การพัฒนาองค์กรพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

Main Article Content

รัชนีบูลย์ เงินวิลัย
ศิริลักษณ์ ถาวรวัฒนะ
เบญจมาส ทัศนะสุภาพ
นพรัตน์ ละครเขต

บทคัดย่อ

บทนำ: อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศไทยลดต่ำลงอย่างมาก การประยุกต์ใช้แนวคิดความรอบรู้ทางสุขภาพจึงเป็นโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่ให้เหมาะสมเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของประเทศ


วัตถุประสงค์การวิจัย: เพื่อพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องนมแม่ และศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น


ระเบียบวิธีวิจัย: การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การวางแผนการดำเนินงานและพัฒนารูปแบบ และ 3) การดำเนินงานและประเมินผล เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย 1) พยาบาลวิชาชีพ 250 คน และ 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 37 คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา และ Paired t-test ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา


ผลการวิจัย: รูปแบบที่พัฒนาขึ้น มี 4 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) กำหนดนโยบาย 2) พัฒนาบุคลากร 3) การสื่อสารและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ และ 4) การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ภายหลังการดำเนินการตามรูปแบบพบว่า พยาบาลวิชาชีพ 1) มีการรับรู้ในเรื่องการสนับสนุนขององค์กรพยาบาลที่ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องนมแม่มากขึ้น 2) มีคะแนนเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องนมแม่มากขึ้น 3) มีคะแนนเฉลี่ยของความรู้เรื่องนมแม่และความรอบรู้ด้านสุขภาพมากขึ้น และ 4) มีคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะแห่งตนในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p-value < .001)


สรุปผล: รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างการรับรู้ทางบวกเกี่ยวกับการสนับสนุนขององค์กรพยาบาล ส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องนมแม่ และช่วยเพิ่มสมรรถนะแห่งตนของพยาบาล


ข้อเสนอแนะ: เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบโดยการใช้ digital platform ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถนำไปใช้เป็นนโยบายใหม่ที่สำคัญในการส่งเสริมให้ทารกและเด็กไทยได้รับนมแม่มากขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Wambach K, Spencer B. Breastfeeding and human lactation. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2021.

National Statistical Office of Thailand. Thailand multiple indicator cluster survey 2019: survey findings report 2020. Bangkok: National Statistical Office of Thailand; 2020.

Thai Breastfeeding Center Foundation. Teaching and learning management of breastfeeding in the Bachelor of Nursing Science Program. Bangkok: Thai Breastfeeding Center Foundation; 2021 (in Thai).

Tanasugarn C. Health literacy: lessons learned from international experience to the Thailand context. Journal of Public Health 2018;48(1):1-4. (in Thai).

Kaeodumkoeng K, Chaiyaparn N, Boonkla S. A program development of promoting health literacy on disease prevention and control in public health officers. Thai Journal of Health Education 2021;44(2):187-201. (in Thai).

Chaiyaphum S, Boonsawatkulchai P. The head of outpatient nursing, support for promoting health literacy managed by registered nurses in diabetes and hypertension clinics, community hospitals, region area 7. Research and Development Health System Journal 2020;13(3):180-86. (in Thai).

Nantsupawat A, Wichaikhum O, Abhicharttibutra K, Kunaviktikul W, Nurumal MSB, Poghosyan L. Nurses’ knowledge of health literacy, communication techniques, and barriers to the implementation of health literacy programs: a cross-sectional study. Nurs Health Sci 2020;22:577-85.

Rajah R, Hassali MA, Lim CJ. Health literacy-related knowledge, attitude, and perceived barriers: a cross-sectional study among physicians, pharmacists, and nurses in public hospitals of Penang, Malaysia. Frontiers in Public Health [Internet]. 2017 [cited 2023 Feb 15]; Article ID 281. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2017.00281/full

Thavonvattana S. Breaking the barriers: breastfeeding at the beginning. In: Sawasdivorn S, editor. Proceedings of the 6th National Breastfeeding Conference; 2017 Nov 8-10; Bangkok, Thailand. Bangkok: PNS Creation;2017. P. 59-63. (in Thai).

Nutbeam D. The evolving concept of health literacy. Social Science and Medicine 2008; 67(12):2072-78.

Kaeodumkoeng K. K-shape 5 skills to increase health literacy. Journal of The Health Education Professional Association 2020;35(2):22-6. (in Thai).

Kaeodumkoeng K. Health literacy: access, understand, and application. Bangkok: Amarin; 2018. (in Thai).

Kaeodumkoeng K. Health literacy: functional, interactive, and critical. Bangkok: Amarin Printing and Publishing; 2019. (in Thai).

Stringer E. Action research. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage; 1999.

Vehovar V, Manfreda KL. The SAGE handbook of online research methods. 2nd ed. Los Angeles: SAGE; 2017.

Kaeodumkoeng K. Health literacy: processes, practice, evaluation tools. Bangkok: Ideol Digital Print; 2021. (in Thai).

Thussanasupap B, Lapvongwatana P, Kalampakorn S, Spatz DL. Effects of the community-based breastfeeding promotion program for working mothers: a quasi-experimental study. Pacific Rim International Journal of Nursing Research 2016;20(3):196-209.

Tanasugarn C, Samnuanklang M, Sarawasee R, Kloyiam S, Sukpresert K, editors. The concept and principles of a health literate organization. Nonthaburi: Office of the Department of Health 4.0 Driving Project for People’s Health Literacy; 2018. (in Thai).

Tanasugarn C, Samnuanklang M, Sarawasee R, Kloyiam S, Sukpresert K, editors. Guidelines for the development of a health literate hospital. Nonthaburi: Office of the Department of Health 4.0 Driving Project for People’s Health Literacy; 2018. (in Thai).

Sutthinarakorn W. Participatory action research and conscientization. Bangkok: Siampiritus; 2014. (in Thai).

Tuntrakul P. Learning results with M-learning lessons on portable devices in subject of “statistics for health science for freshmen of Faculty of Nursing, Mahidol University” [master’s thesis]. [Bangkok]: Silpakorn University; 2018. (in Thai).

Sirikunpipat P, Thaisriharrach P, Kongtham A, Sriyamaka P. The development of mobile learning model for Sukhothai Thammathirat University students. Journal of Educational Technology and Communications 2021;16(21):1-17. (in Thai).

Supamontree S. Perceived self-efficacy and breastfeeding promotion behavior of healthcare providers in university hospitals [master’s thesis]. [Nakhonpathom]: Mahidol University; 2010. (in Thai).