ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลในนักศึกษาพยาบาล

Main Article Content

นฤมล อังศิริศักดิ์
สมฤดี ชื่นกิติญานนท์
อัมพร คงจีระ

บทคัดย่อ

บทนำ: การใช้ยาสมเหตุผล เป็นหนึ่งในสมรรถนะของบัณฑิตพยาบาล สถาบันการศึกษาจึงต้องมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาให้นักศึกษาพยาบาลเกิดสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการคิด ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสืบค้นและการแก้ไขปัญหา


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติก่อนและหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษา ศึกษาทักษะความสามารถการคิดวิเคราะห์การใช้ยาสมเหตุผลและความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน


ระเบียบวิธีวิจัย: วิจัยกึ่งทดลองแบบหนึ่งกลุ่มวัดผลก่อนหลัง ประชากรคือนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเภสัชวิทยาทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2563 จำนวน 122 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยกรณีศึกษา แบบประเมินสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผล และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบทีแบบ paired t – test


ผลการวิจัย: ภายหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษา นักศึกษาพยาบาลมีสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ด้านความรู้อยู่ในระดับสูง (M =11.18, SD = 1.77) ด้านทัศนคติอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (M = 4.57, SD= 0.44) ด้านทักษะความสามารถการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับมาก (M = 4.11, SD = 0.79) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (M = 4.49, SD = 0.07) และมีการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.01)


สรุปผล: การสอนโดยใช้กรณีศึกษา สามารถพัฒนาสมรรถนะการใช้ยาสมเหตุผลในนักศึกษาพยาบาลได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาควรนำกรณีศึกษาไปประยุกต์และออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องจนเป็นบัณฑิตพยาบาล


ข้อเสนอแนะ: การวิจัยครั้งนี้ ทำการศึกษาในนักศึกษากลุ่มเดียวและวัดผลก่อนหลังเท่านั้น จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษากับการสอนในรูปแบบอื่นหรือนักศึกษาชั้นปีอื่นต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Sungkhao M. & Thaniwattananon P. Effect of Self-Management Supporting Program on Medication Adherence and Blood Pressure Level Among the Older Patients with Uncontrolled Hypertension. Songklanagarind Journal of Nursing 2020; 40(1):84-100. (in Thai).

Muenpa R. & Puripunyawanich N. Rational Drug Used: RDU. [Internet]. [cited 2019 April 15]. Available from: www.ccpe.pharmacycouncil.org/showfile (in Thai).

National Drug Policy Information Food and Drug Administration. National Drug Information. [Internet] [cited 2022 April 15]. Available from: http://ndi.fda.moph.go.th/uploads/policy_file/20210330101713.pdf (in Thai).

Rational Use of Drug Subcommittee. Teacher’s guide for promoting rational drug use. Nonthaburi: Food and Drug Administration, Ministry of Public Health, Thailand; 2017. (in Thai).

Thailand Nursing and Midwifery Council. The model of integrating the rational drug use curriculum into the Bachelor of Nursing Science program. Nonthaburi: Thailand Nursing and Midwifery Council; 2018. (in Thai).

Faculty of Nursing Siam University. Program Specification Nursing Curriculum (Improved program B.E. 2558). Bangkok: Siam University; 2018. (in Thai).

Bunmusik S, Chantra R, & Heeaksorn C. Knowledge Attitude and Behaviors in Rational Antibiotics Use of Nursing Students Southern College of Nursing and Public Health Network. JHRI. 2019; 2(1):25-36. (in Thai).

Sarakshetrin A, Rungnoei N, & Yoomung P. Development of the Supplementary Curriculum for promoting Rational Antibiotic Drug Use Competencies among Nursing Students. Journal of Nursing, Public Health, and Education 2019; 20(3):187-99. (in Thai)

Charoensuk S, Leungratamart L, Reunreang T, Tuner K, & Theinpichet S. An evaluation of competency in rational drug use of nursing graduates. JRTNA. 2020; 21(2):158-68. (in Thai).

Putthikhan P, Suwannapong K, Angsirisak N, Turner K, & Theinpichet S. An Evaluation of the Policy of Integrating RDU Curriculum into the Bachelor of Nursing Science Program and RDU Competency of Nurse Instructors. TRC Nurs J. 2019; 13(1):282-301. (in Thai).

Sulosaari V, Kajander S, Hupli M, Huupponen R, & Leino-Kilpi H. Nurse students’ medication Competence an integrative review of the association factors. Nurse Educ Today. 2012; 32(4):399-405.

Khammani T. Science of teaching: Knowledge for teaching and learning process be efficient. 20th ed. Bangkok: Chulalongkorn University Printing House; 2016. (in Thai).

Working Committee of Project Evaluation for Integrating RDU into Nursing Science Program, Thailand Nursing and Midwifery Council. Manual book of rational drug use instruction for nursing science program. Bangkok: Danex inter–corporation; 2019. (in Thai).

McMillan JH, & Schumacher S. Research in education: Evidence-based inquiry. 7th, Pearson new international ed. Harlow: Pearson Education; 2014.

Best, John W. Research in Education. 4 rd ed. Englewood. Cliff, N.J.: Prentice Hall. Borg, Walter R. and G; 1981.

Russo D. Competency measurement model. European Conference on Quality in Official Statistics (Q2016), Madrid; 2016.

Sevgül D, Kivanç G, & Pinar Göv. Knowledge, attitude and practice of self-medication with antibiotics among nursing student. Inter J Pharm. 2017; 14(1):136-43

Sulosaari V, Huupponen R, Hupli M, Puukka P, Torniainen K, & Leino-Kilpi H. Factors associated with nursing students’ medication competence at the beginning and end of their education. BMC Med Educ. 2015; 15: 223. DOI: 10.1186/s12909-015-0513-0

Harnyoot O. Nursing Process and Implications. JRTAN. 2014; 15(3):137-43. (in Thai).

Suriyanimitsuk T, Reunreang T, Seubyart E, Patnattee K, & Yimyoung A. Result of interprofessional education (IPE) on health promotion in pregnant women for interprofessional collaborative competency attainment. (2020). JOPN. 12(2):380-7. (in Thai).

Apichutboonchock, S. The development of a case study learning model for developing student nurses’ competency in respiratory assessment in a newborn intensive care unit. Vajira Med J. 2015; 59(3), 25-34. (in Thai).

Poomriew, R., Sangchai, R., Chavanich, L., Kongmueang, U., Jompitaksa, Y., Yotongyos, M., et al. The Effect of Case Study Approach on Learning Achievement of bachelor’s degree Students in a Private University, Bangkok Metropolis. [Internet]. [cited 2020 March 10]. Available from: http://bkkthon.ac.th › home › department-24 › files PDF (in Thai).

Kleebprathum, P. Effects of Case Study on Learning Achievement and Satisfaction towards the Leadership Development Course, Kamphaeng Phet Rajabhat University. In the 3rd KRU national academic conference. Kanchanaburi Rajabhat University 2018; 474-82. (in Thai).