทำกิจกรรมทางกายของเด็ก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

World Health Organization. Obesity and overweight [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 8]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight

Duangdao P, Loysongkroh J. Guidelines for preventing obesity in schoolchildren. 1st ed. Bangkok: WVO Officer of Printing mill; 2015. (in Thai).

Munsraket R. Health promotion of school-age children with obesity to reduce risks of diabetes in school. J Regional Health Promotion Center 9 2020;14(35):437-49. (in Thai).

Ministry of Public Health. Promotion & Prevention Excellence [Internet]. 2022 [cited 2022 Jun 5]. Available from: http://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/slender14/index2022

Hockenberry MJ, Wilson D. Wong’s nursing Care of infants and children. 11th ed. Canada: Deborah L Vogal; 2019.

World Health Organization. Overweight in school-age children and adolescents [Internet]. 2022 [cited 2022 Jul 15]. Available https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/overweight-in-school-age-children-and-adolescents

Amornsriwatanakul A, Nakornkhet K, Katewongsa P, Choosakul C, Kaewmanee T, Konharn K, et al. Results from Thailand’s 2016 report card on physical activity for children and youth. Journal of Physical Activity and Health 2016; 13(2): S291-98. (in Thai).

Akapat S. Relationships of individual family and community factors to obesity in school-age children education service area2 Chonburi Province [Thesis Master of Nursing Science]. Chonburi: Burapha University; 2016. (in Thai).

Noin K. Overweight and obesity among Thai school-aged children and adolescents. Journal of The Royal Thai Army Nurses 2017; 18(1): 1-8. (in Thai).

Tuntiakara S, Thongbai W, Takviriyanun N. The effectiveness of obesity prevention program on eating and physical activity behaviors among overweight school aged children. Journal of Boromarajonani College of Nursing Bangkok 2015; 31(3): 47-61. (in Thai).

Saeloo J, Wiriyasiriku N. The relationship between health literacy and obesity prevention behaviors of school age children with overweight and obesity in schools under primary educational service area office mueang district Nakhonsithammarat province. Journal of MCU Nakhondhat 2020;7(11):1-15. (in Thai).

Duangchan P, Piasai P. redicting obesity prevention behavior: Efficacy of the extended theory of Planned Behavior. Journal of Behavioral Science 2017; 23(1): 123-46. (in Thai).

Icek Ajzen. Theory of Planed Behavior [Internet]. 2022 [cited 2022 May 8]. Available from: http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2017/12/Azjen.pdf

Orathai P, Phumonsakul S. Power analysis and sample size estimation using G*Power program. 1st ed. Bangkok: Pimde; 2013. (in Thai).

Srisatidnarakul B. The methodology in nursing research. 5th ed. Bangkok: And I Inter Media; 2010. (in Thai).

Srithanya S, Thongbai W, Kummabutr J. The effects of a planned behavior program on the eating and physical activity behavior of overweight late primary school-aged children. Journal of Nursing Science Chulalongkorn University 2019; 31(2): 85-97. (in Thai).

Maneedang P. The role of community health nurse in obesity prevention of school children. Journal of Nursing and Health care 2017; 35(4): 16-24. (in Thai).

Punmanee P, Pabpai S. Effect of program promoting weight control behavior using theory of planned behavior on weight control behavior in overweight school age children. Vajira Nursing Journal 2017; 19(2): 13-23. (in Thai).

Chuaysrinuan J, Chaimay B, Woradet S. Health literacy towards obesity prevention among school children. Academic Journal of Community Public Health 2019; 5(1): 1-13. (in Thai).

Areemit R, Ineu S, Manaboribun B, Hongsanguansri S, Jaruratanasirikul S. Textbook of adolescent medicine. 1st ed. Nonthaburi: Printmaking Limited Partnership; 2016. (in Thai).

Khiaokasem T, Nusorn N, Pattanathabutr P. Health Promotion Strategies to address and prevent obesity in school-aged children, Journal of Public Health Nursing 2020; 34(3): 136-51. (in Thai)

Kanawapee S, Saranrittichai K. Effects of health literacy development program and health literacy school on behavior modification for obesity prevention among overweight students. Academic Journal of Community Public Health 2022; 8(3): 105-18. (in Thai).

Sajjatatharm N. Teacher’ motivation to the role of overnutrition prevention of primary school students in Nonthaburi province and the role that teacher should be. Journal of Humanities and Social Sciences, Rajapruk University 2020; 6(3): 162-76. (in Thai).

Roojanavech S, Chatdokmaipria K. The effects of health literacy development program with family participation of overweight primary school students in Nakhon Pathom province. Royal Thai Navy Medical Journal 2021; 48(3): 591-610. (in Thai).